กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y18TCSC055 การเปิดและปิดระบบไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวกฤติยา ราชสีห์ นางสาวนิติภรณ์ ขวัญเงิน นางสาวภัทรวดี สงวนชม นางสาวธิติญาพร ยมดิษฐ์ ภาคกลาง ลพบุรี

2 Y18TCSC073 การประยุกต์ใช้บอร์ดอะดูโน่ และแผงโซลาร์เซลล์ ในระบบปลูกพืชไร้ดิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวกฤติยา ราชสีห์ นายพชร ใจบุญ นายธนัชชา ฤกษ์สมโภชน์    ภาคกลาง ลพบุรี

3 Y18TCSC190 นาฬิกาวัดความดันเพื่อสุขภาพสำหรับคนเล่นเกมส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นายทนงศักดิ์ รัตนไชย นางสาววรรณกานต์ สุวรรณกล่อม นางสาวเตชินี เสือสวย นางสาวอำภาพร ประทุม ภาคกลาง นครนายก

4 Y18IENC174 อุปกรณ์เตือนการใช้เสียงในห้องสมุด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวนัทธมน เจนบุญไทย นางสาวบุษญาภรณ์ คงเสรีพงศ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

5 Y18TENC014 การศึกษาปรากฏการณ์อิเล็กโตรโครมิกของฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายกิตติพงศ์ พงศ์เสถียรศักดิ์ นายเทวฤทธิ์ คิดการ นายปภากร ลิ่มสกุล นายกรชวัล เนียมถนอม ภาคกลาง นครปฐม

6 Y18TENC038 วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวชลธิชา คชกาษร นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ ภาคกลาง เพชรบุรี

7 Y18TENC067 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านจากแกนกลางลำต้นมันสำปะหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวบุญญารัตน์ เทียมเมฆา นางสาวณิชากร ปลูกฝัง    ภาคกลาง เพชรบุรี

8 Y18TENC078 การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ MHD generator จากสารละลายอิเล็กโทรไลต์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวแพรวา บุญญาธิการ นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์ มาศกสิน นางสาวภัทรวรรณ โถรัตน์ ภาคกลาง จันทบุรี

9 Y18TENC130 การศึกษาประสิทธิภาพคุณสมบัติของกระดาษทนไฟจากเส้นใยใบสับปะรด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวอมราวดี ห้วงน้ำ นางสาวปุณณัตถ์ ลิ้มตระกูล นางสาวปนัดดา คำประพันธ์ ภาคกลาง เพชรบุรี

10 Y18TENC150 ฐานลอยอเนกประสงค์ "จิงโจ้น้ำ" จากแนวคิด นวัตกรรมชีวลอกเลียน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นางดวงพรพรรณ เขตสาคร นางสาวพีรยา ศรีตรัย นายชัยนันท์ วงศ์ตระกูลสุขดี ด.ญ.สุฑาทิพย์ หิรัญมาศ ภาคกลาง ระยอง

11 Y18TENC151 การจำลองภาพ 3 มิติของวัตถุขนาดเล็กโดยใช้การแทรกสอดแบบ Mach-Zehnder วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล นายศุภวิชญ์ สามชูศรี นายณัฐภัทร สุรชัยรัฐกุล นายภวัส ภาสวรรณกุล ภาคกลาง นครปฐม

12 Y18TENC154 เตาถ่านประหยัดเชื้อเพลิง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวฐิติกา มหารัตนมาลัย นางสาววริษฐา ประสพผล    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

13 Y18TENC157 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนพลังงานเเสงอาทิตย์โดยอาศัยสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายและหลักการสะท้อนของพาลาโบลา วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวสุธาสินี ดุลยสถิตย์ นางสาวปวิตรา วิรเศรษฐ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

14 Y18TENC175 บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยนุ่นและแป้งมันสำปะหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวณิชาพัชร์ จันทร์เงิน นางสาวณัฐกมล ไชยสิทธิ์ นางสาวถิรดา มิ่งคำ ภาคกลาง เพชรบุรี

15 Y18TENC180 การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพรสวรรค์ คำภีรกิจ นางสาวสุพิชญา วิริยะหิรัญไพบูลย์ นายคณิศร ศรีเเสงทรัพย์ ภาคกลาง ปทุมธานี

16 Y18TENC219 การพัฒนาอิฐมวลเบาที่ผสมกากขี้แป้ง เถ้าแกลบและเปลือกหอยแครง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพัลลภา บ่อกลม นางสาวเบญญาทิพย์ ยวงสวัสดิ์ นางสาวอัจฉราพร กงพาน ภาคกลาง ปทุมธานี

17 Y18TENC240 การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาที่ผสมลำต้นทานตะวัน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายณัฐภัทร อินจำปา นายศุภกร ตะวงษ์    ภาคกลาง ปทุมธานี

18 Y18TENC248 แผ่นดูดซับฝุ่นและน้ำมันจากธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวกาญจนาลักษณ์ จองลีพันธ์ นางสาวเกตน์สิรี แสงสุข    ภาคกลาง เพชรบุรี

19 Y18TENC274 การปรับปรุงคุณภาพของหนังเทียมจากป่านศรนารายณ์ด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายพัฒนศักดิ์ ยกกระบัตร นายธนัญชัย มาพันธุ์ นายสุภรุจ ชมภูพล ภาคกลาง เพชรบุรี

20 Y18TENC300 การพัฒนาหุ่นยนต์ Volvox เพื่อใช้ในการสำรวจสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) นายปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล นางสาวธัญชนก พุทธไพบูลย์ นายคณุตม์ ธรรมรักษา    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

21 Y18TENC316 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากรงควัตถุของไซยาโนแบคทีเรียทนร้อน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายสุทธิเดช สุทธิรัตน์ นายคุณานนต์ ถาวรมงคล นายจักรภัทร แย้มทิม ภาคกลาง เพชรบุรี

22 Y18TEGC027 การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายปิติภูมิ น้ำแก้ว นายวงศกร วงษ์สุวรรณ นางสาวธนพร จ่ายเพ็ง นายศุภากร ผดุงหมู่ ภาคกลาง สุพรรณบุรี

23 Y18TEGC058 คุณภาพของน้ำมันจากการทำงานของพาเลเดียมโดยมี SiO2เป็นตัวสนับสนุนด้วยกระบวนการ Partial Hydrogenation ในไขมันไม่อิ่มตัว พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางรัชนี รักอยู่ นางสาวสุวิมล เถาว์พันธ์ นางสาวอรจิรา ลายสาคร นายวสันต์ ตรีนกุล ภาคกลาง ลพบุรี

24 Y18TEGC081 การศึกษาความเร็วของมอเตอร์ที่มีผลกับระดับความสูงขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์ นายทัคฏ์พงศ์ ธนาปรีชานันท์ นายธรรมนันท์ เชื้อนาม นายพีรพัฒน์ นวลสลุง ภาคกลาง ลพบุรี

25 Y18TEGC102 การศึกษาตำแหน่งและขนาดใบพัดในการสร้ากระแสไฟฟ้าบนปีกเครื่องบิน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์ นายเมศิษฏิ์ นาคำ นางสาวญาตาวี ถาวรชาติ    ภาคกลาง ลพบุรี

26 Y18TEGC270 บรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติเพื่อการขนส่งไข่ไก่ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายจิรกฤต เกษดี นายธนภัทธ สุขมี นายนิติธร ศิริมาสกุล ภาคกลาง เพชรบุรี

27 Y18TPAC104 การเปลี่ยนวัฏภาคเชิงโครงสร้างของสารประกอบ CuInSe2 ภายใต้ความดันสูงโดยใช้ทฤษฎีความหนาแน่นเชิงฟังก์ชัน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคมศิลป์ โคตมูล นายพศ ภูมิบ่อพลับ นายอานนท์ พรหมจรรย์    ภาคกลาง นครปฐม

28 Y18TPAC106 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการซิมูเลชั่นการกระโดดของตักแตน(Dichromorphaviridis (Scudder))สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์กระโดด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคมศิลป์ โคตมูล นายฉัตรเพชร พรประสิทธิ์ นายพิชยุตม์ พรรณภัทราพงษ์ นายศุภริษย์ เอียงอิ่ม ภาคกลาง นครปฐม

29 Y18TPAC160 ความน่าจะเป็นในการตรวจพบดาวเคราะห์คล้ายโลกที่มีค่ามุมเอียงไม่เหมาะสมในการเกิดอุปราคา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุดใจ นางสาวปณิดา เซ็น นางสาวสุญาดา เสตกรณุกูล    ภาคกลาง นครปฐม

30 Y18TPAC172 การเคลือบฟิล์มลดการเกาะติดของไขมันบนแผ่นพลาสติกใสด้วยเทคนิค Sol-gel ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพรมงคล จิ้มลิ้ม นายวิชัย กลั่นกล้า นายนวกฤษฎ์ อมฤทธิ์วาจา นายภูวดล รัตนศรีทอง ภาคกลาง นครปฐม

31 Y18TPAC173 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับวัดสเปกตรัมการดูดกลืนและการส่องผ่านแสงของสารละลายแบบแสดงค่าตามเวลาจริง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายธนพงษ์ ขจรไตรเดช นายพีรวิชญ์ ธนสารไพบูลย์ นายพีรวิชญ์ พวงชมภู ภาคกลาง นครปฐม

32 Y18TPAC206 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล โดยอาศัยหลักการหักเหของแสงเลเซอร์ และการประยุกต์ใช้ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล นางสาววีรินทร์ อุไรรัตน์ นางสาววรมน สวัสดี นางสาวแก้วขวัญ เลี้ยงสว่างวงศ์ ภาคกลาง นครปฐม

33 Y18TPAC223 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันภายในและภายนอกไข่ที่ส่งผลให้เกิดการระเบิดของไข่จากการรับพลังงานผ่านคลื่นไมโครเวฟ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง นายกรอธิชา เชิดชู นางสาวกวิสรา ก่อกอง นางสาวชุติมณฑน์ โรจนผาติวงศ์ ภาคกลาง ปทุมธานี

34 Y18TPAC230 กาศึกษาความสัมพันธ์ของสมการแบร์นูลลีกับการออกแบบปีกเครื่องบินโดยใช้อุโมงค์ลม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง นายธนายุทธ โ่ด่งดัง นางสาวธนาศิริ มหาทรัพย์ นางสาวพิมพ์ชนก นัดดา ภาคกลาง นครนายก

35 Y18TPAC257 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผง Solar Cell ที่ติดตั้งด้วยระบบ Solar Plant ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาววิจิตรา โขมศิริ หทัยรัตน์ เนินโพธิ์ นายศุภชัย รูปแก้ว ภาคกลาง จันทบุรี

36 Y18TPAC283 ระบบตรวจจับแบคทีเรียอีโคไลในน้ำอย่าง่ายแบบแสดงค่าตามเวลาจริง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายณัฐวรรธน์ อรัญญาวัฒน์ นายกฤตวัฒน์ วาดเจริญ นายธฤต ปิยะวรรณรัตน์ ภาคกลาง นครปฐม

37 Y18TPAC284 การตรวจสอบหมู่เลือดด้วยน้ำลายโดยใช้ GNRs ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายรัชชานนท์ ส่งเสริม นายปวริศร์ จารุลิมปะพงศ์ นายประวีณ สิงห์ศักดิ์ศรี ภาคกลาง นครปฐม

38 Y18TPAC365 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์ นายสรวิศ กุลศรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

39 Y18IMAC207 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของสารชีวมวล คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ นายจิณณวัตร จารุชัยสิทธิกุล       ภาคกลาง นครปฐม

40 Y18TMAC007 ความสัมพันธ์สมมูลบนบางเซตของคำ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นางสาวสุพิชญา เศรษฐโศภณ นางสาวจุฑามาศ เจริญขวัญ นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์ ภาคกลาง นครปฐม

41 Y18TMAC029 โลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นายณภพ ณ ระนอง นายเขตรัช จรัสรักษ์ นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ ภาคกลาง เพชรบุรี

42 Y18TMAC156 การเขียนจำนวนนับ n ในรูปผลรวมของกำลังสองสมบูรณ์ 5 จำนวน คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล นายวรวิทย์ จิตภักดีบดินทร์ นายทิวากร ศรีสุพพัตพงษ์    ภาคกลาง นครปฐม

43 Y18TMAC191 การหาความยาวที่สูญเสียไปจากการผูกปมของเชือกทรงกระบอกรัศมี r คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายเอกพงษ์ โตชัยศรี นางสาวพิชญา เพ็งคาสุคันโธ นางสาวฐิตานันท์ ตั้งฉัตรวรกุล    ภาคกลาง อ่างทอง

44 Y18TMAC194 แบบจำลองสามมิติเส้นทางที่ดีที่สุดของรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีโดยใช้หลักมินิมอลสแปนนิ่งทรี คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง นายสุรวิทย์ ์สุขยืน นายปิยะชาติ ชำนาญกิจ นางสาวจุฑาลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ ภาคกลาง นครนายก

45 Y18TMAC244 วิเคราะห์ทางเดินที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังทั้งสามด้านของสามเหลี่ยมแล้วกลับยังจุดสิ้นสุด คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ นายกฤตพัฒน์ สุขวัฒน์ นายธาวิน ชัยจินดา    ภาคกลาง นครปฐม

46 Y18TMAC245 การศึกษา และหาสมการความสัมพันธ์ในการแบ่งวงรี ให้มีพื้นที่เป็นอัตราส่วน m : n ด้วยเส้นโค้งพาราโบลา คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายณรงค์ฤทธิ์ ภัทรศักดิ์ชัย นายสาครินทร์ กาญจนะ นายรเณศ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ภาคกลาง ปทุมธานี

47 Y18TMAC272 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคตาแดงในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปี พุทธศักราช 2557 คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ นายศุภวิชญ์ เจียรกุล นายวสุพล ศักดิ์ศรีทิวา    ภาคกลาง นครปฐม

48 Y18TMAC297 ทฤษฎีการหาพื้นที่หน้าตัดรูปวงรีที่เกิดจากการตัดทรงกระบอกและทรงกรวยด้วยระนาบที่ทำมุมทีตา (theta) องศากับฐาน คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายเอกพงษ์ โตชัยศรี นางสาวชัญญานุช สุขโชติ นายธนาวุฒิ ทองอินทร์ นางสาวนันท์นภัส ขันศิริ ภาคกลาง อ่างทอง

49 Y18TMAC360 การแบ่งเค้กให้ได้ n ชิ้น จากเค้กทรงปริซึมมุมฉากสี่เหลี่ยมใดๆ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล นายภาสกร ชาญณรงค์ นายณัฏฐ์ ขำเเป้น    ภาคกลาง นครปฐม

50 Y18ICHC337 การเตรียมเส้นใยผสมระหว่าง PLA และเส้นใยอ้อย เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นายกรพงษ์ ภูสิทธิ์สกุลล นายภูชิสส์ ดีเป็นธรรม นายเสฐียรพงษ์ อัครชัยยันต์ ภาคกลาง นครปฐม

51 Y18TCHC013 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสลัดที่ใช้น้ำผลไม้สดเป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์เพื่อทดแทนการใช้ไข่แดง เคมี โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวศุภิศรา สมฤทธิ์จินดา นางสาวสุรีรัตน์ เฉลยวรรณ นางสาวพิชญา เทียนงาม ภาคกลาง ลพบุรี

52 Y18TCHC016 การพัฒนาแผ่นฟิล์มจากสารแอนโทไซยานินในกะหล่ำปลีม่วงเพื่อรับรู้ความเป็นกรด-เบส เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวสุภิษฐา สนธิเดชกุล นางสาวศศิ กาญจนาจินดามณี นางสาวยลรดี มะโนจันทร์ ภาคกลาง นครปฐม

53 Y18TCHC028 การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยโพลิเมอร์ฟิล์มที่มี Cu2+ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวสุชานันท์ ลีฬหาวงศ์ นายวิศรุต นิติเรืองจรัส นายภาคิน วงศ์โลหะภัณฑ์ ภาคกลาง นครปฐม

54 Y18TCHC048 การพัฒนาชุดทดสอบสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นางสาววิภาพรรณ เสรีพิทักษ์กุล นางสาวภัทรภรณ์ อดุลย์เกษม นายจิรวัฒน์ จองศรีวรัตน์ ภาคกลาง นครปฐม

55 Y18TCHC052 การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนระดับนาโนในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาววิจิตรา คันธารส นางสาวสุนิสา บุญรอด นางสาวศิรดา เปรมจิตร์    ภาคกลาง ลพบุรี

56 Y18TCHC101 การศึกษาคุณสมบัติและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของแป้งที่ทำจากข้าวสามสีที่เก็บรักษาในอุณหภูมิและระยะเวลาที่แตกต่างกัน เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวฐิติชญา โพธิ์แก้ว นางสาวหทัยวรรณ ใจซื่ิอ นางสาว ธนภรณ์ อาภารัตน์ ภาคกลาง เพชรบุรี

57 Y18TCHC110 การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เซ็นเซอร์บนกระดาษ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายอรรณพ ตันตยานนท์ นายธนายุทธ อัศววิญญเดช นายจิรัฏฐ์ เต็มแสงสุขมณี ภาคกลาง นครปฐม

58 Y18TCHC131 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาถูพื้นไม้จากธรรมชาติที่มีผลต่อความเงาและความฝืดหลังการถู เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวสิริพร บัวขาว นางสาวกิตติยา ศิริพัฒนศักดิ์    ภาคกลาง เพชรบุรี

59 Y18TCHC135 การศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสในดินด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษกับ UV-vis spectrophotometer เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์เงิน นางสาววริศรา วรสาร นางสาวปารินทร์ ชุติวรเจริญชัย ภาคกลาง เพชรบุรี

60 Y18TCHC166 การชะลอการเกิดราบนขนมปังด้วยฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ผสมกับแป้งข้าวโพดและสารสกัดหยาบจากกระเทียม การชะลอการเกิดราบนขนมปังด้วยฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ผสมกับแป้งข้าวโพดและสารสกัดหยาบจากกระเทียม (Allium Sativum L.) เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ นายณัฐพงศ์ ศิริวัฒนานุกุล นางสาวจันทิมา หิ่งห้อย นางสาวพิชญาภา เสงี่ยมพักตร์ ภาคกลาง นครปฐม

61 Y18TCHC171 การพัฒนาการเคลือบของฟิล์มซิลิกาที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดโดยขั้นตอนการเตรียมเจลจากซิลิกาแอโรเจล เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายสรวิศ ง้าวหิรัญพัฒน์ นายสรธัญ เกษมสุขมงคล นางสาวภัทรภร จันทร์วิสุทธิ์สิริ ภาคกลาง นครปฐม

62 Y18TCHC182 การใช้สารจำพวกอนุพันธ์ Gallic acid เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางพาราคอมปาวด์ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นางสาวนันท์นภัส วีระกุล นายพิชญุตม์ ธรรม์ทวีวุฒิ นายพงศ์สวัสดิ์ บูรพัฒนศิริ ภาคกลาง นครปฐม

63 Y18TCHC216 การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำสำหรับกำจัดสีย้อมอุตสาหกรรม ในช่วงคลื่นแสงวิสิเบิลโดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไรซิส เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม นางสาวปรียาภรณ์ กันดี นางสาวณิชากรณ์ เขียวขำ นางสาวพิมพ์โพยม สุดเจริญ ภาคกลาง ปทุมธานี

64 Y18TCHC304 การศึกษาจลศาสตร์เคมีและเทอร์โมไดนามิกส์เคมีของถ่านจากเปลือกทุเรียน ในการดูดซับไอออนตะกั่ว เคมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวฉัตรชนก ชัยวงค์ นางสาวศุภนุช จันทร์ประเสริฐพัฒน์ นางสาวแทนรัก วิริยะลัพภะ ภาคกลาง จันทบุรี

65 Y18TCHC335 ผลของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ สารละลายกลูโคส และสารสกัดจากเมล็ดมะละกอสุกต่อการยืดอายุของดอกหน้าวัว เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นายสุรธิษณ์ เจตสิกสุข นายภัทรพล ภัทรภานุวรรณ นายอภิโชค วีระสมบัติ ภาคกลาง นครปฐม

66 Y18TCHC336 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตอซังข้าวในการกำจัดสังกะสีจากน้ำเสีย เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวทิพากร วัฒนศิรชัยกุล นายพีรภัทร วรสูตร    ภาคกลาง ปทุมธานี

67 Y18IPLC311 ผลของอุณหภูมิต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผักลวกจิ้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสวิชญา เหลาโชติ นางสาวอนัญญา ธัญเดโช       ภาคกลาง เพชรบุรี

68 Y18TPLC068 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอทดแทนเจลาตินในการขึ้นรูปปลอกแคปซูลชนิดอ่อน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวกรรณิการ์ ปลีเจิญ นางสาวกมลชนก เพชรลานน์ นางสาวนภาพร รื่นกาญจนถาวร ภาคกลาง ลพบุรี

69 Y18TPLC093 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผักพื้นบ้านไทย 4 วงศ์ในการยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนส วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวรัตนวดี โมรากุล ด.ญ.ขวัญปีใหม่ อินทศร ด.ญ.ชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

70 Y18TPLC103 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอสของสารสกัดหยาบจากพืช5ชนิด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีวิทยา นายปราโมทย์ น้ำยาง ด.ญ.พิมพ์ฟ้า คำกาหลง นางสาวปาณณิชา แสงดารา    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

71 Y18TPLC109 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นายวิทวัส ปลอดโปร่ง นายภานุศักดิ์ ทองปรอน    ภาคกลาง ลพบุรี

72 Y18TPLC117 การศึกษาประสิทธิภาพการฟอกขาวถั่วงอกโดยกรดซิตริกจากผลไม้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ นางสาวธนวรรณ เกตุทิม นางสาวจันทิมา คำกองแก้ว นายฐณพัชร์ ศรีอริยะกุล ภาคกลาง เพชรบุรี

73 Y18TPLC132 ประสิทธิภาพของ Bacillus subtilis จากการหมักกากถั่วเหลืองและกากน้ำตาลในการยับยั้งโรคแอนแอนแทรคโนสในกล้าปาล์มน้ำมัน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ๋นพุฒ นางสาวรักษิณา ตานินทร์ นางสาวทิพยนารี บ่อจันทร์ นางสาวกรชนก ม่วงศรี ภาคกลาง เพชรบุรี

74 Y18TPLC133 โครงงานเรื่อง การทดสอบการขจัดโปรตีนในน้ำยางพาราโดยใช้โปรติเอสจากสารสกัดจากของเสียในแหล่งต่างๆ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสาวอรณิชา ตระการกูล นางสาวสิริกร เกษรแพทย์    ภาคกลาง นครปฐม

75 Y18TPLC134 การศึกษาประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดที่พอกโดยใช้ CMC จากชานอ้อยเป็นวัสดุประสาน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีวิทยา นายปราโมทย์ น้ำยาง นางสาวเบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ชนะภัย    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

76 Y18TPLC152 การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล (Browning Reaction) โดยผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus sp. ในมะม่วงมันเดือนเก้า (Mangifera indica) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาท น้อยแก้ว นางสาวแพรวไพลิน ฉายสิริกุล นางสาวกุลนรี ปานทอง นางสาววิภากร คล้ายดอกจันทร์ ภาคกลาง นครปฐม

77 Y18TPLC159 ศึกษาวัสดุปิดแผลจากสารสกัดบัวบกและชะพลูที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นางสาวเพชราภรณ์ สมสุขวาสนา นางสาวมินตรา สุภาพ นายพีรดนย์ ลำดวล ภาคกลาง เพชรบุรี

78 Y18TPLC167 การศึกษาคุณภาพของผงขมิ้นและผงกระเจี๊ยบในการหาลายนิ้วมือแฝง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ นายสกุลธร เนตรแสงสี นายศุภะลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ นายชัยนเรศ สรวงประดิษฐ์ ภาคกลาง เพชรบุรี

79 Y18TPLC267 โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากปลากัด และประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายธัชกร จินตวลากร นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

80 Y18TPLC301 การเปรียบเทียบปริมาณสารแคโรทีนอยด์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของปลากัดจีน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวนิศารัตน์ ขัดแพร่ นายรัชพล เครือประสิทธิ์ นายหาญ อมรเมตตาจิต นางสาวพีรยา เทียมปัญญา ภาคกลาง อ่างทอง

81 Y18TPLC302 การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นของดินโดยเซลลูโลสไฮโดรเจล วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีวิทยา นายปราโมทย์ น้ำยาง นางสาวณัฐพลัฎฐ ศิริวงศ์นภา นางสาวสถิรพร แสงสุวรรณ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

82 Y18TPLC305 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสกับเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสระหว่างสารสกัดกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสเตอรอยด์ที่ได้จากมะเขือเปราะ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีวิทยา นายปราโมทย์ น้ำยาง นางสาวกัญญาณัฐ แจ่มใส นางสาววนพรรณ วุฒิอุตดม นางสาวลัลล์ลลิล เทิดสุธาธรรม ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

83 Y18TPLC356 การศึกษายีนในวิถีสังเคราะห์แอนโทไซยานิน ที่มีผลต่อความหลากหลายของสีในดอกบัวหลวง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนวิสุทธรังษี นายธีรพล จิณแพทย์ นางสาวณิรดา คีรีวงศ์ นางสาว์พนารัตน์ พนานุสรณ์ศิลป์    ภาคกลาง กาญจนบุรี

84 Y18TPLC363 การศึกษาผลของเส้นใยธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นยางรองส้นเท้า วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายปุถุชน วงศ์วรกุล ด.ช.ณัฐกิตติ์ สีวิชัย ด.ช.ชัยภัทร สายตา ภาคกลาง ปทุมธานี

85 Y18IEVC004 การเตรียมเซลลูโลสบีดรูพรุนระดับนาโนเมตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๋น นายชยณัฐ เอกสกุล       ภาคกลาง ปทุมธานี

86 Y18IEVC023 การศึกษาการเตรียมเซลลูโลสที่มีรูพรุนเคลือบด้วยฟิล์มนาโนไนโคโตรซานเพื่อดูดซับโครเมียม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย เเซ่ตั้น นางสาวอรอุมา ไชยพันธ์       ภาคกลาง ปทุมธานี

87 Y18IEVC389 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียที่บัดบัดด้วยใยบวบและใยนุ่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอานนท์ เอื้ออุมากุล นายสิรภพ สายวิเศษ       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

88 Y18TEVC006 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ยับยั้งแบททีเรียโคลิฟอร์ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๊น ด.ช.ธนากร ทรัพย์กมล ด.ญ.เสาวณี แสนรักษ์ ด.ช.กิตติพงศ์ ลือพืช ภาคกลาง ปทุมธานี

89 Y18TEVC009 การศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ำในร่องสวนผลไม้ที่ใช้สารเคมีและเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นายกฤตภัค ไตรพรพัฒนา นางสาวศตพร พิบูลศุภนนท์    ภาคกลาง นครปฐม

90 Y18TEVC019 ระบบบำบัดไอออนโลหะหนัก ด้วยเรซิ่นแมกนีไทต์ ในสนามแม่เหล็กเหนียวนำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวกฤษณา ทไนสวรรค์ นางสาวกุลจิรา เอมบำรุง นางสาวศิษฎาภา ปากน้ำเขียว ภาคกลาง จันทบุรี

91 Y18TEVC051 โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลูด้วยถ่านกัมมันต์ที่ทำจากไม้ไผ่ข้าวหลาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์ ด.ญ.กัลยรัตน์ ประดิษฐ์ชูสกุล ด.ญ.ปีติมน อรุณวิริยะกิจ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

92 Y18TEVC060 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของตะกั่วจาก ธูปฤๅษี หญ้าขน และผักตบชวา โดยสังเคราะห์น้ำเสียที่มีตะกั่วจากสารละลายเลดไนเตรท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวรัตนวดี โมรากุล ด.ญ.พัชริญา ชวลิตจินดา       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

93 Y18TEVC076 เทอร์โมพลาสติกจากปลายข้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์ นางสาวชนิกานต์ ขำเจิม นางสาวคุนัญญา อุปพงษ์    ภาคกลาง ลพบุรี

94 Y18TEVC079 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการไล่แมลงวันทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณ นางสาวกชกร ละครพล นางสาวศิรญา แก้วภักดี ภาคกลาง นครปฐม

95 Y18TEVC127 ผลของไคโตซานต่อการรอดชีวิตและการสะสมโซเดียมในข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกในสภาวะเค็ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาวณิชาพร เฉลิมสุข นางสาวภัทราพร เฉลิมสุข นางสาววีรยา มานิตย์โชติพิสิฐ ภาคกลาง นครปฐม

96 Y18TEVC168 วัสดุดูดซับจากเปลือกไข่ไก่เพื่อกำจัดตะกั่วในน้ำทิ้ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวีรวุฒิ เทียนขาว นายยศกร ชาญณรงค์ นายณัฐพล กริ่มวงษ์รัตน์    ภาคกลาง นครปฐม

97 Y18TEVC189 เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวรัตนวดี โมรากุล ด.ญ.ณัฐธิดา กิจประสิทธิศรี ด.ญ.อภิสรา ลิ้มสิริรุ่งเรือง นางสาวฉัตรพร ตันตินิกร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

98 Y18TEVC203 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับไขมันของสารสกัดจากใบยอ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง นางสาวศศิภา ลิขิตคันทะสร นางสาวณัฐนันท์ สุวพร นางสาวศรัณญา ดีบูชา ภาคกลาง ปทุมธานี

99 Y18TEVC204 การพัฒนาชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำปนเปื้อนสีย้อมอินทรีย์โดยอาศัยความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของฟิล์มบาง Titanium (IV) oxide ที่เจือด้วย Cerium วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นายณฐดล แซ่เล้า นายกฤษฎิ์ รัตนสมบัติ    ภาคกลาง นครปฐม

100 Y18TEVC211 การศึกษาการย่อยสลายน้ำมันทอดซ้ำจากครัวเรือนโดยใช้เห็ดนางรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง นางสาวเพ็ญพชร สีลกันตสูติ นางสาวก่อสิริ แก้วปราง นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ ภาคกลาง นครปฐม

101 Y18TEVC215 การจัดการคราบน้ำมันด้วยวัสดุซุปเปอร์ไฮโดรโฟบิก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายจอมพล ละมูนกิจ นายศุภวิชญ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ นายสรอัฑฒ์ รุ่งโรจน์ธนกุล ภาคกลาง นครปฐม

102 Y18TEVC252 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูและเปลือกทับทิมต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวนิมนตรา ประสาทศิลป นางสาวจิดาภา ภัคพิสุทธิ์กุล นางสาวสิรินญา ศิริอภิชาติ    ภาคกลาง ปทุมธานี

103 Y18TEVC258 การทดสอบหาปริมาณและประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้ำด้วยเกล็ดปลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ นายสิทธิชัย เทพเดช นายภัทรพงศ์ ลิมปวะฒนะ นายธีรพัฒ เตียงกูล ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา

104 Y18TEVC264 การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มจากนากุ้งร้าง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวอภิชญา เหล่าศรีวิจิตร นางสาวพรรณลิกา พลายลำทวน นายธนวัฒน์ กิติธรรมรงค์ ภาคกลาง จันทบุรี

105 Y18TEVC269 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Helminthosporium oryzae ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าวโดยใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกไม้มะฮอกกานี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก นางสาวอภิชญา นันทวณิชย์ นางสาวชนากานต์ บุญสุข นางสาวพิชญ์ธิดา นันทมิตร ภาคกลาง ปทุมธานี

106 Y18TEVC286 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับตะกั่วโดยใช้วัสดุดูดซับจากซังข้าวโพด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม นางสาวอักษราภัคญ์ รัดคุ่ย นางสาวอัจฉราภรณ์ พลเยี่ยม    ภาคกลาง ปทุมธานี

107 Y18TEVC294 สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ นายภากร เภาวัฒนาสุข นายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์ นายภัทร์ กิตติพงศ์พัฒน์ ภาคกลาง นครปฐม

108 Y18TEVC367 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนทานตะวัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวสุภาพ แป้นดี นางสาวกุลสินี โคตรแก้ว       ภาคกลาง ชลบุรี