กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y18TENI093 เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์วัดแรงกดและคลื่นเหนือเสียง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปากช่อง นายแสนชัย การงาน นายเมธี วาดรักชิด นายศศิษฏ์ เพียซ้าย นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y18TMAI052 ปริมาตรที่เกิดจากรูปกรวยซ้อนกันสองรูป คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย นายกิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์ นายมหพัฒน์ แก้ววังปา นายสรวิชญ์ จันทร์กระจ่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 Y18TMAI082 การหาสัมประสิทธิ์ของพจน์จากการกระจาย (a1+a2+a3+…am)n คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย นายภาคภูมิ บึดชัยภูมิ นายวัชรพงษ์ อินชะนะ นางสาวพิมลพรรณ ภักดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 Y18TMAI084 การหาพื้นที่ของรูปดอกไม้6กลีบที่เกิดจากการซ้อนทับกันของวงกลม คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ นายนนทภัทร ตรันเจริญ นายเศรษศิริ สินธุจริวัตร นางสาวณัฐนิชา ต่อโชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y18TMAI123 มหัศจรรย์ของเอกลักษณ์ตรีโกณ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร นายธีรพล เสาะแสวง นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์ นายวชิรวิทย์ กิจอานันท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y18TCHI001 ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม เคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นางสาวปริณดา โคตนารา นางสาวปวีณา ศรีวงแก้ว นางสาววราภรณ์ สินโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y18TCHI048 แผ่นกันกระแทกจากแผ่นยางธรรมชาติผสมผงยางรถยนต์ เคมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายชัชภวินท์ สุรินทร์ชมภู นางสาวขวัญธิรา รัตนาเอนกชัย นางสาวมณิภา รู้ปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 Y18TCHI073 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดความชื้นของซิลิกาเจลกับข้าวคั่ว2ชนิด เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาววัชราภรณ์ แสนนา นางสาวเกษราภรณ์ ใยดำ นางสาวณัฐกานต์ ศรีสร้อย นางสาวกรสิริ พงษ์ศิลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y18TPLI059 ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงปีกแข็ง ลูกน้ำยุง ปลวก และการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลการเวก เมล็ดมะละกอ และเมล็ดส้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายคมสัน ชัยสกุล นางสาวพิรญาณ์ ยอดเทพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y18TPLI060 อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและสารสกัดจากวัชพืชในนาข้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นแตงกวา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นางสาวอชิรญา อัศวภูมิ นายปวเรศ นิยมเหลา นายเกศฏา โฮซากะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 Y18IEVI063 ประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของไส้เดือนต่างสายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายศิริกร สุขรัตน์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 Y18TEVI008 การเปรียบเทียบความสามารถของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการกำจัดเเบคทีเรียก่อโรคในน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์ พาผล นางสาวฐานุภัทร รักษาเคน นางสาวศุภิสรา วัชรนุกูลเกียรติ นายศรัณย์ อิสณพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 Y18TEVI079 การคัดแยกเชื้อและทดสอบกิจกรรมของโปรติเอสที่ผลิตจากโปรติโอไลติกแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวทิพาพรรณ คำดี นางสาวพิชญลักษณ์ นิตยวรรณ นางสาวศุภากร เหล่าชุมพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y18TEVI121 แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาการแพร่ผ่านของแก๊ส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ญ.จันทราพร หวังวก ด.ญ.ปาลีรัตน์ หาญห้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ