กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ผลการประกวด

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

ผลการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

25 Y18TMAC007 ความสัมพันธ์สมมูลบนบางเซตของคำ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นางสาวสุพิชญา เศรษฐโศภณ นางสาวจุฑามาศ เจริญขวัญ นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์ ภาคกลาง นครปฐม รางวัลชนะเลิศ

29 Y18TCHC110 การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เซ็นเซอร์บนกระดาษ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายอรรณพ ตันตยานนท์ นายธนายุทธ อัศววิญญเดช นายจิรัฏฐ์ เต็มแสงสุขมณี ภาคกลาง นครปฐม รางวัลชนะเลิศ

35 Y18TPLC267 โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากปลากัด และประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายธัชกร จินตวลากร นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศ

5 Y18TENN043 บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสียและชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่ม climacteric fruit ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่าย วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศ

16 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายวงศกร ช้างเนียม       ภาคเหนือ ลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ

18 Y18TEVS104 Bacterial Cellulosic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacteria จากมูลวัว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ

22 Y18TPAC284 การตรวจสอบหมู่เลือดด้วยน้ำลายโดยใช้ GNRs ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายรัชชานนท์ ส่งเสริม นายปวริศร์ จารุลิมปะพงศ์ นายประวีณ สิงห์ศักดิ์ศรี ภาคกลาง นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ

37 Y18TPLN085 การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสอะซิเตทจากไมยราบยักษ์ระดับนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยน้ำตะโกในการต้านเชื้อแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย ด.ช.นาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฎติโชค ดวงศรี ด.ช.ณัฐวัฒน์ ชัยยอง ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ

23 Y18TPAC365 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์ นายสรวิศ กุลศรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ I-SWEEEP