กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ผลการประกวด

 


ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19: YSC 2017

ที่ รหัส ชื่อโครงการ สาขา สถาบัน ชื่อสกุล สถานะ ประเภท ผลการประกวด หมายเหตุ

100 Y19TEVN029 การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวนุชวรา มูลแก้ว ผู้พัฒนา กลุ่ม รางวัลชนะเลิศ Intel ISEF 2017

นางสาวจิตรานุช ไชยราช ผู้พัฒนา

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

นายมารุต เจือตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา

84 Y19ICHC310 เซนเซอร์ ตรวจ วัณโรคดื้อยา แบบ รวดเร็ว โดยใช้ Electrochemical Immunosensor บน Screen Printed Carbon electrodes และ เครื่อง potentiostat แบบพกพาได้ เคมี โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS) นายภานุวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ผู้พัฒนา บุคคล รางวัลชนะเลิศ Intel ISEF 2017

นางสาวพรรษมณฑ์ ริจิรวนิช อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย อาจารย์ที่ปรึกษา

143 Y19TEGC226 การศึกษาการใช้อนุพันธ์ของโลหะเหล็กบนอนุภาคนาโนคาร์บอนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยกระบวนการพลาสมาในของเหลวบนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อพลังงานปลอดมลภาวะและยั่งยืน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายไกรภูมิ เกิดทิพย์ ผู้พัฒนา กลุ่ม รางวัลชนะเลิศ Intel ISEF 2017

นายสุรยุทธ พฤกษาวัฒนชัย ผู้พัฒนา

นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา

25 Y19TEVS033 อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศเลียนแบบธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา ผู้พัฒนา กลุ่ม รองชนะเลิศ Intel ISEF 2017

นางสาวกาญจนา คมกล้า ผู้พัฒนา

นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ผู้พัฒนา

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

47 Y19ICSC108 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการกระจายของบริจาคอย่างเท่าเทียมโดยใช้ฟังก์ชันลงโทษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวรเมธ จินต์จุฑากุล ผู้พัฒนา บุคคล รองชนะเลิศ Intel ISEF 2017

นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

133 Y19TPLS036 เมล็ดเทียม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว ผู้พัฒนา กลุ่ม รองชนะเลิศ I-SWEEEP 2017

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

157 Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ ผู้พัฒนา กลุ่ม รองชนะเลิศ I-SWEEEP 2017

นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ ผู้พัฒนา

นางสาวเบญญาภา อยู่ออง ผู้พัฒนา

นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี อาจารย์ที่ปรึกษา

นายชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา

112 Y19TPAC268 เซลล์แสงโวลตาอิกแบบชีวะอย่างง่ายจากไซยาโนแบคทีเรียทนร้อน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาววรินญา โนด้วง ผู้พัฒนา กลุ่ม รองชนะเลิศ ASPC 2017

นางสาวสโรชา นวลพุ่ม ผู้พัฒนา

นางสาวพิมพ์รพี สิงห์ชุมพร ผู้พัฒนา

นายมนัส สิทธิโชคธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา

นายณัฐพล กลิ่นพุฒ อาจารย์ที่ปรึกษา

80 Y19TCHC222 การศึกษาอัตราการปล่อยยาซิโพรฟอกซาซินจากแผ่นแปะยางพาราเพื่อควบคุมการออกฤทธิของยา เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวจันทกาญจน์ เนตรแสงทิพย์ ผู้พัฒนา กลุ่ม รองชนะเลิศ ASPC 2017

นางสาวปัณฑ์ชนิต ชูวาณิชย์ ผู้พัฒนา

นางสาวบุญระวี สันติธำรงวิทย์ ผู้พัฒนา

นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 Y19ICSC326 โปรแกรมรู้จำใบหน้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายภูดิศ ดาวเวียง ผู้พัฒนา บุคคล รางวัลพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาคณิตศาสตร์


นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

18 Y19TENU081 การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ๖ หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์ ผู้พัฒนา กลุ่ม รางวัลพิเศษ สาขาพลังงาน ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์


นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง ผู้พัฒนา

นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ ผู้พัฒนา

นายศิลปกรณ์ จันทไชย อาจารย์ที่ปรึกษา