กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคใต้

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y17TCSS001 ระบบวิชาเลือกเสรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นายเรืองฤทธิ์ ดูแก้ว นายศราวุธ คำเศษ นายณัฐพนธ์ อ่อนชื่นจิตร ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

2 Y17TCSS036 เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลืออัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ด.ช.พิทยุตม์ บุญศรี ด.ช.จักรพงศ์ การดี ด.ช.สัณหณัฐ คงวัดใหม่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

3 Y17TCSS061 ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกออนไลน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายฟิรมันน์ ลัสมาน นายอับดุลเลาะ มาริกัน นายอินทัช เอี้ยวเหล็ก ภาคใต้ สตูล

4 Y17IENS007 การเคลือบถุงมือยางธรรมชาติด้วยโพลิเมอร์โพลีไวนิลเเอลกอฮอล์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวชุติกาญจน์ อารีย์วงศ์       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

5 Y17IENS008 ทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาจากเส้นใยกล้วยน้ำว้าสวน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาววาริธร สงสุวรรณ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

6 Y17TENS002 การพัฒนาต้นแบบม่านนาโนจากแบคทีเรียลเซลลูโลสเสริมสาร MCM จากแกลบเพื่อดูดซับสารอินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ นางสาวเมธาพร รอดแก้ว นางสาวพรไพลิน มณีโชติ    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

7 Y17TENS004 ตู้ผึ่งและอบยางแผ่นอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นายสะอารอนิง ดาโอะ นางสาวกัลยรัตน์ ก้าหรีมล๊ะ นางสาวดลฤทัย วงศ์เล็ก นายธัญก์พิสิษฐ์ ธนะไชย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

8 Y17TENS020 พัดลมอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายสมชัย มุขดาร์ นายภีมวัจน์ ณ พัทลุง นางสาวมณีมณฑ์ ย้อยคุณา นางสาวสุรัสวดี อักษรถึง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

9 Y17TENS028 ฝ้าเพดานแบบแขวนผสมเส้นใยสับปะรดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายรามราช ปนัดสาโก นายวัชรินทร์ บุญญวงศ์ นางสาวทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

10 Y17TENS043 การเสริมสมบัติเชิงกลของยางพาราแผ่นดิบด้วยนาโนซิลิกาจากแกลบ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์ นายณัฐภัทร พรหมเพชร นายอินทัช นุ่นสง    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

11 Y17TENS047 เครื่อง Brush. ขัดตัดถู วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นายสะอารอนิง ดาโอะ นายศิรายุ จันปี้ นางสาวอรวีรา โอนิกะ นางสาวกัญญารัตน์ ชูแดง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

12 Y17TENS052 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากต้นจากด้วย tio2 สู่งานหัตถกรรมจักสาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงษ์ธีระวรรณ นางสาวรดารัตน์ สารทิพย์ นายณัฐพงษ์ เตชะวานนท์ นางสาวชนัณญา จันทรโชติ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

13 Y17TENS059 เครื่องปั้นขนมครองแครง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ นางกาญจนา ปานสังข์ ด.ช.อนุชา เพชรรอบ ด.ช.ลือชา อุดมสิน ด.ช.สุธิพร คงเกาะทวด ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

14 Y17TENS112 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตจากไคโตซานและซีโอไลน์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวนันทนัช ไชยรัตน์ นางสาวอทิตยา หอมเกตุ นางสาวจิรายุทธ ภู่นพกิจ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

15 Y17TENS122 การผลิตฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากพอนจากเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวปุญญี่สา เทวบุรี นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม นางสาวสิริวิมล ทิศสักบุรี ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

16 Y17TEGS003 การผลิตเอทานอลจากหญ้าปากกล้วยโดยใช้เชื้อราจากธรรมชาติ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายเขตธนะ ถนนทิพย์ นางสาวชุติมณฑน์ ลิบน้อย    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

17 Y17TEGS065 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นางสาววรนิษฐา ปัจฉิมศิริ นางสาวอรยา จิตกาหลง    ภาคใต้ สตูล

18 Y17IMAS080 ซูโดกุ เกมตัวเลขมหัศจรรย์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางธณัชชา จันทกาญจน์ นางสาวชนิดา แซ่ว่อง       ภาคใต้ สงขลา

19 Y17TMAS126 การศึกษาหาสูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาพื้นที่ของใบไม้รูปไข่กลับ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร นางนภัสกร ฟองฟุ้ง นางสาวณภัทร วิภาดาพิสุทธิ์ นายภากร อาชาไนยวิเศษพงศ์ นายนิธิ พรเศรษฐ์ ภาคใต้ ระนอง

20 Y17ICHS009 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเพคตินจากเปลือกสะตอด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวธนาภรณ์ รอดศรี       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

21 Y17ICHS053 แผ่นทดสอบตรวจหาความผิดปกติของไตจากปัสสาวะ เคมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางสาวมาเรียม วัทนาด นางสาวโชติกา แหนมเชย       ภาคใต้ สงขลา

22 Y17TCHS031 แก้วชีวภาพจากซิลเวอร์ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวศศินิภา บุญมน นางสาวนาตาช่า พรหมณะ    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

23 Y17TCHS042 คอมโพสิตโฟมจากเกล็ดปลาและชานอ้อย เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายบัชชิรีน หัดจำนงค์ นางสาวมุกดาคุณ ฤทธิกรรณ์ นางสาวจุฑาทิพย์ อักษรชู นางสาวพิชญา ตะเภาหิรัญ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

24 Y17TCHS055 ชาสมุนไพรจากพืชป่าชายเลน เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวธันย์ชนก ตั้งปอง นางสาวขวัญวรินทร์ ส่งส่อง นายเสฎฐวุฒิ สุทธิรักษ์ ภาคใต้ ตรัง

25 Y17TCHS062 สารสกัดจากเปลือกกุ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษซับมันในการดูดซับความมันอาหาร เคมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางวัชนี อุปถัมป์ นางสาวภาพันธ์ วงศ์วิทย์วิโชติ นางสาวสิรินพร จันทกาญจน์ นางสาวชนนิกานต์ วังมี ภาคใต้ สงขลา

26 Y17TCHS129 พลาสติกชีวภาพ PLA จากฟางข้าว เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวชนินาถ วรกาญจนานนท์ นางสาวสุคนธา แซ่เล่า นางสาวธนัชชา เกษรสวัสดิ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

27 Y17TPLS035 การผลิตฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวาเสริมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืชแทนฟองน้ำสังเคราะห์ในพืชไฮโดรโปนิค วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวธัญพิชชา สนทมิโน นางสาวรมิตา กุลจิตตินารา    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

28 Y17TPLS046 นวัตกรรมเสื่อกระจูดนอนสบาย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ด.ญ.สุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

29 Y17TPLS050 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง นายอานุภาพ ชัยดา นางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

30 Y17TPLS088 ดินปั้นเทียมเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสทิงพระวิทยา นายทวี มุสิกะ นางสาววรรณิชา เทพศรี นายณัฐธัญ คงเจริญ นายศุภกิตติ์ เซ่งเต็กอิ๋ว ภาคใต้ สงขลา

31 Y17TPLS109 นวัตกรรมการกักเก็บน้ำจากต้นสับปะรดสีพันธุ์Aechmea aculeatosepela วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายวรวิช เธียรปรีชา นางสาวนีรชา ป้านนาค ด.ญ.ณัฐณิชา พัฒนสิงห์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

32 Y17TPLS115 พลาสติกจากเปลือกถั่วหรั่ง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาววรลักษ์ ทองนิมิตร นางสาววริศรา สิขิวัฒน์ นางสาววิรากานต์ คงเนียม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

33 Y17IEVS010 การพัฒนาแผ่นไม้ระแนงจากขวดน้ำดื่ม High Density Polyethylene (HDPE) และขี้เลื่อยไม้ยางพารา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวกนกวรรณ บุรีมาศ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

34 Y17TEVS023 เครื่องวัดปริมาณและกำจัดฝุ่นละอองในอากาศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายสมชัย มุขดาร์ นายภัทรพล สงพุ่ม นางสาวศดานันท์ เขียวพุ่มพวง นางสาวยวิษฐา อินทร์ใจเอื้อ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

35 Y17TEVS032 การดัดแปลงโครงสร้างNANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับTiO2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นางสาวณัฏฐณิชา ใจรังษี นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

36 Y17TEVS038 การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบ (Pennisetum pedicellatum,Trin.)มาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายพุฒิ พงศ์มานะวุฒิ นายศุภณัฐ สามห้วย นางสาวมนัสวี ยอดจิต ภาคใต้ ตรัง

37 Y17TEVS041 แผ่นคอมโพสิตเสริมนาโนซิลิกาเพื่อกำจัดน้ำมันและโลหะหนักในน้ำเสีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ นางสาวจีศรา นาคสุทธิ์ นางสาววิลาสินี ศรีมันตะ นายจิตรภณ พูลสุข ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

38 Y17TEVS045 Bio Base Packaging จาก Cellulose บัวหลวง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายธีรพัฒน์ มาน้อย นายฤทธิกุล ธรฤทธิ์ นายยุทธศาสตร์ สอนประสม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

39 Y17TEVS116 ความ สัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพของสารอินทรีย์กับความหลากหลายของสัตว์หน้า ดินในสังคมพืชป่าชายเลน ตำบล บางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวอาภรณ์ รับไซ นายกมลภพ พรหมโชติ นายกิตติพงศ์ สมบูรณ์ นายป.ปวรุตม์ ฟักนิล ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

40 Y17TEVS128 การปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยสารพอลิแซ็คคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวภัทราพร โมราศิลป์ นางสาวกัณฐิกา เสนารัตน์ นางสาวชนณิกาญจน์ ใหม่น้อย ภาคใต้ นครศรีธรรมราช