กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 















การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y18IENN048 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติร่วมกับภาษาซีเพื่อประยุกต์ใช้งานการล้างแอร์ด้วยเครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส ด.ช.รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ       ภาคเหนือ พิษณุโลก

2 Y18TENN009 อุปกรณ์ฝาปิด-เปิดถังน้ำดื่มอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวจิราภา ยอดเพชร นายศิลปะไทย ดวงผัด นายนพรุจ ทิพย์เจริญพร นายชญานนท์ พงษ์พานิช ภาคเหนือ พิษณุโลก

3 Y18TENN025 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านอมพาย นายอรรถชาติ หินแปง ด.ญ.ปวีณา สง่าวงค์มหาผล ด.ญ.วิไลพร สุนิติปัญญาวงศ์ ด.ญ.อารี ศรีบุญรุ่งโรจน์ ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน

4 Y18TENN043 บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสียและชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่ม climacteric fruit ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่าย วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

5 Y18TENN099 การพัฒนาแกนกลางดูดซับโลหะเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์ด้วยไคโตซานร่วมกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น ด.ญ.พรศิริ พันบุรี ด.ญ.ชนาภรณ์ แก้วสะอาด ด.ช.ณัญธิวา เงินคำ ภาคเหนือ พิษณุโลก

6 Y18TEGN022 การออกแบบและทดสอบการใช้งานของท่อนำแสงเพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวภาวรินทร์ ชัยจิตติประเสริฐ นางสาวศุภิสรา เรือนแพร นางสาวกานต์ศุภางค์ ศิริลักษณ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

7 Y18TEGN056 การปรับปรุงคุณภาพแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วย พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น ด.ญ.ตามฤทัย บุตรเพชร ด.ญ.ผาณิตนิภา เปรมปรี ด.ญ.ยอดขวัญ ทองล้อม ภาคเหนือ พิษณุโลก

8 Y18TPAN063 การจำแนกประเภทของเมฆ โดยใช้ข้อมูลการวัดรังสีดวงอาทิตย์ในบริเวณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา นายอภิณกุ์ คมวงศ์วิวัฒน์ นางสาวกมลชนก เวียงลอ นางสาวชนิดา เดือนเพ็ญ ภาคเหนือ ลำปาง

9 Y18TCHN026 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV ของสารสกัดแคโรทีนอยด์จากดอกดาวเรือง เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางจารุวรรณ จงทอง นางสาวญาณิศา สินมา นางสาวจิรวรรณ เกตุแก้ว นายภูริชล คุ้มศิริ ภาคเหนือ พิษณุโลก

10 Y18TCHN036 การยืดอายุมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนผสมชานอ้อยร่วมกับไคโตซาน เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวจิราภา ยอดเพชร นางสาวสมฤดี อินทร์คำ นายธนวงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวชวัลนุช สิบหมื่นเปี่ยม ภาคเหนือ พิษณุโลก

11 Y18TCHN072 การศึกษาประสิทธิภาพของครีมสมุนไพรผสมสารสกัดจากหญ้าไมยราบเพื่อรักษาและสมานแผลอักเสบบนผิวสุนัข เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายวีรธร ลิบสิทธิกุล นางสาวนวินดา มุสิกโปฎก นางสาวณัฐนิช โกศินานนท์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

12 Y18TCHN086 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทิลีนต้นทุนต่ำเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายธนดล ละดาดก นายอรรถสิทธิ์ อึ่งฮวบ นางสาวกนกอร ไชยเมืองชื่น ภาคเหนือ พิษณุโลก

13 Y18IPLN038 การผลิตชานางงามนอกฤดูกาลโดยใช้วิธีต่อกิ่งระหว่างชาอู่หลงและชาอัสสัม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวรุ่งนภา แซ่ลี       ภาคเหนือ เชียงราย

14 Y18IPLN040 การปรับปรุงคุณภาพสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ Tioga ในเขตพื้นที่น้ำแล้ง โดยวิธีผสมข้ามสายพันธุ์ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวสุภนิดา ชีวินจรัสเรือง       ภาคเหนือ เชียงราย

15 Y18IPLN042 การควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลและโรคใบพุพองในชาอัสสัมโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวสุมาลี ขจรเกรียงไกร       ภาคเหนือ เชียงราย

16 Y18TPLN014 การศึกษาอิทธิพลของสารมอร์แดนท์ที่มีผลต่อสมบัติการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากดอกราชพฤกษ์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสุวิภา เกตุทัต นางสาวสุชานันท์ นนทะสัน นายสุทธิเทพ สานทำ นางสาวจิราภา แคนหนอง ภาคเหนือ พิษณุโลก

17 Y18TPLN039 เจลล้างมือสูตรต้านเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหยสมนุไพรพลูคาว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสุธามาศ สาดทอง นางสาวอรวรรณ ปานนิล นายพัฒนายุ งามสม ภาคเหนือ พิษณุโลก

18 Y18TPLN046 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดสมุนไพรหญ้ารีแพร์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวกุลนันทน์ สิงห์กวาง นางสาวน้ำฝน จันทร์สอน นางสาวปวิศา ต่อสกุล ภาคเหนือ พิษณุโลก

19 Y18TPLN052 การพัฒนาโลชั่นย่านางเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อเกิดสิวและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย นางสาวลลิตา แก้วใส นางสาวสิริภัทร บุตรพรม นางสาวชวนชม ทองคำน้อย ภาคเหนือ พิษณุโลก

20 Y18TPLN053 การศึกษาคุณภาพของกระดาษดูดซับน้ำมันในอาหารจากธูปฤาษีและเปลือกข้าวโพด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางดวงนภา สมพงษ์ นายตรีทเศศ ปินะสุ นางสาวศศิภา แหกาวี นางสาวเวธนี มีไมตรีจิตต์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

21 Y18TPLN085 การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสอะซิเตทจากไมยราบยักษ์ระดับนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยน้ำตะโกในการต้านเชื้อแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย ด.ช.นาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฎติโชค ดวงศรี ด.ช.ณัฐวัฒน์ ชัยยอง ภาคเหนือ เชียงใหม่

22 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายวงศกร ช้างเนียม       ภาคเหนือ ลำปาง

23 Y18TEVN020 ศึกษาการปลูกต้นไม้แบบแฟร็กทัลเพื่อลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวภัทรวริน ศรีแก้ว นางสาวปราณข์ปรียา หาสาตร์สิน นางสาวอักษราภัค เจริญสุข ภาคเหนือ พิษณุโลก

24 Y18TEVN024 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำระหว่างผักตบชวากับหอมแดงแขก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงสิริ นางสาวกุลณัฏฐ์ จินตะเลขา นางสาวศิโรรัตน์ ช่างปัด นางสาวธันยพร อินทวงศ์ ภาคเหนือ เชียงราย

25 Y18TEVN028 การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกำจัดเศษอาหารร่วมกับจุลินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางจารุวรรณ จงทอง นายรัชพล สุขประเสริฐ นางสาวสุพัตรา จันทเมธิ นางสาวนันทินี เหมะสถล ภาคเหนือ พิษณุโลก

26 Y18TEVN055 แผ่นไม้อัดจากกากกาแฟและชานอ้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายมารุต เจือตระกูล นายหฤษฏ์ เหล็กดี นางสาวนวพร แพรดอก นางสาวปิยะนุช ทวีบุญ ภาคเหนือ ลำปาง

27 Y18TEVN066 การพัฒนาวัสดุดูดซับจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยซิลิกาจากแกลบและใบตะไคร้หอมทดแทนทรายแมว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวธัชชา พนาอุดมสิน นางสาวศุภะนิดา กิตติรัตนศักดิ์ นางสาวอรชพร พัฒนการุณย์ ภาคเหนือ พิษณุโลก

28 Y18TEVN087 โอเอซิสจากขุยมะพร้าวและเปลือกสับปะรด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นางวันเพ็ญ บุญยรัตน์ นางสาวณัฐนันท์ อนันตกิจไพบูลย์ นายศักดิพัฒน์ ทองเจือ นางสาวศิรปะภา พรมยา ภาคเหนือ ลำปาง

29 Y18TEVN096 ศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์เคลือบอนุภาคนาโนเงินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย นางสาวน้ำฟ้า จันทร์เกษร นางสาวสุภัควสี เรียนประเสริฐ นางสาวกัลยกร ราชพรมมินทร์ ภาคเหนือ พิษณุโลก