กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y18TENI018 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของเมล็ดพืช จากน้ำเสียในจังหวัดขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นายอชิตะ ก่อกิจเจริญกุล นางสาวเอกลดา วรารัศมี นางสาววิชญา สุขเลิศตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

2 Y18TENI038 บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยเพื่อชะลอการสุกของผลไม้ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายนพคุณ สุคนธา นางสาวพรรณนิภา จันทร์โม้ นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

3 Y18TENI122 การพัฒนากล่องไข่ในแนวตั้ง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ญ.จิรนันท์ บุญอาษา ด.ญ.จิรวะดี เนียมมณี ด.ช.สืบสกุล กุชโร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

4 Y18IPAI054 รองเท้าไหน...ไฟแรงเฟร่อส์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายเอนก หงษ์ทอง นายสรัช ธีระสุต นางสาวอริสรา ศรีคุณโน นางสาวพิญญานันท์ วงศ์ธนาสมิทธิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

5 Y18TPAI074 กระบวนการที่เกี่ยวข้องและลักษณะปรากฎบนแนวแตกเสาเหลี่ยมจากการเกิดภูเขาไฟ เขาพระอังคาร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นางสาวอุมาพร ภักดีนอก นางสาวมัตทิตา แสวงนอก นางสาวมุทิตา แสวงนอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

6 Y18TPAI093 เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์วัดแรงกดและคลื่นเหนือเสียง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนปากช่อง นายแสนชัย การงาน นายเมธี วาดรักชิด นายศศิษฏ์ เพียซ้าย นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

7 Y18TMAI026 เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจากกลไกอัจฉริยะ คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายศุภกร สุ่มมาตย์ นางสาวสุธาธาร ชัยรัตน์ นางสาวพชรกมล ทวีสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

8 Y18TMAI052 ปริมาตรที่เกิดจากรูปกรวยซ้อนกันสองรูป คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย นายกิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์ นายมหพัฒน์ แก้ววังปา นายสรวิชญ์ จันทร์กระจ่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

9 Y18TMAI082 การหาสัมประสิทธิ์ของพจน์จากการกระจาย (a1+a2+a3+…am)n คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย นายภาคภูมิ บึดชัยภูมิ นายวัชรพงษ์ อินชะนะ นางสาวพิมลพรรณ ภักดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

10 Y18TMAI084 การหาพื้นที่ของรูปดอกไม้6กลีบที่เกิดจากการซ้อนทับกันของวงกลม คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ นายนนทภัทร ตรันเจริญ นายเศรษศิริ สินธุจริวัตร นางสาวณัฐนิชา ต่อโชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

11 Y18TMAI089 ตรรกศาสตร์หรรษา : เกมพัฒนาทักษะทางตรรกศาสตร์โดยใช้ภาษา Java Script คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางรัตเนตร วิชัยผิน นางสาวปนิดา พารหาร นางสาวธมลวรรณ เครืออาจ นางสาวพรวลัย ภูชมศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

12 Y18TMAI099 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวฐานของกล่องกับความยาวของกระดาษที่ใช้พับกล่องฐานสี่เหลี่ยมและฐานหกเหลี่ยม คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย ด.ญ.วาศินี แซ่ลิ้ม ด.ญ.วรกมล สิมศิริวัฒน์ ด.ญ.ชุติมน ประยูรสิงห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

13 Y18TMAI123 มหัศจรรย์ของเอกลักษณ์ตรีโกณ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร นายธีรพล เสาะแสวง นางสาวสาริกุล เกิดสวัสดิ์ นางสาวหทัยชนก สมสร้าง นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

14 Y18ICHI046 การหาประโยชน์จากเมล็ดพืชที่เหลือทิ้งในท้องตลาด เคมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นางสาวกมลวรรณ อ้อยแขม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

15 Y18ICHI061 องค์ประกอบและปริมาณของสารเคมีบางชนิดที่พบในฝักคูณ ฝักพญาสัตบรรณ และการนำไปใช้ประโยชน์ เคมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายยนตร์ปการ ยืนนาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

16 Y18TCHI001 ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม เคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นางสาวปริณดา โคตนารา นางสาวปวีณา ศรีวงแก้ว นางสาววราภรณ์์ สินโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

17 Y18TCHI002 กระดาษไวแสงจากแหล่งดินในท้องถิ่น เคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี ด.ญ.ศุภกานต์ มั่นใจ ด.ญ.วศินี สันนิธิ นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

18 Y18TCHI004 ประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เคมี โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นายณฐกร แสนสุรินทร์ นางสาวปริลดา โตกทอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

19 Y18TCHI048 แผ่นกันกระแทกจากแผ่นยางธรรมชาติผสมผงยางรถยนต์ เคมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายชัชภวินท์ สุรินทร์ชมภู นางสาวขวัญธิรา รัตนาเอนกชัย นางสาวมณิภา รู้ปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

20 Y18TCHI056 การวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในเมล็ดข้าวพื้นเมือง บริเวณตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมา เคมี โรงเรียนเมืองคง นายวันชัย คชเรนทร์ นายพิชิตพงษ์ ลองสันเทียะ นายณัฐพงษ์ พรมหล่า นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

21 Y18TCHI073 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดความชื้นของซิลิกาเจลกับข้าวคั่ว2ชนิด เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาววัชราภรณ์ แสนนา นางสาวเกษราภรณ์ ใยดำ นางสาวณัฐกานต์ ศรีสร้อย นางสาวกรสิริ พงษ์ศิลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

22 Y18TPLI003 การปรับปรุงคุณภาพของสารสกัดใบหม่อนจากหนอนไหม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นางสาวสินีกานติ์ เจริญโสภารัตน์ นางสาววนิชา เบ้าทอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

23 Y18TPLI014 การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา Pyricularia Grisea Sacc. สาเหตุของโรคใบไหม้ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและนาโนซิงค์ออกไซด์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวปรียานันท์ ธนะปาน นางสาวชุตินธร ภูจอมจิตร นายจักรกฤษ วงชมภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

24 Y18TPLI027 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจิบเบอริลินจากปลีกล้วยในการเร่งการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์บอลลูน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายพุทธรักษา ดีจริง นางสาวณัฐฐินันท์ หาวบัวทา นางสาวปรีชญา ไวบรรเทา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

25 Y18TPLI043 สารสกัดจากพืชตระกูลขิง 4 ชนิดที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นหญ้านวลน้อย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นางสาวสโรชา เตโพธิ์ นางสาวชนกนันท์ เดชวัฒนธรรมา นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

26 Y18TPLI059 ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงปีกแข็ง ลูกน้ำยุง ปลวก และการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลการเวก เมล็ดมะละกอ และเมล็ดส้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายคมสัน ชัยสกุล นางสาวพิรญาณ์ ยอดเทพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

27 Y18TPLI060 อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและสารสกัดจากวัชพืชในนาข้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นแตงกวา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นางสาวอชิรญา อัศวภูมิ นายปวเรศ นิยมเหลา นายเกศฏา โฮซากะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

28 Y18TPLI125 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทียนไล่ยุงจากยางมะเกิ้มกับเทียนไล่ยุงจากตะไคร้หอม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนปากช่อง นางสาวจุฑามาศ ชูสกุล นางสาวนารีรัตน์ มงคลพร นางสาวพิมพ์ชนก เที่ยงคำ นางสาวแพงไพร ช่วยเหลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

29 Y18IEVI063 ประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของไส้เดือนต่างสายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายศิริกร สุขรัตน์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

30 Y18TEVI008 การเปรียบเทียบความสามารถของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการกำจัดเเบคทีเรียก่อโรคในน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวฐานุภัทร รักษาเคน นางสาวศุภิสรา วัชรนุกูลเกียรติ นายศรัณย์ อิสณพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

31 Y18TEVI079 การคัดแยกเชื้อและทดสอบกิจกรรมของโปรติเอสที่ผลิตจากโปรติโอไลติกแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวทิพาพรรณ คำดี นางสาวพิชญลักษณ์ นิตยวรรณ นางสาวศุภากร เหล่าชุมพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

32 Y18TEVI112 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันด้วยกระดาษซับน้ำมันจากวัสดุธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปากช่อง นางสาวณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ นางสาวฟริญา บัวโภชน์ นางสาวลลิตา โรจนวิจิตรกุล นางสาวสุฑาทิพย์ เขมภูษิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

33 Y18TEVI121 แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาการแพร่ผ่านของแก๊ส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ญ.จันทราพร หวังวก ด.ญ.ปาลีรัตน์ หาญห้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์