กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y18TCSU068 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านระบบการสื่อสารโทโปโลยีแบบเมช ในงานอนุรักษ์ป่าไม้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายญาณภัทร นิคมรักษ์ นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

2 Y18TCSU095 ชุดควบคุมการหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นายรัฐธนินท์ กิตติศรีพงษ์ นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

3 Y18TENU101 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 5 หัวปั่น แบบอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ กลื่นบำรุง นางสาวปุณยาพร คำแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

4 Y18TENU104 ขอดเกล็ดปลา พัฒนาภูมิปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลเเสง นางสาวอภิชญา สาซุเซา นายวัชรินทร์ ผ่องสามสวน นายวุฑฒิกร ขุนไชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

5 Y18TENU109 เครื่องเสียบลูกชิ้้นด้วยระบบสมองกล วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย นายปัญญา สัมพะวงศ์ นายสิทธิโชค อุตรา นายภูมินทร์ สาวิสา นายนครินทร์ ทองเพ็ญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

6 Y18TEGU082 การศึกษาวัสดุธรรมชาติผสม TiO2ทีมีผลต่อการดักจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์(CO) พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางเสาวรจนี จันทวงค์ นางสาวดุจดาว เถาว์กลาง นางสาวกุลสตรี ศรีเรืองสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

7 Y18TPAU002 เครื่องวัดดัชนีหักเหสำหรับแผ่นแก้ว ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเจตนิพิฐ แท่นทอง นางสาวชญานิศ พึ่งกิจ นางสาวฐิตา เพ็งชัย นางสาวกุสุมา ธิเดช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

8 Y18TPAU022 กล้องจุลทรรศน์พกพาฉบับนักเรียน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม นายชนะ ศิริวารินทร์ นายนิรวิทย์ ศิริโท นางสาวธีรนาฏ พรมภักดี นางสาวดรินทร์ธร ชนะสินสิริโชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

9 Y18TPAU037 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายนิวัฒน์ วรสาร นายศรัณย์ สิทธิธรรม นางสาวปรียนันท์ ล้อธนวิจิตร นายชาติพงศ์ วงศ์บุญยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

10 Y18TPAU096 การศึกษาความสัมพันธ์ของเปลวสุริยะกับอุณหภูมิประเทศไทย ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นายมงคล วิลามาศ นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์ นางสาวรมิตา วังไพศาล นางสาวฟ้าพราว ทองล้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

11 Y18TMAU052 เกมต่อตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์ นายจิรภัทร รุ่งหิรัญกนก นางสาวสินีพร วงพิลา นางสาวกมลรัตน์ กาญบุตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

12 Y18TCHU004 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านที่ถูกกระตุ้นทางเคมีโดยใช้ KOH จากน้ำขี้เถ้าเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นางสาวกนกวรรณ สะกีพันธ์ นางสาวทิพย์สุดา อรุณรัตน์ นางสาววัลย์ลดา อินทรวงษ์โชติ นางสาวอิงกมลฉัตร แก้วสมุทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

13 Y18TCHU021 อิทธิพลของความเข้มข้นเซลล์เริ่มต้นของเชื้อ Clostridium acetobutylicum ต่อการหมักไบโอบิวทานอลจากกากมันสำปะหลัง เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา นางสาวสุนทรี พลบุบผา นางสาวจุฑามาศ สิริธนาวรากุล นางสาวศิรินทิพย์ งิ้วพรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

14 Y18TCHU025 การศึกษาการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากใบผีเสื้อราตรีที่ช่วง pH ต่างๆ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายสุรศักดิ์ มีศิริ นางสาวกุลนิดา สุวรรณมาโจ นางสาวฐิติชญา แก้วเชียงหวาง นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

15 Y18TCHU064 การเปรียบเทียบสารสกัดจากวัชพืชในนาข้าวกับสารสกัดฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ในท้องตลาดที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดข้าว เคมี โรงเรียนเดชอุดม นางสาวสาริศา วงค์ไชยา นายสราวุฒิ โสภาณะโสม นายสุรชาติ เสนานนท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

16 Y18TCHU066 อิทธิพลของการหมักด้วยยีสต์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำและฤิทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นางสาวจันทรวิมล อุทัยแสง นางสาวใจเอื้อ บูรณะ นายจตุรเดช โพธิ์ศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

17 Y18TPLU011 การศึกษาความเข้มข้นของออกซิน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจน ที่มีผลต่อการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ นายภานุพงศ์ ทองเฟื่อง นางสาวชลนภา โมลาขาว นางสาวกวินทรา ชาตาสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

18 Y18TPLU019 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิลที่เป็นโรค Streptococcosis วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายโกวิท ดาราก้านตรง นางสาวจิตสุภา สุวรรณไตรย์ นางสาวกุลกันต์ พ่อบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

19 Y18TPLU033 การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันด้วยดอกหญ้าคา ดอกหญ้ารังนก และใยฝักดอกรัก วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางเบญจรัตน์ สุคำภา นางสาวพานทองคำ โล่ห์สกุล นางสาวธัญญาทิพย์ จิตปรีดา นายศิริโรจน์ เกตุกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

20 Y18TPLU049 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแกมม่าแอมิโนบิวทีริกแอซิด(GABA)และวิตามินบี 1 ในการผลิตข้าวงอกนึ่งจากข้าว 4 สายพันธุ์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวณัฐกชนันท์ ทองคำ นายณัฐวุฒิ นำศรี นางสาวจีราพร ทองผุด นางสาวจรรยาลักษณ์ ขำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

21 Y18TPLU084 พลาสเตอร์กระดาษเร่งการประสานรอยแผลของกิ่งติดตาหรือการทาบกิ่ง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นางสาวปรียารัตน์ เนตรพิมพ์ นางสาวชรินรัตน์ เขียวรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

22 Y18TPLU098 การศึกษาผลของเเบคทีเรียไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตของมันเเกว (Pachyrhizus erosus) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายอรรถพล พันธุ์งาม นายนิติกร ดวงมุลลี นายปัญญา สีอ่อน นางสาวเบณจวรรณ บูรณะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

23 Y18TPLU103 การกำจัดแอมโมเนียในระบบอะควาโปนิกส์โดยไบโอฟิลเตอร์จากวัสดุธรรมชาติ และแบคทีเรียไนตริฟายอิง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนนาจะหลวย นางสาววรรณภา สายมาตย์ นางสาวสุดารัตน์ สอนอาจ นางสาวอริสรา เจริญทัศน์ นางสาวภัทราภรณ์ สะนาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

24 Y18TPLU121 ผลของราเอนโดไฟต์และสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นางสาวสุภาพร สุดบนิด นางสาวอริยา สีทาหล่อน นางสาวชวินนุช ศรีเจริญ นายวรายุทธ์ จันทร์แก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร

25 Y18TPLU136 ศึกษาการเพิ่มการสร้างปมไรโซเบียมในรากถั่วด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยเชอรี่ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นางสาวนริมล ทะนนไชย       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

26 Y18TPLU140 ปัจจัยของเห็ดชนิดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวลภัสรดา สุระชาติ นางสาวธมลวรรณ น้ำกรอง นางสาวนุชจรินทร์ ฉิมพาลี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

27 Y18IEVU010 สบู่เหลวน้ำแช่ข้าวเปลือกกำจัดH2Sจากการสัมผัสยางก้อนถ้วย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายธนชิต บานมีทะ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

28 Y18IEVU069 แผ่นฟิล์มจากเมล็ดมะขามเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นางสาวณัฐกานต์ ศรีบูรณ์ นางสาวมณียา ลุ่มภู นายพชร สายเชื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

29 Y18TEVU001 การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะวัว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเจตนิพิฐ แท่นทอง นางสาวรสิกา อัศวเมธาพันธ์ นางสาวกฤติยา สนเท่ห์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

30 Y18TEVU008 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของพลาสติกที่ผลิตจากแป้งของพืชต่างชนิด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นางสาวเนตรนภา บัวเกษ นางสาวสิรีมาส อาจหาญ นางสาวปานหทัย สมาน นางสาวจิรัชญา เสาเวียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

31 Y18TEVU030 เครื่องเเกะข้าวโพดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเดชอุดม นายสุขขี บรรลือ นางสาวสุพรรณษา นีระมนต์ นางสาวอริญา สากุลา นางสาวอุบลวรรณ นบนอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

32 Y18TEVU040 การศึกษาประสิทธิภาพของเจลจากสารสกัดต้นสาบเสือในการดูดซับสารตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นางสาวพิชญาภา โพธิแสน นายภควัต ไกยกิจ นายเฉลิมศักดิ์ วุฒา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

33 Y18TEVU044 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคใบร่วงในยางพารา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเดชอุดม นางมุกดา วิถี นางสาววราภัทร์ สิมพันธ์ นางสาวพัชนิดา มุราษี นางสาวอาทิตยา ทั่งน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

34 Y18TEVU045 กรดจากน้ำแช่ข้าวผสมนาโนออกไซด์ยับยั้งเชื้อราเพิ่มน้ำหนักแผ่นยางพารา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายวิชัยชิต ต่ออำนาจ นางสาวชยมล ลิปูหนอง นางสาวไอรดา โพธารินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

35 Y18TEVU062 แผ่นกรองน้ำจากวัสดุคอมโพสิตซีโอไลต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นางสาวจีรดา สุวรรณไตรย์ นายอลงกรณ์ แสงสุวรรณ นายวรินทร พุ่มหรดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

36 Y18TEVU085 อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวพิชญากร เทียบถึง นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ นายภัสกร บัวอาจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

37 Y18TEVU110 การผลิตไบโอออยล์จากผลตาลฟ้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวสาธิยา กมลภพ นางสาวชลลดา ชะโยปัน นางสาวพัทธีรา สงวนกลิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

38 Y18TEVU118 ถังดักไขมัน3มิติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายรัฐพล แสนมิตร นางสาววรรณภา อาจบัณฑิต นางสาวณัฐติญา ดวงโพธิ์พิมพ์ นางสาววิไลลักษณ์ ปราบสูงเนิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

39 Y18TEVU148 บล็อกลอยจากเส้นใยสีเสียดดูดซับไอออนตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลเเสง นางสาวธนิตนันท์ โพธิ์สุ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม