กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y18IENN048 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติร่วมกับภาษาซีเพื่อประยุกต์ใช้งานการล้างแอร์ด้วยเครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส ด.ช.รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ       ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y18TENN009 อุปกรณ์ฝาปิด-เปิดถังน้ำดื่มอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวจิราภา ยอดเพชร นายศิลปะไทย ดวงผัด นายนพรุจ ทิพย์เจริญพร นายชญานนท์ พงษ์พานิช ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 Y18TENN043 บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสียและชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่ม climacteric fruit ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่าย วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y18TCHN072 การศึกษาประสิทธิภาพของครีมสมุนไพรผสมสารสกัดจากหญ้าไมยราบเพื่อรักษาและสมานแผลอักเสบบนผิวสุนัข เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายวีรธร ลิบสิทธิกุล นางสาวนวินดา มุสิกโปฎก นางสาวณัฐนิช โกศินานนท์ ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y18TCHN086 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทิลีนต้นทุนต่ำเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวกนกอร ไชยเมืองชื่น       ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y18TPLN046 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดสมุนไพรหญ้ารีแพร์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวกุลนันทน์ สิงห์กวาง นางสาวน้ำฝน จันทร์สอน นางสาวปวิศา ต่อสกุล ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y18TPLN052 การพัฒนาโลชั่นย่านางเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อเกิดสิวและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย นางสาวลลิตา แก้วใส นางสาวสิริภัทร บุตรพรม นางสาวชวนชม ทองคำน้อย ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 Y18TPLN053 การศึกษาคุณภาพของกระดาษดูดซับน้ำมันในอาหารจากธูปฤาษีและเปลือกข้าวโพด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางดวงนภา สมพงษ์ นายตรีทเศศ ปินะสุ นางสาวศศิภา แหกาวี นางสาวเวธนี มีไมตรีจิตต์ ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 Y18TPLN085 การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสอะซิเตทจากไมยราบยักษ์ระดับนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยน้ำตะโกในการต้านเชื้อแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย ด.ช.นาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฎติโชค ดวงศรี ด.ช.ณัฐวัฒน์ ชัยยอง ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายวงศกร ช้างเนียม       ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y18TEVN024 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำระหว่างผักตบชวากับหอมแดงแขก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงสิริ นางสาวกุลณัฏฐ์ จินตะเลขา นางสาวศิโรรัตน์ ช่างปัด นางสาวธันยพร อินทวงศ์ ภาคเหนือ เชียงราย ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 Y18TEVN055 แผ่นไม้อัดจากกากกาแฟและชานอ้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายมารุต เจือตระกูล นายหฤษฏ์ เหล็กดี นางสาวนวพร แพรดอก นางสาวปิยะนุช ทวีบุญ ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 Y18TEVN066 การพัฒนาวัสดุดูดซับจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยซิลิกาจากแกลบและใบตะไคร้หอมทดแทนทรายแมว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวธัชชา พนาอุดมสิน นางสาวศุภะนิดา กิตติรัตนศักดิ์ นางสาวอรชพร พัฒนการุณย์ ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านได้รับทุนรอบสอง