กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y17TENN083 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานล้อเลื่อนช่วยเดินแบบลุกและนั่งได้ของ สุนัขพิการขาหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวขนิษฐา ไชยสิทธิ์ นายศุภกร สันคม นางสาวแพรพลอย มากมี ภาคเหนือ พิษณุโลก

2 Y17TENN124 การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซิเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายสันติชัย ไชยดี นายนนทกร พึ่งพา นายพิญชพงศ์ ใจแก้วแดง นายชูพงษ์ ลาดปาละ ภาคเหนือ ลำปาง

3 Y17TENN130 โต๊ะรีดผ้าผลิตพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายวิวัฒน์ ดาปุก นายพงศกร หงษ์คำ นายธนบรรณ จันทนะ นายสรศักดิ์ เมืองเขียว ภาคเหนือ พะเยา

4 Y17TENN173 การพัฒนาแผ่นวัสดุดูดซับเสียงจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลผสมเยื่อจากต้นพืชตระกูลปาล์มเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางนางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายศุภวิชญ์ มาสีกุก นายธนากร วาณิชธนากุล นางสาวธรพร ยันตะกนก ภาคเหนือ พิษณุโลก

5 Y17TENN176 การพัฒนาไส้กรองเซรามิกจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการดูดซับโลหะหนัก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายณัฐ พรหมมา นางสาวกฤติกา สุจริต นางสาวณัฐชยา อินพล ภาคเหนือ พิษณุโลก

6 Y17TEGN087 ถุงเพาะต้นกล้าจากกลูเตนข้าวสาลี พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาววิกานต์ดา ปาวงค์ นางสาวมณทิรา ผาแก้ว    ภาคเหนือ ลำปาง

7 Y17TEGN131 การสกัดน้ำมันและ แอลกอฮอล์จากเมล็ดพืชป่า เพื่อใช้เป็นน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว นางสาวจุฑาธิป ศรีอาภรณ์ นายภาณุวัฒน์ วงค์แสง นางสาวสุดารัตน์ ต่อมจันทร์ ภาคเหนือ เชียงราย

8 Y17TEGN144 ระบบกักเก็บความร้อนด้วยสารเปลี่ยนสถานะสำหรับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์ นางสาววริสรา บุญลูน นางสาวสุพัฒน์ตรา มั่นเรือง นางสาวปรัชญา ปักกาโล ภาคเหนือ เชียงใหม่

9 Y17TPAN120 คลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางรัฃนก สุวรรณจักร์ นางสาวพิมภาพร ยอดคำแปง นางสาวรจลดา เฉลิมชัย นางสาวเบญจมาภรณ์ อุ่นผูก ภาคเหนือ ลำปาง

10 Y17TMAN004 เครื่องคำนวณเกี่ยวกับเมทริกซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual studio 2010 คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวชวิศา ริหัด นางสาวฐิติยา มะโนวัง นางสาวณิชกานต์ แพนไธสง ภาคเหนือ ลำปาง

11 Y17TMAN137 การศึกษาวิธีการปูกระเบื้องรูปเรขาคณิตสองมิติด้านเท่ามุมเท่า โดยใช้หลักทฤษฎีการหารลงตัว และวิธีเรียงสับเปลี่ยน คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ นายสมัย ััจันทร์เหลือง นางสาวปภัชญา คุ้มนาคนพคุณ นางสาวณิชมน โชติขจรเกียรติ นางสาวณพัฐอร พรหมสูตร์ ภาคเหนือ นครสวรรค์

12 Y17TMAN154 การพัฒนาระบบจัดแขวนวัตถุในอากาศจากรูปแบบของใยแมงมุม คณิตศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นายจักรพรรดิ์ สุวรรณเหมย นางสาวโสลดา อาแก้ว นายพัทธพล สมเสมอใจ ภาคเหนือ เชียงราย

13 Y17ICHN015 ศึกษา และเปรียบเทียบพืชรสฝาดบางชนิดที่สามารถสกัดสารแทนนิน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนหนังสัตว์ในโรงงานอุตสาหกรรมฟอก ย้อม เคมี โรงเรียนแม่พริกวิทยา นายปรภูมิ อินจับ นายวรานนท์ มาหล้า       ภาคเหนือ ลำปาง

14 Y17ICHN017 การผลิตแผ่นห้ามเลือดจากสารยูพาทอล คูมารินและสารฟลาโวนอยด์ในใบสาบเสือ เคมี โรงเรียนแม่พริกวิทยา นายปรภูมิ อินจับ นางสาวนันณภัชสรณ์ พลมนตรี       ภาคเหนือ ลำปาง

15 Y17ICHN034 ศึกษาการกำจัดและป้องกันการเกิดสนิมจากวัตถุจากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี เคมี โรงเรียนแม่พริกวิทยา นายปรภูมิ อินจับ นายชินกรณ์ สุยะแก้ว       ภาคเหนือ ลำปาง

16 Y17ICHN062 การผลิตเส้นใย คอมโพสิต เพื่อใช้กำจัดน้ำมันในครัวเรือน เคมี โรงเรียนแม่พริกวิทยา นายปรภุูมิ อินจับ นายสิทธิชาติ ช้างน้อย       ภาคเหนือ ลำปาง

17 Y17TCHN008 การศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี จากน้ำหมักผักตบชวาเเละการนำไปใช้ประโยชน์ เคมี โรงเรียนตะพานหิน นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ ด.ญ.จุฑาลักษณ์ หวังปรีดาเลิศกุล ด.ญ.สุภัสสร เเก้วคง ด.ญ.สิตานันท์ พงษ์พุฒ ภาคเหนือ พิจิตร

18 Y17TCHN063 การศึกษาสมุนไพรเผ็ดร้อนในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum ในพริกชี้ฟ้า เคมี โรงเรียนแม่พริกวิทยา นายปรภูมิ อินจับ นายโกมินทร์ ยศสาย นายณัฐพงษ์ เพ็งชาวนา นายพลวัต สิงห์รอด ภาคเหนือ ลำปาง

19 Y17TCHN090 การดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร เคมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวปนัสยา นิพิฏฐกุล นางสาวกุลนาถ อินไผ่ นางสาวพรไพลิน จงเลิศทรัพย์ ภาคเหนือ ลำปาง

20 Y17TCHN121 ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรด้วยกล่องกระดาษถ่านไม้ไผ่ เคมี โรงเรียนบ้านอมพาย นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม ด.ญ.ปราณี สุริยะสิริโรจน์ ด.ญ.รัชนก ลุงกุย ด.ญ.อำภา ศรีบุญรุ่งโรจน์ ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน

21 Y17TCHN134 การพัฒนาผ้าจากเส้นใยหนอนผีเสื้อยักษ์สู่ระดับนาโนด้วยการเคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ เคมี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายจักรพงษ์ บุญตันจีน นายภาณุพงศ์ ชาภู่พวง นายจีรัฐฑิกุล สุวรรณรัศมี นายฐาปนพงค์ เมืองมูล ภาคเหนือ เชียงใหม่

22 Y17TCHN170 ฤทธิ์ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของถุงชงชาจากแผ่นใยไหม เคมี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร นายวีรภัทร ไวโอเล็ต นางสาวนันทวรรณ คำภีระ นายคิด เทพสุริน ภาคเหนือ เชียงราย

23 Y17TPLN108 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบชะพลูในการชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล (Browning reaction)ของเปลือกกล้วยหอม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวภรณี สุวรรณโรจน์       ภาคเหนือ พิษณุโลก

24 Y17TPLN111 ผลการเปรียบเทียบการเคลือบเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์สันป่าตองด้วยยูเรีย, พอลิเอธิลีนไกลคอลและน้ำตะโกนาที่มีผลต่อคุณภาพของต้นกล้าข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายจักรพงษ์ บุญตันจีน ด.ช.ชยุตม์ ปินใจ ด.ช.ธนดล อุบลมณี    ภาคเหนือ เชียงใหม่

25 Y17TPLN155 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของน้ำมันก๊าดด้วยสารสกัดจากหญ้าคออ่อน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงศิริ นางสาวพอฤทัย เมืองมา นางสาวชาลินี จางศิริกูล นายศุภกฤต วงศ์ตุ้ย ภาคเหนือ เชียงราย

26 Y17TPLN159 การ ศึกษาประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้ทุ่นดูดซับน้ำมันดิบที่ปนเปื้อนในน้ำของ หญ้ารังนก Chloris barbata หญ้าหางหมา Setaria geniculate และหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น นางสาวมาริษา อินทแสง นางสาวชะเอม ดีโสภา นางสาวศิริขวัญ คำใหญ่ ภาคเหนือ พิษณุโลก

27 Y17TPLN171 การพัฒนาตำรับฟิล์มดูดซับก๊าซเอทิลีนผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรวงค์ขิงเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของผักและผลไม้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางนางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวชนินทร รัตนเวชสิทธิ นางสาวมนัสนันท์ สุขช่วย นางสาวมนต์สวรรค์ ปัญควณิช ภาคเหนือ พิษณุโลก

28 Y17TPLN178 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย ภาคเหนือ พิษณุโลก

29 Y17TPLN179 การพัฒนาสูตรตำรับของแฮนด์ครีมที่ผสมสารสกัดจากใบฝรั่งและข้าวกล้องงอกเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย นางสาวณัฐมน กองเส็ง นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ นางสาวรมิตา เครือเทพ ภาคเหนือ พิษณุโลก

30 Y17IEVN007 การ ศึกษาและผลิตเครื่องลดสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้และการยืดอายุการเน่าเสียด้วยกระบวนการสร้าง Electrolyzed oxidizing waterร่วมกับการใช้คลื่นเสียงอุลตราโซนิก (Ultrasonic Hight Frequency) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแม่พริกวิทยา นายปรภูมิ อินจับ นายสิงหรัตน์ ใจดา       ภาคเหนือ ลำปาง

31 Y17TEVN073 ก็อกน้ำประหยัดพลังงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางเพชรา พรมขันธ์ ด.ช.กิตติภณ คำทิพย์ ด.ช.ดุลยวิชญ์ รู้ปิติวิริยะ ด.ช.วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ ภาคเหนือ แพร่

32 Y17TEVN082 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวนัทธกานต์ ป้อมทอง นางสาวกัณฐิกา โตเกษม นางสาวลักษิกา ดาศรี ภาคเหนือ พิษณุโลก

33 Y17TEVN086 เส้นใยสิ่งทอจากเปลือกข้าวโพด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวกัญจน์กมล คณะธรรม นางสาวนันท์นภัส ทักษิณ นางสาวสุธินันท์ สรอยศักดิ์ ภาคเหนือ ลำปาง

34 Y17TEVN089 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักจากวัสดุเหลือใช้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายวงศกร ช้างเนียม นายอภิณกุ์ คมวงศ์วิวัฒน์ นางสาวพอชม พรมชัย ภาคเหนือ ลำปาง

35 Y17TEVN133 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อนจากซังข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวปภาวรินท์ สีลาดี นางสาวธิติสุดา กำจรจรุงวิทย์ นางสาวพัชรพร วิสิฐพงธ์พันธ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

36 Y17TEVN149 การศึกษาเจลาตินจากเกล็ดปลาเพื่อผลิตแผ่นกันกระแทก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวศิลาวรรณ รักเสนาะ นางสาวพรปวีณ์ คชหิรัญ นางสาวนันทพร ติระวัฒน์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

37 Y17TEVN161 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานชีวมวลจากเปลือกกล้วยด้วยผงตะไบเหล็ก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น นางสาวสุภาพร แซ่ลอ นางสาวธันชนกพร บัวทอง นางสาววริศรา สุโพธิ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

38 Y17TEVN165 การผลิตชีวมวลของสาหร่ายไกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากโรงครัว ของโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตชีวมวลของสาหร่ายไกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากโรงครัวของโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวน้ำฝน จันทร์สอน นางสาวกุลนันทน์ สิงห์กวาง นางสาวปวิศา ต่อสกุล ภาคเหนือ พิษณุโลก