กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y17TENU030 P.Y. 1 ระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโซลาร์ฟาร์ม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นางสาวจิดาภา ดิลกปภาพัฒน์ นางสาวชมจันทร์ พันธ์พัฒนะ นางสาวชมพูนุท ชูจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y17TENU064 เครื่องอบพริกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ นางจตุพร พรเกียรติคุณ นายกิตติศักดิ์ ทองทิพย์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 Y17TENU074 เครื่องตัดเก็บลำมันสำปะหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นางมณทิรา ยางธิสาร นายเก่งกาจ เชิดไธสง นายอิทธิพล ยาหัส    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 Y17TPAU011 การศึกษาปัจจัย ความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม นายวัฒนา ตรีบาตร นางสาวปภัสรา นิธิชวัลรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y17TPAU094 แบตเตอรี่กระดาษ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ นายเฉลิม บัวสิงห์ นายชัยณรงค์ แก้ววิชัย นางสาวนฤมล ทองแพรว นางสาวกัลยาณี เวียงคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 Y17TCHU006 บล็อกเส้นใยฝ้ายดูดซับตะกั่วในน้ำเสียด้วยสารแทนนินจากเปลือกไม้สีเสียด เคมี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายบดินทร์ ศรีเจริญ นายอัษฎายุทธ เคนไชยวงศ์ นางสาวอภิชญา สาซุเซา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y17TCHU020 มหัศจรรย์ลายขิดจากเส้นใยธรรมชาติ เคมี โรงเรียนสามชัย นางปริศนา โสภารีย์ นางสาวเนตรชนก ทองไชย นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ นางสาวพวงเพชร บันโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 Y17TCHU090 กำจัดหนอนที่เจาะต้นทุเรียนโดยใช้น้ำหมักจากสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน เคมี โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวภณิดา ธรรมะ ด.ญ.สุภาวดี อุปสุข นายภราดร อินวันนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y17IPLU103 ชะลอการร่วงของดอกและผลแตงกวา ด้วยสารสกัดจากใบข้าวโพด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายผจญภัย เครื่องจำปา นายวิศรุต ชาลี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y17TPLU041 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดฟักข้าวในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดสารอะฟลาทอกซิน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนผดุงนารี นายสถาพร ภูผาใจ นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา นางสาวกณิศนันท์ อินทเคน นางสาวสุวิมล ทดคุย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 Y17TPLU056 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยกากเมล็ดยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนนาจะหลวย นางสาววรรณภา สายมาตย์ นางสาวศรัญยา มารัตน์ นางสาวรัตนากร สุดเต้ นายสิทธิชัย ศรีคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 Y17TPLU079 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำที่ได้จากน้ำเสียของยางก้อนถ้วยต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเดชอุดม นางสาวชนนิกานต์ คำจันทร์ นางสาวสุนิดา ดวงบุปผา นางสาวกนกวรรณ พัตรา นางสาวยุภาภรณ์ วันนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 Y17TPLU083 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นในการยับยั้งเชื้อราในใบยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเดชอุดม นางนิจพร สุขสวัสดิ์อำนวย นางสาวสุพิชญา วันริโก       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y17TEVU007 ไส้กรองเส้นใยป่านศรนารายณ์กรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นางสาวสุจิตรา สุแพง นางสาวศิราณี บริเอก นายธนชิต บานมีทะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 Y17TEVU052 แผ่นซีเมนต์จากเส้นใยธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวธิติมา เทียบถึง นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ นายพิชญุตม์ นิลหงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 Y17TEVU081 การบำบัด H2S ในน้ำเสียด้วย Rhodobactor capsulatus. ที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างง่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก นายบุญรุ้ง สีดำ นางสาวพราวน้ำเพชร คำไสย์ นางสาวณัฐณิชา กิตติธรรมคุณ นางสาวไพรบุญ ก้อนสุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ