กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y18TCSC073 การประยุกต์ใช้บอร์ดอะดูโน่ และแผงโซลาร์เซลล์ ในระบบปลูกพืชไร้ดิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวกฤติยา ราชสีห์ นายพชร ใจบุญ นายธนัชชา ฤกษ์สมโภชน์    ภาคกลาง ลพบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y18IENC174 อุปกรณ์เตือนการใช้เสียงในห้องสมุด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวนัทธมน เจนบุญไทย นางสาวบุษญาภรณ์ คงเสรีพงศ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y18TENC038 วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวชลธิชา คชกาษร นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y18TENC150 ฐานลอยอเนกประสงค์ "จิงโจ้น้ำ" จากแนวคิด นวัตกรรมชีวลอกเลียน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นางดวงพรพรรณ เขตสาคร นางสาวพีรยา ศรีตรัย นายชัยนันท์ วงศ์ตระกูลสุขดี ด.ญ.สุฑาทิพย์ หิรัญมาศ ภาคกลาง ระยอง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y18TENC157 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนพลังงานเเสงอาทิตย์โดยอาศัยสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายและหลักการสะท้อนของพาลาโบลา วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา นางสาวสุธาสินี ดุลยสถิตย์ นางสาวปวิตรา วิรเศรษฐ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y18TENC180 การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพรสวรรค์ คำภีรกิจ นางสาวสุพิชญา วิริยะหิรัญไพบูลย์ นายคณิศร ศรีเเสงทรัพย์ ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y18TENC219 การพัฒนาอิฐมวลเบาที่ผสมกากขี้แป้ง เถ้าแกลบและเปลือกหอยแครง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพัลลภา บ่อกลม นางสาวเบญญาทิพย์ ยวงสวัสดิ์ นางสาวอัจฉราพร กงพาน ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 Y18TENC248 แผ่นดูดซับฝุ่นและน้ำมันจากธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวกาญจนาลักษณ์ จองลีพันธ์ นางสาวเกตน์สิรี แสงสุข    ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y18TEGC027 การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายปิติภูมิ น้ำแก้ว นายวงศกร วงษ์สุวรรณ นางสาวธนพร จ่ายเพ็ง นายศุภากร ผดุงหมู่ ภาคกลาง สุพรรณบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y18TEGC081 การศึกษาความเร็วของมอเตอร์ที่มีผลกับระดับความสูงขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์ นายทัคฏ์พงศ์ ธนาปรีชานันท์ นายธรรมนันท์ เชื้อนาม นายพีรพัฒน์ นวลสลุง ภาคกลาง ลพบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y18TEGC270 บรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติเพื่อการขนส่งไข่ไก่ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายจิรกฤต เกษดี นายธนภัทธ สุขมี นายนิติธร ศิริมาสกุล ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 Y18TPAC106 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการซิมูเลชั่นการกระโดดของตักแตน(Dichromorphaviridis (Scudder))สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์กระโดด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคมศิลป์ โคตมูล นายฉัตรเพชร พรประสิทธิ์ นายพิชยุตม์ พรรณภัทราพงษ์ นายศุภริษย์ เอียงอิ่ม ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 Y18TPAC172 การเคลือบฟิล์มลดการเกาะติดของไขมันบนแผ่นพลาสติกใสด้วยเทคนิค Sol-gel ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพรมงคล จิ้มลิ้ม นายวิชัย กลั่นกล้า นายนวกฤษฎ์ อมฤทธิ์วาจา นายภูวดล รัตนศรีทอง ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y18TPAC206 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล โดยอาศัยหลักการหักเหของแสงเลเซอร์ และการประยุกต์ใช้ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล นางสาววีรินทร์ อุไรรัตน์ นางสาววรมน สวัสดี นางสาวแก้วขวัญ เลี้ยงสว่างวงศ์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 Y18TPAC284 การตรวจสอบหมู่เลือดด้วยน้ำลายโดยใช้ GNRs ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายรัชชานนท์ ส่งเสริม นายปวริศร์ จารุลิมปะพงศ์ นายประวีณ สิงห์ศักดิ์ศรี ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 Y18TPAC365 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์ นายสรวิศ กุลศรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 Y18TMAC007 ความสัมพันธ์สมมูลบนบางเซตของคำ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นางสาวสุพิชญา เศรษฐโศภณ นางสาวจุฑามาศ เจริญขวัญ นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 Y18TMAC029 โลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นายณภพ ณ ระนอง นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติ์สกุล นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 Y18TMAC156 การเขียนจำนวนนับ n ในรูปผลรวมของกำลังสองสมบูรณ์ 5 จำนวน คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล นายวรวิทย์ จิตภักดีบดินทร์ นายทิวากร ศรีสุพพัตพงษ์    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 Y18TMAC194 แบบจำลองสามมิติเส้นทางที่ดีที่สุดของรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีโดยใช้หลักมินิมอลสแปนนิ่งทรี คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง นายสุรวิทย์ ์สุขยืน นายปิยะชาติ ชำนาญกิจ นางสาวจุฑาลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ ภาคกลาง นครนายก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 Y18TMAC244 วิเคราะห์ทางเดินที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังทั้งสามด้านของสามเหลี่ยมแล้วกลับยังจุดสิ้นสุด คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ นายกฤตพัฒน์ สุขวัฒน์ นายธาวิน ชัยจินดา    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 Y18TMAC245 การศึกษา และหาสมการความสัมพันธ์ในการแบ่งวงรี ให้มีพื้นที่เป็นอัตราส่วน m : n ด้วยเส้นโค้งพาราโบลา คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายณรงค์ฤทธิ์ ภัทรศักดิ์ชัย นายสาครินทร์ กาญจนะ นายรเณศ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 Y18TCHC016 การพัฒนาแผ่นฟิล์มจากสารแอนโทไซยานินในกะหล่ำปลีม่วงเพื่อรับรู้ความเป็นกรด-เบส เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวสุภิษฐา สนธิเดชกุล นางสาวศศิ กาญจนาจินดามณี นางสาวยลรดี มะโนจันทร์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 Y18TCHC028 การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยโพลิเมอร์ฟิล์มที่มี Cu2+ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวสุชานันท์ ลีฬหาวงศ์ นายวิศรุต นิติเรืองจรัส นายภาคิน วงศ์โลหะภัณฑ์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

25 Y18TCHC048 การพัฒนาชุดทดสอบสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นางสาววิภาพรรณ เสรีพิทักษ์กุล นางสาวภัทรภรณ์ อดุลย์เกษม นายจิรวัฒน์ จองศรีวรัตน์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 Y18TCHC110 การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เซ็นเซอร์บนกระดาษ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายอรรณพ ตันตยานนท์ นายธนายุทธ อัศววิญญเดช นายจิรัฏฐ์ เต็มแสงสุขมณี ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

27 Y18TCHC171 การพัฒนาการเคลือบของฟิล์มซิลิกาที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดโดยขั้นตอนการเตรียมเจลจากซิลิกาแอโรเจล เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายสรวิศ ง้าวหิรัญพัฒน์ นายสรธัญ เกษมสุขมงคล นางสาวภัทรภร จันทร์วิสุทธิ์สิริ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 Y18TCHC336 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตอซังข้าวในการกำจัดสังกะสีจากน้ำเสีย เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวทิพากร วัฒนศิรชัยกุล นายพีรภัทร วรสูตร    ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

29 Y18TPLC133 โครงงานเรื่อง การทดสอบการขจัดโปรตีนในน้ำยางพาราโดยใช้โปรติเอสจากสารสกัดจากของเสียในแหล่งต่างๆ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสาวอรณิชา ตระการกูล นางสาวสิริกร เกษรแพทย์    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 Y18TPLC134 การศึกษาประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดที่พอกโดยใช้ CMC จากชานอ้อยเป็นวัสดุประสาน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสตรีวิทยา นายปราโมทย์ น้ำยาง นางสาวเบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ชนะภัย    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 Y18TPLC152 การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล (Browning Reaction) โดยผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus sp. ในมะม่วงมันเดือนเก้า (Mangifera indica) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาท น้อยแก้ว นางสาวแพรวไพลิน ฉายสิริกุล นางสาวกุลนรี ปานทอง นางสาววิภากร คล้ายดอกจันทร์ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 Y18TPLC167 การศึกษาคุณภาพของผงขมิ้นและผงกระเจี๊ยบในการหาลายนิ้วมือแฝง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ นายสกุลธร เนตรแสงสี นายศุภะลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ นายชัยนเรศ สรวงประดิษฐ์ ภาคกลาง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 Y18TPLC267 โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากปลากัด และประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายธัชกร จินตวลากร นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

34 Y18TPLC363 การศึกษาผลของเส้นใยธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นยางรองส้นเท้า วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายปุถุชน วงศ์วรกุล ด.ช.ณัฐกิตติ์ สีวิชัย ด.ช.ชัยภัทร สายตา ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

35 Y18IEVC004 การเตรียมเซลลูโลสบีดรูพรุนระดับนาโนเมตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๋น นายชยณัฐ เอกสกุล       ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 Y18TEVC051 โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลูด้วยถ่านกัมมันต์ที่ทำจากไม้ไผ่ข้าวหลาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์ ด.ญ.กัลยรัตน์ ประดิษฐ์ชูสกุล ด.ญ.ปีติมน อรุณวิริยะกิจ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

37 Y18TEVC060 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของตะกั่วจาก ธูปฤๅษี หญ้าขน และผักตบชวา โดยสังเคราะห์น้ำเสียที่มีตะกั่วจากสารละลายเลดไนเตรท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวรัตนวดี โมรากุล ด.ญ.พัชริญา ชวลิตจินดา       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 Y18TEVC079 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการไล่แมลงวันทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณ นางสาวกชกร ละครพล นางสาวศิรญา แก้วภักดี ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 Y18TEVC127 ผลของไคโตซานต่อการรอดชีวิตและการสะสมโซเดียมในข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกในสภาวะเค็ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาวณิชาพร เฉลิมสุข นางสาวภัทราพร เฉลิมสุข นางสาววีรยา มานิตย์โชติพิสิฐ ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 Y18TEVC189 เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวรัตนวดี โมรากุล ด.ญ.ณัฐธิดา กิจประสิทธิศรี ด.ญ.อภิสรา ลิ้มสิริรุ่งเรือง นางสาวฉัตรพร ตันตินิกร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

41 Y18TEVC204 การพัฒนาชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำปนเปื้อนสีย้อมอินทรีย์โดยอาศัยความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของฟิล์มบาง Titanium (IV) oxide ที่เจือด้วย Cerium วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นายณฐดล แซ่เล้า นายกฤษฎิ์ รัตนสมบัติ    ภาคกลาง นครปฐม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

42 Y18TEVC215 การจัดการคราบน้ำมันด้วยวัสดุซุปเปอร์ไฮโดรโฟบิก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายจอมพล ละมูนกิจ นายศุภวิชญ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ นายสรอัฑฒ์ รุ่งโรจน์ธนกุล ภาคกลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 Y18TEVC252 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูและเปลือกทับทิมต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวนิมนตรา ประสาทศิลป นางสาวจิดาภา ภัคพิสุทธิ์กุล นางสาวสิรินญา ศิริอภิชาติ    ภาคกลาง ปทุมธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง