กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Young Scientist Competition: YSC 2016)
วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
เวลา 17.00-18.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 17.30-20.00 น.    ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น.    เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2016 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
เวลา 14.00-16.00 น.    พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2016
เวลา 09.00-10.00 น.    ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 17.00-18.00 น.    คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-14.00 น.    แสดงผลงาน YSC 2016
เวลา 14.00-17.00 น.    การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม