กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y17ICSC087 อัลกอริทึมเพื่อใช้ในการทำคาริโอไทป์อัตโนมัติซึ่งสามารถดัดโครโมโซมให้ตรงเเละตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายณัฐพงศ์ ติยะจามร       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y17ICSC182 การจดจำคำและแก้ไขคำผิดบนแป้นพิมพ์แบบจอสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์ความคล้ายของรูปแบบการกด วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y17ICSC221 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภัทรพล มูลแก่น       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y17TCSC173 ซอฟต์แวร์พิสูจน์ตัวตนด้วยลายเซ็นและจังหวะการเซ็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y17IENC151 การพัฒนาเกตเวย์สำหรับเชื่อมต่อตัวรับรู้ ตามมาตรฐาน IEEE1888 เพื่อใช้ในระบบจัดการพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล นายณัฐ กาญจนศิริ นางสาวพรวิไล เกิดอยู่       ภาคกลาง ชลบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 Y17IENC232 อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายจรดล จันทร์สว่าง       ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y17IENC252 อุปกรณ์ในการตรวจวัด ค่าควันดำและแก็ส Co ด้วยเซ็นเซอร์ จากอนุภาคนาโนคาร์บอนด์แบลค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวภัสราภรณ์ เจริญธรรม       ภาคกลาง จันทบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 Y17TENC209 การตรวจสอบคุณภาพแตงโมโดยอาศัยหลักการสะท้อนกลับของแรง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวจิณณพัต ชัยชนะ นายวีรภัทร์ อินสมตัว นายนนทวัฒน์ โภคะมณี ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y17TENC276 แอปพลิเคชั่นแสดงความเร็วสูงสุดที่สามารถขับได้ของรถยนต์ขณะเลี้ยงโค้ง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมย์ นายกิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง นายศิวกร ชลเขตุ    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y17IEGC116 นวัต กรรมกันชนรถยนต์ผลิตจากการพัฒนาเรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอ-พลลิคาร์บอเนต จากหญ้านวลจันทร์ และเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร่วมด้วย เปลือกหอยแครงป่น และป่านศรนารายณ์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายปิ่นกมล เรืองเดช       ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y17IPAC042 การปรับปรุงพื้นผิวของมุ้งลวดพลาสติกเพื่อการทำความสะอาด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช       ภาคกลาง ลพบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 Y17IPAC123 การศึกษาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและสเปกตรัมความต้านทานเชิงซ้อนของเซลไฟฟ้าเคมีผสมกับเซลแสงโวตาอิกแบบชีวะ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ นายณภัทร ศิริพรสวรรค์       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 Y17TPAC114 การจำลองสถานการณ์น้ำหลากด้วยแบบจำลองแบบไม่ต่อเนื่อง 3 มิติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นางสาวณิชติมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นางสาวนพณัช สุฐมานนท์ นางสาวสิรี ตรียาพงษ์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y17TPAC125 การศึกษาลักษณะการยึดติดของปลายใยแมงมุม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก นายชนินทร์ คำภีรกิจ นายชนาธิป มั่งคั่ง นายกร ศิริตันติวัฒน์ ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 Y17TPAC176 การ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำ โดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายกฤต กรวยกิตานนท์ นายภิวัต จงเจริญ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 Y17IMAC239 การสะท้อนอย่างต่อเนื่องในรูปหลายเหลี่ยมปกติ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ นายวีระเดช สิทธิพล นายธนภัทร ลี    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 Y17TMAC115 การแบ่งเชิงลำดับของรูปหลายเหลี่ยม คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล นายปัณณวัชญ์ ปงคำ นายอาณกร สมุทรนาค นายพสิษฐ์ ลิขิตวิเศษกุล ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 Y17TMAC129 เครือข่ายถ่ายทอดและมัลติแพคกิง คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นายศิวกร สงวนหมู่ นายจักรกฤษณ์ นันทศรี    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 Y17TMAC136 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของกระดาษกับพื้นที่ผิวของรูปทรง Octahemioctahedron คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร นางสาวศุภิสรา พัฒน์ทวีกิจ นางสาวณัฐนันท์ ชนะชาญชัย นางสาวชนกนาถ หลายพัฒน์ ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 Y17TMAC196 รากของพหุนามลดทอนบน $Z_p$ และการประยุกต์ใช้ในปัญหาระบบรักษาความปลอดภัย คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอัญญารัตน์ บุญวัฒน์ นายณภัทร ธรรมวานิช นายอริย์ธัช ธนากูลอิทธิรัตน์ นายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 Y17ICHC006 การปรับปรุงยา Paclitaxel โดยใช้น้ำตาล Hydroxypropyl-ß-cyclodextrin เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบขนส่งยาแบบฝัง เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

22 Y17ICHC097 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารประกอบที่บริสุทธิ์จากพรอพอลิส เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ นางสาวชุติกาญจน์ ล้วนไพศาลนนท์       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 Y17TCHC091 การเพิ่มความเสถียรของอนุภาคที่บรรจุ phase change material โดยการเชื่อมขวางสายพอลิเมอร์ ในเปลือก และการประยุกต์ใช้ในน้ำยางพารา เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นายนิธิพงศ์ วิเศษศรี นายภรัณยู โอสถธนากร    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 Y17TCHC101 การ ทำนายการขัดขวางการเข้าจับระหว่างเอนไซม์เอชไอวี-1 อินทิเกรส กับตัวยาโดลูเทกราเวียร์ด้วยเทคนิคการคำนวณการเข้าจับเชิงโมเลกุลเเละการจำ ลองเเบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวอัมรัตน์ แซ่เฮ้ง นางสาวสวรินทร์ ปัญสุวรรณวงศ์ นางสาวศุกร์ศิริ รอดวัณโณ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 Y17TCHC107 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างของ 3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีนและ 4-ไนโตรอะนีลีนสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นางสาวกันติชา จรางกุล นางสาวสิริภัทร เพ็งแป้น    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

26 Y17TCHC118 การ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดปริมาณฟีนอลในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวน การอิเล็คโทรโคแอคกูเลชั่นแบบไฟฟ้า (Electrocoagulation) และ กระบวนการอิเล็คโทรโคแอคกูเลชั่นแบบไฟฟ้าที่เติมH2O2 (Electrogenerated H2O2) เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายศุภธัช พงศ์พัฒนหยก นางสาวอวัสดา ธรรมวิจิตรกุล นายฐิรวัฒน์ วิสุทธินันท์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 Y17TCHC180 ศึกษาประสิทธิภาพของถุงกระดาษบรรจุขนมหม้อแกงที่เคลือบไคโตซานจากเปลือกกุ้งในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายวีรศักดิ์ จันเสนา นางสาวณัฐชยา โชติภัทรจินดา นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ    ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 Y17TCHC185 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากซังข้าวโพด เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร นางสาวกาญจนันท์ ตั้งดวงดี นางสาวศิรินัชชา ศรีอุดร ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 Y17IPLC127 การศึกษาการลดการสูญเสียน้ำและการเกิดสีน้ำตาลเพื่อยืดอายุของหยวกกล้วย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นายสันติสุข ก้านสุวรรณ       ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 Y17IPLC190 การลดการเกิดสีคล้ำของยางพาราด้วยสารสกัดจากรำข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร       ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

31 Y17TPLC078 การเพิ่มความทนเค็มของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเพคตินจากเปลือกส้มโอ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาววรรษชล ชัยศิริรัตน์ นางสาวรติมา จิตตรีประเสริฐ นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 Y17TPLC094 การพัฒนาแถบสีตรวจวัดคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง (Mangifera indica L.) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นายภาสพล อุฬารกุล นายศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์ นายศักดิ์ศิรักษ์ บุญเจียม ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 Y17IEVC071 การคัดเลือกและโคลนยีนต้านแมลงศัตรูพืช (Vip3) จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย       ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 Y17TEVC002 การ พัฒนาถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อดูดซับสีย้อม Methylene Blue ในน้ำทิ้งและการนำถ่านกัมมันต์กลับมาใช้ใหม่โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวเพชรลักษณ์ การกล้า นายธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล นางสาวศิณีนาฏ สุทธินวล ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 Y17TEVC004 : การพัฒนาสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนและความแข็งแรงของคอนกรีตผสมซิลิกาแอโรเจล เถ้าลอย และเส้นใยกาบมะพร้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวอารียา นารถติกร นางสาวธนัชพร ลิมปนานุรักษ์ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

36 Y17TEVC007 การเตรียมฟิล์มพลาสติกจากนาโนเซลลูโลสที่สกัดจากฟางข้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวชานิดา จิระพินทุ นางสาวเมธาพร ลิ่มวรพันธ์    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

37 Y17TEVC008 เครื่องต้นแบบกังหันดักจับตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต นายวีระศักดิ์ เนมินทร์ ด.ช.พิพัฒน์ พลพวก ด.ช.ธันพิสิษฐ์ รัศมี ด.ช.ด.ช.ศิริพงศ์ เนียมจ้อย ภาคกลาง นนทบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 Y17TEVC057 การดูดซับแคดเมียมไอออนในสารละลายโดยใช้กากชานอ้อยซึ่งเติมแต่งด้วย EDTA โดยผ่านรังสีไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร นายธิปดิสรณ์ ทาก้อน นายปภพ เรืองเดช ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

39 Y17TEVC074 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นางสาวชญานิศ ธนฤกษ์ชัย นางสาวณิชา วารีเศวตสุวรรณ นายธนกร แก้ววานิช ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 Y17TEVC165 ประสิทธิภาพของ Paecilomyces lilacinus หลังได้รับสารกลุ่มnematicideในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางนิธิกานต์ คิมอิ๋ง นางสาวแพรวพรรณ กังวาลชิรธาดา นายณนพล องค์วรวุฒิ    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 Y17TEVC200 แผ่นกาวดักจับแมลงศัตรูพืชย่อยสลายได้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชิด วงค์ใหญ่ นายสิทธิชัย เทพเดช นายธีระวัฒน์ เฉลิมญาติ นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

42 Y17TEVC226 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านไบโอฟิล์ม และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากสัตว์ทะเลและเมือกของสัตว์ทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นางสาวณิชกานต์ ลีฬหาวงศ์ นางสาวธนาวรรณ กุลนา ญาณันธร รุ้งอาภาจรัสกุล ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 Y17TEVC266 ประสิทธิภาพของวัสดุจากธรรมชาติในการดูดซับและการกรองคราบน้ำมัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ นางสาวพลอยปภัส พงศ์อมรธรรช นางสาวจิตรลดา อินทศรี นางสาววราภรณ์ สุวรรณราช ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา ผ่านได้รับทุนรอบสอง