กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y18TCSU095 ชุดควบคุมการหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นายรัฐธนินท์ กิตติศรีพงษ์ นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y18TENU101 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 5 หัวปั่น แบบอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ กลื่นบำรุง นางสาวปุณยาพร คำแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 Y18TENU109 เครื่องเสียบลูกชิ้นด้วยระบบสมองกล วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย นายปัญญา สัมพะวงศ์ นายสิทธิโชค อุตรา นายภูมินทร์ สาวิสา นายนครินทร์ ทองเพ็ญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y18TEGU082 การศึกษาวัสดุธรรมชาติผสม TiO2ทีมีผลต่อการดักจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์(CO) พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางเสาวรจนี จันทวงค์ นางสาวดุจดาว เถาว์กลาง นางสาวกุลสตรี ศรีเรืองสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y18TPAU002 เครื่องวัดดัชนีหักเหสำหรับแผ่นแก้ว ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเจตนิพิฐ แท่นทอง นางสาวชญานิศ พึ่งกิจ นางสาวฐิตา เพ็งชัย นางสาวกุสุมา ธิเดช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y18TPAU037 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายนิวัฒน์ วรสาร นายศรัณย์ สิทธิธรรม นางสาวปรียนันท์ ล้อธนวิจิตร นายชาติพงศ์ วงศ์บุญยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y18TCHU025 การศึกษาการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากใบผีเสื้อราตรีที่ช่วง pH ต่างๆ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายสุรศักดิ์ มีศิริ นางสาวกุลนิดา สุวรรณมาโจ นางสาวฐิติชญา แก้วเชียงหวาง นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 Y18TCHU064 การเปรียบเทียบสารสกัดจากวัชพืชในนาข้าวกับสารสกัดฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ในท้องตลาดที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดข้าว เคมี โรงเรียนเดชอุดม นางสาวสาริศา วงค์ไชยา นายสราวุฒิ โสภาณะโสม นายสุรชาติ เสนานนท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y18TPLU049 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแกมม่าแอมิโนบิวทีริกแอซิด(GABA)และวิตามินบี 1 ในการผลิตข้าวงอกนึ่งจากข้าว 4 สายพันธุ์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวณัฐกชนันท์ ทองคำ นายณัฐวุฒิ นำศรี นางสาวจีราพร ทองผุด นางสาวจรรยาลักษณ์ ขำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 Y18TPLU098 การศึกษาผลของเเบคทีเรียไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตของมันเเกว (Pachyrhizus erosus) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายอรรถพล พันธุ์งาม นายนิติกร ดวงมุลลี นายปัญญา สีอ่อน นางสาวเบณจวรรณ บูรณะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y18TPLU121 ผลของราเอนโดไฟต์และสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นางสาวสุภาพร สุดบนิด นางสาวอริยา สีทาหล่อน นางสาวชวินนุช ศรีเจริญ นายวรายุทธ์ จันทร์แก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 Y18TPLU136 ศึกษาการเพิ่มการสร้างปมไรโซเบียมในรากถั่วด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยเชอรี่ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นางสาวนริมล ทะนนไชย       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 Y18IEVU010 สบู่เหลวน้ำแช่ข้าวเปลือกกำจัดH2Sจากการสัมผัสยางก้อนถ้วย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายธนชิต บานมีทะ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y18IEVU069 แผ่นฟิล์มจากเมล็ดมะขามเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นางสาวณัฐกานต์ ศรีบูรณ์ นางสาวมณียา ลุ่มภู นายพชร สายเชื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 Y18TEVU045 กรดจากน้ำแช่ข้าวผสมนาโนออกไซด์ยับยั้งเชื้อราเพิ่มน้ำหนักแผ่นยางพารา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายวิชัยชิต ต่ออำนาจ นางสาวชยมล ลิปูหนอง นางสาวไอรดา โพธารินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 Y18TEVU085 อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวพิชญากร เทียบถึง นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ นายภัสกร บัวอาจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 Y18TEVU148 บล็อกลอยจากเส้นใยสีเสียดดูดซับไอออนตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ นางภาวิณี สุพลเเสง นางสาวธนิตนันท์ โพธิ์สุ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านได้รับทุนรอบสอง