กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y17TENI001 การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาขยะที่ฉนวนความร้อนที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายอรรถพล บำรุงเพชร ด.ญ.รวงข้าว ถูระพี ด.ญ.อัจฉราพร พาจันทร์ ด.ญ.ปนัดดา ทองรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

2 Y17TENI032 สมบัติของวัสดุคอมโพสิทของยางธรรมชาติกับเส้นใยพืชในท้องถิ่น วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายเอกภพ ลีฬหานาจ นางสาวพิมพิกา อุไรวรรณ นางสาวปรัชญาภรณ์ ดีรักษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

3 Y17TENI034 เครื่องสีข้าวโพด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา) นายสมเกียรติ แก้ววิเวก นางสาวชญานิศ สายสงวน นางสาวปณิธี มณีจันทึก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

4 Y17TENI079 เครื่องตัดหญ้าลดมลภาวะ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ด.ช.จิรพันธ์ ธานีพูน ด.ช.วชิรวิชญ์ ปุริมายะตา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

5 Y17TENI081 ครกกระเดื่องอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นายอาทิตย์ แก้วสังข์ นายปรัชญซา ตั้งอยู่ นายรัชชานนท์ เกตุชาติ นางสาวจันทิมา ชวนชุมกัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

6 Y17TPAI072 ศึกษาอัตราส่วนของแกลบข้าวและมูลวัวในการผลิตคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนปากช่อง นายแสนชัย การงาน นางสาวธารารัตน์ อรรคพันธุ์ นางสาวธมลวรรณ บุบชัยยา นางสาวอังศุมาลิน สมพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

7 Y17TMAI028 คู่แฝดสามเหลี่ยมปาสคาล คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ นายวราวุฒิ เชียงเครือ นายธีรศักดิ์ นพเก้า นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

8 Y17TMAI067 การเปรียบเทียบประเภทของน้ำตาลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ Saccharomyces cerevisiae คณิตศาสตร์ โรงเรียนปากช่อง นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ นางสาวนาถวลี ทองน้อย นายวีรวัฒน์ ศรีทองรุ่งทิพย์ นางสาววีราภรณ์ สุขจันทา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

9 Y17TMAI073 ความลับของพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมโดยวงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นายสุรชัย สุขรี นางสาวปิยะธิดา แก้วตา นางสาวณิชา ทีทา นางสาวสันต์ฤทัย วัชรวิทยสุนทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

10 Y17TMAI080 ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางนิกร ประวันตา นางสาวณัฐวรี ปัตตะเน นางสาวประภาคสิริ อันพิมพ์ นางสาวปานจิตต์ พานศรีสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

11 Y17ICHI041 ผลของตัวทำละลายต่อการสกัดบีตาไซยานิน สารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด และฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดบีทรูท เคมี โรงเรียนสุรนารีวิทยา นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

12 Y17TCHI019 หมึกพิมพ์จากสีผสมอาหาร เคมี โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวปัญญาพร บุญเศษ นางสาวสิริยาภร สติมั่น นางสาวปานชนก พุ่มไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

13 Y17TCHI053 การศึกษาประสิทธิภาพสารละลายจากพืชสกุล Citrus ผสมซิงค์ออกไซด์นาโน (ZnO nano) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในขยะเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาระงับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ เคมี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา นายธีระพงษ์ พลสูงเนิน นางสาวฉัตรกมล สายสมบัติ นายสุทธิพงษ์ พลสูงเนิน นายกาจกมล ชัยวินิตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

14 Y17TCHI066 การศึกษาผลการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ด้วยแคลเซียมออกไซด์(CaO)จากเปลือกหอยผสมกับนาโนซิงค์ออกไซด์(ZnO) เคมี โรงเรียนบ้านไผ่ นางสาวจีระพา ฐานะ นางสาวศศิธร สุทุม นางสาวกาญจนาพร ไชยสีทา นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

15 Y17TCHI068 การเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของใบน้อยหน่าในตัวทำละลายเอทานอลที่มีผลต่อการกำจัดเห็บสุนัข เคมี โรงเรียนปากช่อง นางจุฑามาศ ชูสกุล นางสาววนิศรา บุญเพลิง นางสาวพิชชานันท์ แซ่โง้ว นางสาวสุภาภรณ์ สะเทินลำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

16 Y17TCHI075 การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเอทานอล เคมี โรงเรียนปากช่อง นางสาวชรินรัตน์ ศิริเทพ นางสาวภาวิดา ธันยพรกุล นางสาวชญานิศ ศรีทองเพ็ชร นางสาวปพิชญา กมลศิริประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

17 Y17IPLI062 การแยกส่วนออกฤทธิ์และการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในคนจากสารสกัด ผลมะกอกที่แยกได้จากคอลัมน์โครมาโทกราฟี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นางสาวพรสรวง เรืองศรีศุภพงศ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

18 Y17TPLI008 การใช้สมุดไพรลดการก่อนตัวไบโอฟิล์มของเชื้อStaphylococcus sp.ที่แยกได้จากเนื้อสุกร วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นายกิตติกร พรสวัสดิ์ นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

19 Y17TPLI010 ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางการเกษตรจากสารสกัดวัชพืช วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นายณฐกร แสนสุรินทร์ นางสาวธัญญลักษณ์ ภัทรศิริพันธ์ นางสาวปริลดา โตกทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

20 Y17TPLI030 ฤทธิ์ของสารสกัดซาโปนินจากพืชบางชนิดต่อการลดเชื้อรา Bipolaris oryzae วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวณัฏฐณิชา ศรภิรมย์ นายศุภวิชญ์ ชัยหงส์ นางสาววิชญาพร มาตรคำมี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

21 Y17TPLI031 ผลของการกำจักเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากสารละลายซาโปนินด้วยกระบวนการสกัดอย่างหยาบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวกิติ์สิริ แก้วดี นางสาวบุญสิตา บุญอาษา นายธนพล ตันจาตุรนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

22 Y17TPLI055 การศึกษาชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุง การป้องกันการดูดเลือดของยุงที่ได้จากสารสกัดเมล็ดมะละกอ เมล็ดละมุดและเมล็ดส้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย นางสาวสุภัสสร เชี่ยวขจร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

23 Y17TPLI078 ศึกษาศักยภาพการใช้ใบไม้แห้งบดในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนแตลศิริวิทยา นางพยอม วิชุมา นายธนากร แซ่ฮ้อ นายสราวุฒิ บุตรดีขันธ์ นายมนัสชัย พิมพ์จันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

24 Y17TPLI091 ศึกษาการเร่งอัตราการเจริญเติบโตของกล้าพันธุ์ข้าวหอมมะลิพื้นเมือง โดยใช้สารสกัดจากยอดวัชพืชต่างถิ่นรุกราน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเทพาลัย นายกรวิชญ์ ขอบทอง นางสาวแพรวพรรณ คะเรียงรัมย์ นายนันทวัฒน์ พัฒนะ นางสาวนิสรา ทิศรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

25 Y17IEVI018 การย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจาวปลวก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางสาวอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ช.วิทวัส จารัตน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

26 Y17TEVI007 ฉนวนกันความร้อนจากเซลลูโลส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นายวรวุฒิ ศรีนอก นายทศพร เสวาภพ นายเอกลักษณ์ ภักดีแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

27 Y17TEVI012 แผ่นฟ้าเอนกประสงค์จากเส้นใยผักตบชวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นางสาวปุณฑริกา ดอกไม้ นางสาวสุวรัตน์ สุขุมจรัสโรจน์ นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

28 Y17TEVI035 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดูดควันตะกั่วจากการบัดกรีโดยใช้เครื่องสร้างประจุลบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา) นายสมเกียรติ แก้ววิเวก นายสิรภพ แก้ววิเวก นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

29 Y17TEVI038 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมะพร้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นายภัทรกร ต่างประโคน นางสาววรฤทัย สุรนิจ นางสาววริศรา เลิศพุทธิพงศ์พร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

30 Y17TEVI047 การศึกษาประสิทธิภาพเซลลูโลสฟอสเฟตจากต้นกกในการดูดซับตะกั่วจากน้ำทิ้ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล นายกฤตริน เทพกิจอารีกุล นายศักดิ์สิทธิ์ ปานบ้านแพ้ว นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลัดขวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

31 Y17TEVI052 การศึกษาประสิทธิภาพสบู่สมุนไพรจากไขมันปลาดุก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสูงเนิน นางเรณู เวบสูงเนิน นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ นางสาวนลิณี บัวหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

32 Y17TEVI063 กำจัดน้ำมันและไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหารโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโดยใช้เปลือกหอยเชอรี่ กำจัดน้ำมันและไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหารโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโดยใช้เปลือก หอยเชอรี่ กำจัดน้ำมันและไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหารโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโดยใช้เปลือก หอยเชอรี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นางวารินทร์ เสาร์ทอง นางสาวณิชกานต์ แย้มศรี นางสาววริชราพร คลีกร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

33 Y17TEVI086 แผ่นบอร์ดเอนกประสงค์จากขยะพลาสติกและฟางข้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายธนภณ อุ่นวิเศษ นางสาววนัสนันท์ ไชยสุริยา นางสาวสุจิตรา เทศศรีเมือง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย

34 Y17TEVI089 การตัดวงจรชีวิตแมลงวันด้วย EM วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปากช่อง นางจุฑามาศ ชูสกุล นายลัญชกร พิลึกเรืองเดช นางสาวพชรกันย์ ใจใหม นายพงศธร กงแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา