กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคใต้

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y18ICSS113 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายการอาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นายศราวุธ คำเศษ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 Y18IENS131 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดูดกลืนแสงและการยึดตึดสีของเซลล์สีย้อมไวแสงจากเม็ดสีผสมแอนโทไซยานิน-แคโรทีนและคูเคอร์มิน วิศวกรรมศาสตร์ โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายธีรพัฒน์ มาน้อย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y18TENS021 การพัฒนาอิฐบล็อกประสานจากกากปาล์มน้ำมันและปูนซีเมนต์ผสม- นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวศกลวรรณ แดงบรรจง นางสาวณัฐณิชา แก้วนพรัตน์ นางสาวศตนันท์ ไชยพงษ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 Y18TENS024 เครื่องพยากรณ์และเตือนอุทกภัยออนไลน์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายปาราเมศ โชตยานนท์ นายธัชนนท์ เสมอภพ นางสาวณิชกานต์ เหมือนดวง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 Y18TENS050 เครื่องตัดขวดพลาสติก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นางณัฎฐา กั่วพานิช นายขจรวิทย์ ฉิมเกื้อ นางสาวปภัสรา กั่วพานิช นางสาวเปรมยุดา ลิจ้วน ภาคใต้ สตูล ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y18TENS051 ก้าวเพื่ออนาคต วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายศิขรินทร์ นุ้ยดี นางสาวกัณฐิกา แซะอาหลำ นางสาวนัฐชา แหล่ทองคำ ภาคใต้ สตูล ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 Y18TENS063 การพัฒนาเตาปิ้งกล้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นายสะอารอนิง ดาโอะ นางสาวดลฤทัย วงศ์เล็ก นางสาวฐาปนี ชูระบำ    ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 Y18TENS146 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ด.ญ.ดลยา ชูจันทร์ ด.ญ.เพ็ญพิชชา เพชรสีช่วง    ภาคใต้ ตรัง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 Y18ICHS017 การเตรียม microbeads บรรจุน้ำมันหอมระเหยกะเพราและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรค เคมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางวัชนี ทองไทย นางสาวธีรยาณี ไชยเพชร       ภาคใต้ สงขลา ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 Y18ICHS043 การศึกษาผลของไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)ต่อการติดสีของผ้ามัดย้อมธรรมชาติ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางผกากรอง โยธารักษ์ นางสาวศุภาภรณ์ แซ่จิว       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 Y18ICHS044 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าปากควายของสารสกัดจากใบผักขมหนาม ใบสาบเสือและจาวมะพร้าว เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาวขวัญชนก จุลนวล นางสาวเวทิตา เลี่ยมแก้ว       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 Y18IPLS036 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบย่านางในการยับยั้งเซลล์มะเร็งช่องปาก วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาวสุวลักษณ์ เกิดมณี นางสาวณัฐจิรา ทัศนีย์สุวรรณ       ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 Y18TPLS055 ผลของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่ออัตรการรอดชีวิตของหอยเชอรี่และการฟักตัวของไข่หอยเชอรี่ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางจิรฐา คงแก้ว นางสาวภัทราพร โมราศิลป์ นางสาวกัณฐิกา เสนารัตน์ นางสาวชนณิกาญจน์ ใหม่น้อย ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 Y18TPLS157 ที่วางพักเตารีดจากเส้นใยพืชเคลือบด้วย CaCO3 และ Siliga aerogel ประหยัดพลังงาน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางพรพิมล เรืองเพ็ง นายนิรวัจ วิศาลเสาวภาคย์ นางสาวอชิรญา อนุมณี นางสาวอาทิมา เมืองหนู ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 Y18TPLS159 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวกุลธิดา ขันสุข นางสาวเมธินี เงินพรหม นางสาวศศิวรรณ กรุงภักดี นายปีรวัฒน์ โสดามุข ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 Y18TEVS020 การพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผสมเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวปณิตตา ปานนิยม นางสาวพาสิมา ประดู่ นางสาวกัญญนิตย์ จงคง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 Y18TEVS068 การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยใช้แว่นแก้ว (Hydrocotyle umbellata) เป็นพืชเบิกนำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวอาภรณ์ รับไซ นายณัฐวุฒิ สุดหนู นางสาวพรนภัส ญาณรัตน์ นางสาววิมพ์วิภา เขียวจีน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 Y18TEVS104 Bacterial Cellulosic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacteria จากมูลวัว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 Y18TEVS144 แผ่นโปรตีนปิดแผล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวนัฏพัฒน แซ่อึ้ง นางสาวศิริวรรณ ใจสมุทร นางสาวอาทิตยา บำรุง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ