กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y17TENU030 P.Y. 1 ระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโซลาร์ฟาร์ม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นางสาวจิดาภา ดิลกปภาพัฒน์ นางสาวชมจันทร์ พันธ์พัฒนะ นางสาวชมพูนุท ชูจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

2 Y17TENU064 ศึกษาอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการอบพริกของเครื่องอบพริกอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ นางจตุพร พรเกียรติคุณ นายกิตติศักดิ์ ทองทิพย์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

3 Y17TENU074 เครื่องตัดเก็บลำมันสำปะหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นางมณทิรา ยางธิสาร นายเก่งกาจ เชิดไธสง นายอิทธิพล ยาหัส    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

4 Y17TENU082 เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดระบบนิวเมติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก นายบุญรุ้ง สีดำ ด.ญ.เกื้อกานดา สีดำ ด.ช.ธีระพงษ์ มีหนองใหญ่ ด.ญ.จิราภรณ์ คุณลักษณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

5 Y17TPAU011 สมการการเคลื่อนที่ของลูกกระบาก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม นายวัฒนา ตรีบาตร นางสาวปภัสรา นิธิชวัลรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

6 Y17TPAU038 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติธูปฤาษี ผักตบชวา ต้นกกเเละจอก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสาวสุกัลยา ยกน้อย นายภาณุเดช สวนหนองเเวง นายปรเมษฐ์ วรรณศรี นายพจน์วัฒน์ พลเยี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด

7 Y17TPAU051 การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยพืช ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางธันยพร ป้องกัน ด.ช.ปรเมศวร์ เมืองสนธ์ ด.ญ.วิชญาพร อรรถประจง ด.ญ.พุธิตา บุตรคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

8 Y17TPAU069 แบบจำลองหน้าต่างอัตโนมัติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพรพิทักษ์ คนหาญ นายทัตพงศ์ จันนุวงศ์ นายภานุวิชญ์ ศรีแก้ว นายพีรพัฒน์ โคตรฉวะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

9 Y17TPAU087 เครื่องสูบน้ำแรงสปริง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นายจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ นายชาญณรงค์ ศรีวงศ์ นางสาวพรพรรณ โมฬีชาติ นางสาวพรชิตา ชุมชำนาญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

10 Y17TPAU094 แบตเตอรี่กระดาษ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ นายเฉลิม บัวสิงห์ นายชัยณรงค์ แก้ววิชัย นางสาวนฤมล ทองแพรว นางสาวกัลยาณี เวียงคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

11 Y17TCHU006 บล็อกเส้นใยฝ้ายดูดซับตะกั่วในน้ำเสียด้วยสารแทนนินจากเปลือกไม้สีเสียด เคมี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายบดินทร์ ศรีเจริญ นายอัษฎายุทธ เคนไชยวงศ์ นางสาวอภิชญา สาซุเซา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

12 Y17TCHU009 การศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติในการย้อมติดสีผมหงอก เคมี โรงเรียนกันทรารมณ์ นางปวีณา สุรำไพ นางสาวภานุรัตน์ ทาบุญมา นางสาวณิชาภรณ์ คำศิริ นางสาววนัชพร ยานแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

13 Y17TCHU020 มหัศจรรย์ลายขิดจากเส้นใยธรรมชาติ เคมี โรงเรียนสามชัย นางปริศนา โสภารีย์ นางสาวเนตรชนก ทองไชย นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ นางสาวพวงเพชร บันโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

14 Y17TCHU055 การยับยั้งเชื้อราในขนมปังด้วยสารสกัดจากพืช เคมี โรงเรียนกันทรารมณ์ นางสาวธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ นางสาวศิรดา อั้งดา นางสาวสุทธิดา จิตดี นายธนพล ศรีบุญเรือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

15 Y17TCHU071 สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก เคมี โรงเรียนขุขันธ์ นายวีระพล ภาระเวช นายสิทธิกร มูลศรีแก้ว นางสาวสุภินันท์ วงษ์ขันธ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

16 Y17TCHU075 แผ่นฟิล์มจากจาวตาล เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นายทีทัช หงษ์คงคา นางสาวพัชรีญา กรงาม นายวัชพงษ์ ปินใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

17 Y17TCHU084 พลาสติกจากเตยหนาม เคมี โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว ด.ญ.สุณัฐตา ปราบภัย นางสาวศิริลักษณ์ บุญเฟรือง นายภักดี พิญญาณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

18 Y17TCHU090 กำจัดหนอนที่เจาะต้นทุเรียนโดยใช้น้ำหมักจากสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน เคมี โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวภณิดา ธรรมะ ด.ญ.สุภาวดี อุปสุข นายภราดร อินวันนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

19 Y17TCHU119 สารสกัดจากเปลือกต้นโพธิ์กับการยับยังแบคทีเรีย Propionibacterium acnes เคมี โรงเรียนเลิงนกทา นางสาวอัจฉรีรัตน์ ศิริ นางสาวปวีณา โสภา นางสาววิสสุตา แสนศรี นางสาวจิรัฐิพร ทานุมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร

20 Y17IPLU099 การใช้ Activated Microorganism เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตข้าวต่ำ ในนาหินลูกรังปนทราย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก นายบุญรุ้ง สีดำ นางสาวรุ่งทิวา โพนเมืองหล้า       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

21 Y17IPLU103 ชะลอการร่วงของดอกและผลแตงกวา ด้วยสารสกัดจากใบข้าวโพด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายผจญภัย เครื่องจำปา นายวิศรุต ชาลี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

22 Y17TPLU018 การชะลอการเน่าเสียของผลไม้ด้วยด่างทับทิม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ นางสาวสุมัทนา สังซา นายโชคชัย คำทวี นางสาวอริสา โภคสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

23 Y17TPLU023 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในข้าวโพดงอก วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนศรีรัตนวิทยา นายอรรถวุฒิ บริบูรณ์ นางสาวสุณิสา สินทองประเสริฐ นางสาวสุนิตา ปาระมัติ นายธิติพันธ์ สัตพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

24 Y17TPLU041 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดฟักข้าวในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดสารอะฟลาทอกซิน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนผดุงนารี นายสถาพร ภูผาใจ นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา นางสาวกณิศนันท์ อินทเคน นางสาวสุวิมล ทดคุย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

25 Y17TPLU045 ผลของการใช้ความเย็นสลับกับความร้อนในการเปลี่ยนเพศมะละกอให้ได้ต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเดชอุดม นางมุกดา วิถี นางสาวจิราพร สาระพันธ์ นางสาวณัฐวดี โพธิสนธ์ นางสาวพรนภา คำมรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

26 Y17TPLU056 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยกากเมล็ดยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนนาจะหลวย นางสาววรรณภา สายมาตย์ นางสาวศรัญยา มารัตน์ นางสาวรัตนากร สุดเต้ นายสิทธิชัย ศรีคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

27 Y17TPLU079 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำที่ได้จากน้ำเสียของยางก้อนถ้วยต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเดชอุดม นางสาวชนนิกานต์ คำจันทร์ นางสาวสุนิดา ดวงบุปผา นางสาวกนกวรรณ พัตรา นางสาวยุภาภรณ์ วันนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

28 Y17TPLU083 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นในการยับยั้งเชื้อราในใบยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเดชอุดม นางนิจพร สุขสวัสดิ์อำนวย นางสาวสุพิชญา วันริโก       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

29 Y17TPLU106 ผลการใช้ไวน์เปรี้ยวที่ได้จากการหมักกากมะพร้าวกระตุ้นและยับยั้งการงอกและการเจริญของพืช วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายผจญภัย เครื่องจำปา นายสุทิน ชาลี นางสาวกรรภิรมย์ สีหะวงษ์ นางสาวกนกอร ทองสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

30 Y17TEVU007 การดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์โดยใช้ไส้กรองเส้นใยป่านศรนารายณ์,เส้นใยผักตบชวา และแคลเซียมออกไซด์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นางสาวสุจิตรา สุแพง นางสาวศิราณี บริเอก นายธนชิต บานมีทะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

31 Y17TEVU010 การศึกษารูปเเบบการสร้างรูพรุนของไส้กรองน้ำจากดินเหนียวและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นายประเดิม วรรณทอง นางสาวฤทัยทิพย์ ยุ่นดร นางสาววราภรณ์ ผลสวิง นายคมสันต์ แสงมณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

32 Y17TEVU037 การศึกษาแผ่นปุ๋ยจากมูลโคแทนพลาสติกคลุมดิน เพื่อลดการใช้น้ำในการปลูกพริกกะเหรี่ยง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นายดนุพล ระดมทอง นายชนาธิป กมลนัด นายอนิรุจ บุญยะบุตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

33 Y17TEVU044 ความหลากหลายของโปรโตซัวในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงนารี นายสถาพร ภูผาใจ นางสาวณัฐธิดา ไ ปป่า นางสาวสุพิชชา ทองจินดา นางสาวสุภิศา รักภักดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

34 Y17TEVU052 แผ่นซีเมนต์จากเส้นใยธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวธิติมา เทียบถึง นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ นายพิชญุตม์ นิลหงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

35 Y17TEVU080 ระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนกันทรารมณ์ นายเฉลิม บัวสิงห์ นางสาวดวงมณี เห็มภูมิ นางสาวอุบลรัตน์ กันหาริรทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

36 Y17TEVU081 การบำบัด H2S ในน้ำเสียด้วย Rhodobactor capsulatus. ที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างง่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก นายบุญรุ้ง สีดำ นางสาวพราวน้ำเพชร คำไสย์ นางสาวณัฐณิชา กิตติธรรมคุณ นางสาวไพรบุญ ก้อนสุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ