กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

รายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ YSC 2016

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y18TENC038 วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวชลธิชา คชกาษร นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ ภาคกลาง เพชรบุรี

2 Y18TENC157 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนพลังงานเเสงอาทิตย์โดยอาศัยสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายและหลักการสะท้อนของพาลาโบลา วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวสุธาสินี ดุลยสถิตย์ นางสาวปวิตรา วิรเศรษฐ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

3 Y18IENC174 อุปกรณ์เตือนการใช้เสียงในห้องสมุด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวนัทธมน เจนบุญไทย นางสาวบุษญาภรณ์ คงเสรีพงศ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

4 Y18TENI093 เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์วัดแรงกดและคลื่นเหนือเสียง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปากช่อง นายแสนชัย การงาน นายเมธี วาดรักชิด นายศศิษฏ์ เพียซ้าย นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

5 Y18TENN043 บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสียและชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่ม climacteric fruit ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่าย วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

6 Y18TENS050 เครื่องตัดขวดพลาสติก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นางณัฎฐา กั่วพานิช นายขจรวิทย์ ฉิมเกื้อ นางสาวปภัสรา กั่วพานิช นางสาวเปรมยุดา ลิจ้วน ภาคใต้ สตูล

7 Y18IENS131 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดูดกลืนแสงและการยึดตึดสีของเซลล์สีย้อมไวแสงจากเม็ดสีผสมแอนโทไซยานิน-แคโรทีนและคูเคอร์มิน วิศวกรรมศาสตร์ โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายธีรพัฒน์ มาน้อย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

8 Y18TENS146 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ด.ญ.ดลยา ชูจันทร์ ด.ญ.เพ็ญพิชชา เพชรสีช่วง    ภาคใต้ ตรัง

9 Y18TENU109 เครื่องเสียบลูกชิ้นด้วยระบบสมองกล วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย นายปัญญา สัมพะวงศ์ นายสิทธิโชค อุตรา นายภูมินทร์ สาวิสา นายนครินทร์ ทองเพ็ญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

10 Y18TEGC027 การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายปิติภูมิ น้ำแก้ว นายวงศกร วงษ์สุวรรณ นางสาวธนพร จ่ายเพ็ง นายศุภากร ผดุงหมู่ ภาคกลาง สุพรรณบุรี

11 Y18TEGC081 การศึกษาความเร็วของมอเตอร์ที่มีผลกับระดับความสูงขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์ นายทัคฏ์พงศ์ ธนาปรีชานันท์ นายธรรมนันท์ เชื้อนาม นายพีรพัฒน์ นวลสลุง ภาคกลาง ลพบุรี

12 Y18TEVC079 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการไล่แมลงวันทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณ นางสาวกชกร ละครพล นางสาวศิรญา แก้วภักดี ภาคกลาง นครปฐม

13 Y18TEVC189 เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวรัตนวดี โมรากุล ด.ญ.ณัฐธิดา กิจประสิทธิศรี ด.ญ.อภิสรา ลิ้มสิริรุ่งเรือง นางสาวฉัตรพร ตันตินิกร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

14 Y18TEVC215 การจัดการคราบน้ำมันด้วยวัสดุซุปเปอร์ไฮโดรโฟบิก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายจอมพล ละมูนกิจ นายศุภวิชญ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ นายสรอัฑฒ์ รุ่งโรจน์ธนกุล ภาคกลาง นครปฐม

15 Y18TEVI121 แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาการแพร่ผ่านของแก๊ส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ญ.จันทราพร หวังวก ด.ญ.ปาลีรัตน์ หาญห้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

16 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายวงศกร ช้างเนียม       ภาคเหนือ ลำปาง

17 Y18TEVN055 แผ่นไม้อัดจากกากกาแฟและชานอ้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายมารุต เจือตระกูล นายหฤษฏ์ เหล็กดี นางสาวนวพร แพรดอก นางสาวปิยะนุช ทวีบุญ ภาคเหนือ ลำปาง

18 Y18TEVS104 Bacterial Cellulosic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacteria จากมูลวัว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

19 Y18TEVS144 แผ่นโปรตีนปิดแผล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวนัฏพัฒน แซ่อึ้ง นางสาวศิริวรรณ ใจสมุทร นางสาวอาทิตยา บำรุง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

20 Y18IEVU069 แผ่นฟิล์มจากเมล็ดมะขามเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นางสาวณัฐกานต์ ศรีบูรณ์ นางสาวมณียา ลุ่มภู นายพชร สายเชื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

21 Y18TEVU085 อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวพิชญากร เทียบถึง นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ นายภัสกร บัวอาจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

22 Y18TPAC284 การตรวจสอบหมู่เลือดด้วยน้ำลายโดยใช้ GNRs ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายรัชชานนท์ ส่งเสริม นายปวริศร์ จารุลิมปะพงศ์ นายประวีณ สิงห์ศักดิ์ศรี ภาคกลาง นครปฐม

23 Y18TPAC365 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์ นายสรวิศ กุลศรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

24 Y18TPAU002 เครื่องวัดดัชนีหักเหสำหรับแผ่นแก้ว ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเจตนิพิฐ แท่นทอง นางสาวชญานิศ พึ่งกิจ นางสาวฐิตา เพ็งชัย นางสาวกุสุมา ธิเดช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

25 Y18TMAC007 ความสัมพันธ์สมมูลบนบางเซตของคำ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นางสาวสุพิชญา เศรษฐโศภณ นางสาวจุฑามาศ เจริญขวัญ นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์ ภาคกลาง นครปฐม

26 Y18TMAC029 โลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นายณภพ ณ ระนอง นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติ์สกุล นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ ภาคกลาง เพชรบุรี

27 Y18TMAI123 มหัศจรรย์ของเอกลักษณ์ตรีโกณ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร นายธีรพล เสาะแสวง นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์ นายวชิรวิทย์ กิจอานันท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

28 Y18TCHC028 การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยโพลิเมอร์ฟิล์มที่มี Cu2+ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวสุชานันท์ ลีฬหาวงศ์ นายวิศรุต นิติเรืองจรัส นายภาคิน วงศ์โลหะภัณฑ์ ภาคกลาง นครปฐม

29 Y18TCHC110 การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เซ็นเซอร์บนกระดาษ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายอรรณพ ตันตยานนท์ นายธนายุทธ อัศววิญญเดช นายจิรัฏฐ์ เต็มแสงสุขมณี ภาคกลาง นครปฐม

30 Y18TCHI001 ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม เคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นางสาวปริณดา โคตนารา นางสาวปวีณา ศรีวงแก้ว นางสาววราภรณ์ สินโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

31 Y18TCHI048 แผ่นกันกระแทกจากแผ่นยางธรรมชาติผสมผงยางรถยนต์ เคมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายชัชภวินท์ สุรินทร์ชมภู นางสาวขวัญธิรา รัตนาเอนกชัย นางสาวมณิภา รู้ปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

32 Y18TCHN086 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทิลีนต้นทุนต่ำเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวกนกอร ไชยเมืองชื่น       ภาคเหนือ พิษณุโลก

33 Y18ICHS044 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าปากควายของสารสกัดจากใบผักขมหนาม ใบสาบเสือและจาวมะพร้าว เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาวขวัญชนก จุลนวล นางสาวเวทิตา เลี่ยมแก้ว       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

34 Y18TPLC167 การศึกษาคุณภาพของผงขมิ้นและผงกระเจี๊ยบในการหาลายนิ้วมือแฝง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ นายสกุลธร เนตรแสงสี นายศุภะลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ นายชัยนเรศ สรวงประดิษฐ์ ภาคกลาง เพชรบุรี

35 Y18TPLC267 โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากปลากัด และประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายธัชกร จินตวลากร นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

36 Y18TPLI059 ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงปีกแข็ง ลูกน้ำยุง ปลวก และการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลการเวก เมล็ดมะละกอ และเมล็ดส้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายคมสัน ชัยสกุล นางสาวพิรญาณ์ ยอดเทพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

37 Y18TPLN085 การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสอะซิเตทจากไมยราบยักษ์ระดับนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยน้ำตะโกในการต้านเชื้อแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย ด.ช.นาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฎติโชค ดวงศรี ด.ช.ณัฐวัฒน์ ชัยยอง ภาคเหนือ เชียงใหม่

38 Y18TPLS159 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวกุลธิดา ขันสุข นางสาวเมธินี เงินพรหม นางสาวศศิวรรณ กรุงภักดี นายปีรวัฒน์ โสดามุข ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

39 Y18TPLU098 การศึกษาผลของเเบคทีเรียไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตของมันเเกว (Pachyrhizus erosus) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายอรรถพล พันธุ์งาม นายนิติกร ดวงมุลลี นายปัญญา สีอ่อน นางสาวเบณจวรรณ บูรณะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

40 Y18TPLU121 ผลของราเอนโดไฟต์และสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นางสาวสุภาพร สุดบนิด นางสาวอริยา สีทาหล่อน นางสาวชวินนุช ศรีเจริญ นายวรายุทธ์ จันทร์แก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร

41 Y18TPLU136 ศึกษาการเพิ่มการสร้างปมไรโซเบียมในรากถั่วด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยเชอรี่ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นางสาวนริมล ทะนนไชย       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์