กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร


ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y17TENN124 การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซิเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายสันติชัย ไชยดี นายนนทกร พึ่งพา นายพิญชพงศ์ ใจแก้วแดง นายชูพงษ์ ลาดปาละ ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y17TENN176 การพัฒนาไส้กรองเซรามิกจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการดูดซับโลหะหนัก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายณัฐ พรหมมา นางสาวกฤติกา สุจริต นายรวิพล เครือเทพ ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 Y17TEGN131 การสกัดน้ำมันและ แอลกอฮอล์จากเมล็ดพืชป่า เพื่อใช้เป็นน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว นางสาวจุฑาธิป ศรีอาภรณ์ นายภาณุวัฒน์ วงค์แสง นางสาวสุดารัตน์ ต่อมจันทร์ ภาคเหนือ เชียงราย ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 Y17TPAN120 คลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางรัฃนก สุวรรณจักร์ นางสาวพิมภาพร ยอดคำแปง นางสาวรจลดา เฉลิมชัย นางสาวเบญจมาภรณ์ อุ่นผูก ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y17TMAN004 เครื่องคำนวณเกี่ยวกับเมทริกซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual studio 2010 คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวชวิศา ริหัด นางสาวฐิติยา มะโนวัง นางสาวณิชกานต์ แพนไธสง ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y17TMAN137 การศึกษาวิธีการปูกระเบื้องรูปเรขาคณิตสองมิติด้านเท่ามุมเท่า โดยใช้หลักทฤษฎีการหารลงตัว และวิธีเรียงสับเปลี่ยน คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ นายสมัย ััจันทร์เหลือง นางสาวปภัชญา คุ้มนาคนพคุณ นางสาวณิชมน โชติขจรเกียรติ นางสาวณพัฐอร พรหมสูตร์ ภาคเหนือ นครสวรรค์ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y17TCHN008 การศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี จากน้ำหมักผักตบชวาเเละการนำไปใช้ประโยชน์ เคมี โรงเรียนตะพานหิน นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ ด.ญ.จุฑาลักษณ์ หวังปรีดาเลิศกุล ด.ญ.สุภัสสร เเก้วคง ด.ญ.สิตานันท์ พงษ์พุฒ ภาคเหนือ พิจิตร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 Y17TCHN090 การดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร เคมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวปนัสยา นิพิฏฐกุล นางสาวกุลนาถ อินไผ่ นางสาวพรไพลิน จงเลิศทรัพย์ ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 Y17TCHN121 ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรด้วยกล่องกระดาษถ่านไม้ไผ่ เคมี โรงเรียนบ้านอมพาย นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม ด.ญ.ปราณี สุริยะสิริโรจน์ ด.ญ.รัชนก ลุงกุย ด.ญ.อำภา ศรีบุญรุ่งโรจน์ ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 Y17TCHN134 การพัฒนาผ้าจากเส้นใยหนอนผีเสื้อยักษ์สู่ระดับนาโนด้วยการเคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ เคมี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายจักรพงษ์ บุญตันจีน นายภาณุพงศ์ ชาภู่พวง นายจีรัฐฑิกุล สุวรรณรัศมี นายฐาปนพงค์ เมืองมูล ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 Y17TCHN170 ฤทธิ์ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของถุงชงชาจากแผ่นใยไหม เคมี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร นายวีรภัทร ไวโอเล็ต นางสาวนันทวรรณ คำภีระ นายคิด เทพสุริน ภาคเหนือ เชียงราย ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 Y17TPLN155 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของน้ำมันก๊าดด้วยสารสกัดจากหญ้าคออ่อน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงศิริ นางสาวพอฤทัย เมืองมา นางสาวชาลินี จางศิริกูล นายศุภกฤต วงศ์ตุ้ย ภาคเหนือ เชียงราย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 Y17TPLN178 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 Y17TEVN073 ก็อกน้ำประหยัดพลังงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางเพชรา พรมขันธ์ ด.ช.กิตติภณ คำทิพย์ ด.ช.ดุลยวิชญ์ รู้ปิติวิริยะ ด.ช.วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ ภาคเหนือ แพร่ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 Y17TEVN082 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวนัทธกานต์ ป้อมทอง นางสาวกัณฐิกา โตเกษม นางสาวลักษิกา ดาศรี ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 Y17TEVN089 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักจากวัสดุเหลือใช้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายวงศกร ช้างเนียม นายอภิณกุ์ คมวงศ์วิวัฒน์ นางสาวพอชม พรมชัย ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 Y17TEVN133 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อนจากซังข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวปภาวรินท์ สีลาดี นางสาวธิติสุดา กำจรจรุงวิทย์ นางสาวพัชรพร วิสิฐพงธ์พันธ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง