กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
(The Nineteenth Young Scientist Competition: YSC 2017)


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
เวลา 16.00 - 20.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ดแสดงผลงาน        
                                   อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.30 น.
เวลา 16.00 - 20.00 น.     ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เวลา 07.30 - 08.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เวลา 08.30 - 09.30 น.     ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ดแสดงผลงาน พร้อมเตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 09.30 - 19.00 น.     เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2017 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16*
เวลา 14.00 - 16.00 น.     พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 (สำหรับคณะกรรมการ)
เวลา 08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.30 น.     ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 09.30 - 12.00 น.     คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00 - 13.00 น.     คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 17.00 น.     คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน (ต่อ)
เวลา 17.00 - 18.00 น.     คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
เวลา 08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 - 09.30 น.     ผู้เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
เวลา 09.30 - 19.00 น.     ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2017
                                   ต่อคณะกรรมการ*

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 - 10.00 น.     เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00 - 14.00 น.     แสดงผลงาน YSC 2017*
เวลา 14.00 - 19.00 น.     การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                   พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงงานเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน