กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา

1. ผู้เสนอโครงงานจัดทำข้อเสนอโครงงาน  จำนวน 1 ชุด  พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน") เสนอมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย
2. พิจารณาข้อเสนอโครงงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประกาศโครงงานที่ผ่านการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ysc/ และมอบเงินทุนงวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท
4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน รายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 ชุด ที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
    4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
    4.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "รายงานฉบับสมบูรณ์")
    4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "แบบฟอร์มสรุปโครงงาน")
    4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
    โดยต้องส่งผลงานดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
5. พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงาน ภูมิภาคต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยผลงานที่พิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท
6. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา