กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y17TCSS061 ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกออนไลน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายฟิรมันน์ ลัสมาน นายอับดุลเลาะ มาริกัน นายอินทัช เอี้ยวเหล็ก ภาคใต้ สตูล ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y17IENS007 การเคลือบถุงมือยางธรรมชาติด้วยโพลิเมอร์โพลีไวนิลเเอลกอฮอล์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวชุติกาญจน์ อารีย์วงศ์       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 Y17IENS008 ทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาจากเส้นใยกล้วยน้ำว้าสวน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาววาริธร สงสุวรรณ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 Y17TENS028 ฝ้าเพดานแบบแขวนผสมเส้นใยสับปะรดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายรามราช ปนัดสาโก นายวัชรินทร์ บุญญวงศ์ นางสาวทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y17TENS052 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากต้นจากด้วย tio2 สู่งานหัตถกรรมจักสาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงษ์ธีระวรรณ นางสาวรดารัตน์ สารทิพย์ นายณัฐพงษ์ เตชะวานนท์ นางสาวชนัณญา จันทรโชติ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y17TENS122 การผลิตฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากพอนจากเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวปุญญี่สา เทวบุรี นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม นางสาวสิริวิมล ทิศสักบุรี ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y17TEGS003 การผลิตเอทานอลจากหญ้าปากกล้วยโดยใช้เชื้อราจากธรรมชาติ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายเขตธนะ ถนนทิพย์ นางสาวชุติมณฑน์ ลิบน้อย    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 Y17IMAS080 ซูโดกุ เกมตัวเลขมหัศจรรย์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางธณัชชา จันทกาญจน์ นางสาวชนิดา แซ่ว่อง       ภาคใต้ สงขลา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y17ICHS009 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเพคตินจากเปลือกสะตอด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวธนาภรณ์ รอดศรี       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 Y17TCHS031 แก้วชีวภาพจากซิลเวอร์ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวศศินิภา บุญมน นางสาวนาตาช่า พรหมณะ    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y17TCHS042 คอมโพสิตโฟมจากเกล็ดปลาและชานอ้อย เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายบัชชิรีน หัดจำนงค์ นางสาวมุกดาคุณ ฤทธิกรรณ์ นางสาวจุฑาทิพย์ อักษรชู นางสาวพิชญา ตะเภาหิรัญ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 Y17TPLS046 นวัตกรรมเสื่อกระจูดนอนสบาย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ด.ญ.สุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 Y17TPLS050 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง นายอานุภาพ ชัยดา นางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 Y17TPLS115 พลาสติกจากเปลือกถั่วหรั่ง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาววรลักษ์ ทองนิมิตร นางสาววริศรา สิขิวัฒน์ นางสาววิรากานต์ คงเนียม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 Y17IEVS010 การพัฒนาแผ่นไม้ระแนงจากขวดน้ำดื่ม High Density Polyethylene (HDPE) และขี้เลื่อยไม้ยางพารา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวกนกวรรณ บุรีมาศ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 Y17TEVS032 การดัดแปลงโครงสร้างNANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับTiO2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นางสาวณัฏฐณิชา ใจรังษี นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 Y17TEVS038 การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบ (Pennisetum pedicellatum,Trin.)มาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายพุฒิ พงศ์มานะวุฒิ นายศุภณัฐ สามห้วย นางสาวมนัสวี ยอดจิต ภาคใต้ ตรัง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 Y17TEVS045 Bio Base Packaging จาก Cellulose บัวหลวง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายธีรพัฒน์ มาน้อย นายฤทธิกุล ธรฤทธิ์ นายยุทธศาสตร์ สอนประสม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ