กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคใต้

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y18ICSS113 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายการอาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นายศราวุธ คำเศษ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

2 Y18TCSS111 เปิดโลกความรู้ Solar Planets บนแอพพลิเคชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นายณชวนนท์ เพชราภรณ์ นายหฤษฎ์ สินกำเนิด นายจิรเดช ขนาบแก้ว ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

3 Y18IENS131 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดูดกลืนแสงและการยึดตึดสีของเซลล์สีย้อมไวแสงจากเม็ดสีผสมแอนโทไซยานิน-แคโรทีนและคูเคอร์มิน วิศวกรรมศาสตร์ โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด       ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

4 Y18TENS012 จีทีเอส วิศวกรรมศาสตร์ โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายวรวรรธน์ วิชัยดิษฐ เจษฎากรณ์ เพชรสถิตย์ ปฏิพล จันทบูรณ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

5 Y18TENS021 การพัฒนาอิฐบล็อกประสานจากกากปาล์มน้ำมันและปูนซีเมนต์ผสม- นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวศกลวรรณ แดงบรรจง นางสาวณัฐณิชา แก้วนพรัตน์ นางสาวศตนันท์ ไชยพงษ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

6 Y18TENS024 เครื่องพยากรณ์และเตือนอุทกภัยออนไลน์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายปาราเมศ โชตยานนท์ นายธัชนนท์ เสมอภพ นางสาวณิชกานต์ เหมือนดวง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

7 Y18TENS030 ขาตั้งขวด PE แบบเหยียบ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นางปัทมา จรเด่น นายอลงกรณ์ ลีละพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ จุลภักดิ์ นางสาวสิยามล ทองตากรณ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

8 Y18TENS050 เครื่องตัดขวดพลาสติก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นางณัฎฐา กั่วพานิช นายขจรวิทย์ ฉิมเกื้อ นางสาวปภัสรา กั่วพานิช นางสาวเปรมยุดา ลิจ้วน ภาคใต้ สตูล

9 Y18TENS051 ก้าวเพื่ออนาคต วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายศิขรินทร์ นุ้ยดี นางสาวกัณฐิกา แซะอาหลำ นางสาวนัฐชา แหล่ทองคำ ภาคใต้ สตูล

10 Y18TENS063 การพัฒนาเตาปิ้งกล้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นายสะอารอนิง ดาโอะ นางสาวดลฤทัย วงศ์เล็ก นางสาวฐาปนี ชูระบำ    ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

11 Y18TENS126 คอมโพสิตโฟมจากเจลลาติน 3 in 1 วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวธัญญาดา ศรีทองคำ นางสาวโสวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ นางสาวอรอนงค์ เกิดกลิ่นหอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

12 Y18TENS137 โฟมเข้าไมโครเวฟได้จากมันสำปะหลังผสมเส้นใยต้นกก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวภัทรวรรธษ์ ชาตรี นางสาวศศิศิริ สินทอง นางสาวรุจิฐาพรรณ ชาวเหนือ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

13 Y18TENS143 การศึกษาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแลกเปลี่ยนโปรตอนให้พลังงานกับเครื่องยนต์ลูกสูบ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนตะโหมด นายปิยพงศ์ หนูดำ นายศิริวัฒน์ ทองสัย นางสาวศรีสุธาทิพย์ แสงมณี    ภาคใต้ พัทลุง

14 Y18TENS145 เครื่องวัดทรงกระบอกจากอัลตราโซนิค วิศวกรรมศาสตร์ โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายกรวิชญ์ ทองวุ่น นายพชรพล อภินันทชาติ นางสาวปัณฑิตา เล็กจริง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

15 Y18TENS146 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ด.ญ.ดลยา ชูจันทร์ ด.ญ.เพ็ญพิชชา เพชรสีช่วง    ภาคใต้ ตรัง

16 Y18TEGS135 การพัฒนาตัวเร่งวิวิธพันธ์CaOจากเปลือกหอยนางรมเพื่อใช้ในการเร่งปฏิกิริยา ทรานเอสเตอร์ริฟิเคชั่นของการผลิตไบโอดีเซล พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวณัจฉรีย์ ศรอินทร์ นายพิพัฒน์พล ทองมงคล นางสาวชัญญานุช ศรีวายพราหมณ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

17 Y18TPAS016 การศึกษาการแปรผันระหว่าง Sunspot กับ The radio sun ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางขวัญตา วรรณรัตน์ นางสาวพิจาริณี ดิษฐราชา นางสาวธิติมา มาตรหมาย นางสาวชนาภา พานทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

18 Y18TPAS118 อุปกรณ์คว้านเมล็ดเงาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวปาลมุก ศรีวิโรจน์ นางสาวจินต์จุฑา รัตนพงษ์ นางสาวสุริตา เรืองพริ้ม ภาคใต้ ตรัง

19 Y18ICHS001 ผลของยา Fluoxetine ต่อการเคลื่่อนไหวของลำไส้ในหนูถีบจักรเพศผู้ เคมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางสาวมาเรียม วัทนาด นางสาวโชติกา แหนมเชย       ภาคใต้ สงขลา

20 Y18ICHS017 การเตรียม microbeads บรรจุน้ำมันหอมระเหยกะเพราและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรค เคมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางวัชนี ทองไทย นางสาวธีรยาณี ไชยเพชร       ภาคใต้ สงขลา

21 Y18ICHS035 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมันเทศสีม่วง เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางทาริกา พิทักษ์วงศ์ นายจิรพัฒน์ ธรรมเพชร       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

22 Y18ICHS042 ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากหัวกลอยและหัวบุกในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางพัชรินทริ์ รัชชะ นางสาวสิรินยา นะวะมวัฒน์       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

23 Y18ICHS043 การศึกษาผลของไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)ต่อการติดสีของผ้ามัดย้อมธรรมชาติ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางผกากรอง โยธารักษ์ นางสาวศุภาภรณ์ แซ่จิว       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

24 Y18ICHS044 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าปากควายของสารสกัดจากใบผักขมหนาม ใบสาบเสือและจาวมะพร้าว เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาวขวัญชนก จุลนวล นางสาวเวทิตา เลี่ยมแก้ว       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

25 Y18ICHS077 ผลของยาขับปัสสาวะ bumetanide ต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ในหนูถีบจักรเพศผู เคมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางสาวมาเรียม วัทนาด นางสาวนิโลบล เจียรมาศ       ภาคใต้ สงขลา

26 Y18IPLS013 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายน้ามันชนิด Botryococcus braunii เมื่อใช้สารออริซาลิน (Oryzalin )ชักนำการกลายพันธุ์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายเสกสรรค์ ดาราจร นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีวิไล       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

27 Y18IPLS036 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบย่านางในการยับยั้งเซลล์มะเร็งช่องปาก วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาวสุวลักษณ์ เกิดมณี นางสาวณัฐจิรา ทัศนีย์สุวรรณ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

28 Y18IPLS129 เครื่องช่วยผสมเกสรดอกสละ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนตะโหมด นายปิยพงศ์ หนูดำ ด.ช.ชวิศ แก้วรัตน์       ภาคใต้ พัทลุง

29 Y18TPLS022 การพัฒนาวิธีการรักษาสีพริกแห้งและการผลิตพริกแห้งอนามัย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวกชพร ชัยสวัสดิ์ นางสาวงามผ่อง นาวารัตน์ นางสาวปภาณิณ พันธ์พานิช ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

30 Y18TPLS055 ผลของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่ออัตรการรอดชีวิตของหอยเชอรี่และการฟักตัวของไข่หอยเชอรี่ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวภัทราพร โมราศิลป์ นางสาวกัณฐิกา เสนารัตน์ นางสาวชนณิกาญจน์ ใหม่น้อย ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

31 Y18TPLS109 การศึกษากระดาษเคลือบสารโบรมีน เพื่อใช้บอกความสุกของกระท้อนห่อ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นายสะอารอนิง ดาโอะ นางสาวกัลยรัตน์ ก้าหรีมล๊ะ นางสาวณัฐมน เจริญรัตน์    ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

32 Y18TPLS124 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากใบพลูในการลดการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย นายเรืองฤทธิ์ ดูแก้ว นางสาวพอดี เพชรศิริ นางสาวกฤชา สุขข์แสงเปล่ง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

33 Y18TPLS157 ที่วางพักเตารีดจากเส้นใยพืชเคลือบด้วย CaCO3 และ Siliga aerogel ประหยัดพลังงาน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนารา นายนายนิรวัจ วิศาลเสาวภาคย์ นางสาวอชิรญา อนุมณี นางสาวอาทิมา เมืองหนู ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

34 Y18TPLS159 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวเมธินี เงินพรหม นางสาวศศิวรรณ กรุงภักดี นายปีรวัฒน์ โสดามุข ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

35 Y18TEVS018 การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดจากขวดน้ำดื่มโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมเส้นใยมะพร้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวพิมพ์นรา ชนูดหอม นางสาวศิรินทร์ ปาณะพงศ์ นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยคงทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

36 Y18TEVS020 การพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผสมเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวปณิตตา ปานนิยม นางสาวพาสิมา ประดู่ นางสาวกัญญนิตย์ จงคง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

37 Y18TEVS046 การผลิตฟองน้ำจากผักตบชวาเพื่อดูดซับน้ำมั้นในครัวเรือน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว ด.ญ.ฐิติรัตน์ จันทร ด.ญ.ณัฐนภัส ภู่ขวัญทอง ด.ญ.ฐิติพร แสงจันทร์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

38 Y18TEVS059 ศึกษาวงจรชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างปลอก และการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของหนอนปลอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวอนันตญา หนูนาค นางสาวลักษณะพร พุ่มนุ่ม นางสาวอัศจีย์ เพ็งสงค์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

39 Y18TEVS068 การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยใช้แว่นแก้ว (Hydrocotyle umbellata) เป็นพืชเบิกนำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวอาภรณ์ รับไซ นายณัฐวุฒิ สุดหนู นางสาวพรนภัส ญาณรัตน์ นางสาววิมพ์วิภา เขียวจีน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

40 Y18TEVS104 Bacterial Cellulosic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacteria จากมูลวัว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

41 Y18TEVS112 การพัฒนาเซนเซอร์จากคาร์บอนโฟมที่ดัดแปลงโครงสร้างจากป๊อปคอร์น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายจตุพร อึ้งตระกูล นายเสรี วนานิยกุล นายธนพล ชมตันติ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

42 Y18TEVS128 ผลกระทบของสัญญาณไวไฟ ต่อการกลายพันธุ์ของแมลงหวี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายชวกร คำนวณศิลป์ นายชลัช จินตนะ นายทีฆทัศน์ ชุ่มเพ็ง ภาคใต้ ตรัง

43 Y18TEVS144 แผ่นโปรตีนปิดแผล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวนัฏพัฒน แซ่อึ้ง นางสาวศิริวรรณ ใจสมุทร นางสาวอาทิตยา บำรุง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

44 Y18TEVS151 การขึ้นรูปกระถางเพาะชำจากเปลือกมังคุด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวเมธาวี มาลินีรัตน์ นางสาวอภิสรา วิเชียรณรัตน์ นายสรวิศ วิเชียรณรัตน์ ภาคใต้ ตรัง