กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y17TENI001 การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาขยะที่ฉนวนความร้อนที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายอรรถพล บำรุงเพชร ด.ญ.รวงข้าว ถูระพี ด.ญ.อัจฉราพร พาจันทร์ ด.ญ.ปนัดดา ทองรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y17TENI032 สมบัติของวัสดุคอมโพสิทของยางธรรมชาติกับเส้นใยพืชในท้องถิ่น วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายเอกภพ ลีฬหานาจ นางสาวพิมพิกา อุไรวรรณ นางสาวปรัชญาภรณ์ ดีรักษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y17TENI034 เครื่องสีข้าวโพด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา) นายสมเกียรติ แก้ววิเวก นางสาวชญานิศ สายสงวน นางสาวปณิธี มณีจันทึก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 Y17TPAI072 ศึกษาอัตราส่วนของแกลบข้าวและมูลวัวในการผลิตคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนปากช่อง นายแสนชัย การงาน นางสาวธารารัตน์ อรรคพันธุ์ นางสาวธมลวรรณ บุบชัยยา นางสาวอังศุมาลิน สมพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y17TMAI028 คู่แฝดสามเหลี่ยมปาสคาล คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ นายวราวุฒิ เชียงเครือ นายธีรศักดิ์ นพเก้า นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 Y17TCHI068 การเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของใบน้อยหน่าในตัวทำละลายเอทานอลที่มีผลต่อการกำจัดเห็บสุนัข เคมี โรงเรียนปากช่อง นางจุฑามาศ ชูสกุล นางสาววนิศรา บุญเพลิง นางสาวพิชชานันท์ แซ่โง้ว นางสาวสุภาภรณ์ สะเทินลำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y17TPLI010 ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางการเกษตรจากสารสกัดวัชพืช วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นายณฐกร แสนสุรินทร์ นางสาวธัญญลักษณ์ ภัทรศิริพันธ์ นางสาวปริลดา โตกทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 Y17TPLI030 ฤทธิ์ของสารสกัดซาโปนินจากพืชบางชนิดต่อการลดเชื้อรา Bipolaris oryzae วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวณัฏฐณิชา ศรภิรมย์ นายศุภวิชญ์ ชัยหงส์ นางสาววิชญาพร มาตรคำมี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y17TPLI031 ผลของการกำจักเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากสารละลายซาโปนินด้วยกระบวนการสกัดอย่างหยาบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวกิติ์สิริ แก้วดี นางสาวบุญสิตา บุญอาษา นายธนพล ตันจาตุรนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 Y17TPLI055 การศึกษาชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุง การป้องกันการดูดเลือดของยุงที่ได้จากสารสกัดเมล็ดมะละกอ เมล็ดละมุดและเมล็ดส้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย นางสาวสุภัสสร เชี่ยวขจร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y17IEVI018 การย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจาวปลวก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางสาวอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ช.วิทวัส จารัตน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 Y17TEVI007 ฉนวนกันความร้อนจากเซลลูโลส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นายวรวุฒิ ศรีนอก นายทศพร เสวาภพ นายเอกลักษณ์ ภักดีแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 Y17TEVI012 แผ่นฟ้าเอนกประสงค์จากเส้นใยผักตบชวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นางสาวปุณฑริกา ดอกไม้ นางสาวสุวรัตน์ สุขุมจรัสโรจน์ นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y17TEVI047 การศึกษาประสิทธิภาพเซลลูโลสฟอสเฟตจากต้นกกในการดูดซับตะกั่วจากน้ำทิ้ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล นายกฤตริน เทพกิจอารีกุล นายศักดิ์สิทธิ์ ปานบ้านแพ้ว นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลัดขวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 Y17TEVI052 การศึกษาประสิทธิภาพสบู่สมุนไพรจากไขมันปลาดุก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสูงเนิน นางเรณู เวบสูงเนิน นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ นางสาวนลิณี บัวหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านได้รับทุนรอบสอง