กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนสนับสนุนและรางวัล
ทุนสนับสนุน: โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ  12,000 บาท แบ่งเป็น
    1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 3,000 บาท
    2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)
รางวัล: ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีรางวัลต่างๆ  ดังนี้ คือ
    รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
    รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ: เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
     นักเรียนที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายเพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทางโครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม
     นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
          1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
          2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          8. มหาวิทยาลัยบูรพา
          9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
          10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
หมายเหตุ: รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือทีฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ