กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

คู่มือการเข้าแข่งขัน YSC 2017 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2017) รอบชิงชนะเลิศ
     จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16”  (The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017) ระหว่าง วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

  การตรวจสอบข้อมูล
     ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ ทาง eMail:   เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

   การติดตั้งและจัดแสดงผลงาน
      กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงานวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลงทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
          1. นำผลงานที่จะจัดแสดง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและแสดงผลงาน (โปสเตอร์ที่นำมาแสดงต้องเป็นไปตาม Template ที่ศูนย์ฯ กำหนด)
          2. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD บรรจุผลงาน โดยระบุชื่อและรหัสโครงการให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหาย ดังนี้ 
              2.1 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม (รายละเอียดและหัวข้อ รายงานฉบับสมบูรณ์ )
              2.2 ส่งมอบแผ่น CD บรรจุไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์โปสเตอร์ ทั้งที่เป็น .doc และ .pdf รวมทั้งหมด 6 ไฟล์ หรือมากกว่า) จำนวน 1 แผ่น ทำการติดตั้งและแสดงผลงานให้เสร็จ และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นโปรแกรมผลงานดังกล่าว (โดยระบุชื่อและรหัสโครงการที่แผ่น CD ให้ชัดเจนด้วย) ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ทั้งนี้สามารถส่งได้แต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)
 

      บูธ แสดงผลงานมีขนาดประมาณ กว้าง 1.8 * ลึก 1.5 * สูง 2.3 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ (กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก จะจัดพื้นที่ให้ตามความจำเป็น) ศึกษาภาพประกอบได้ที่ บูธการแข่งขัน YSC2017 โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานมาร่วมจัดแสดงเองในขนาด (Template) ตามที่ศูนย์ฯ ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ Poster Template และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้
      สำหรับ เนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ การทดลอง ผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
      เมื่อ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน
      ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง
  การลงทะเบียน
     ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 และ 19.00 น. โดยศูนย์ฯ จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน

  การเฝ้าประจำบูธ
     ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

  การแต่งกาย
     เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต จึงขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้
          - นักเรียน  นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์ม และควรติดริบบิ้น หรือโบว์สีดำที่หน้าอกหรือแขนเสื้อด้านซ้าย
          - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายชุดสีดำ หรือชุดสีสุภาพแล้วติดริบบิ้นหรือโบว์สีดำที่หน้าอกซ้าย หรือแขนเสื้อด้านซ้าย


  การจ่ายเงินทุน และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ
     1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับผู้พัฒนาจำนวน 7,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2,000 บาท  โดยสามารถติดต่อรับเงินทุนที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ YSC 2017 ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงิน
 

                               

        ภาคเหนือ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        ภาคใต้ – ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        ภาคกลาง – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับ ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกวัน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวภายหลังงาน เสร็จสิ้น โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

 

ภูมิภาคอัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่อวัน)อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่องาน 3 วัน)
ภาคเหนือ800 บาท2,400 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ800 บาท2,400 บาท
ภาคใต้800 บาท2,400 บาท
ภาคกลาง (เพชรบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ระยอง)500 บาท1,500 บาท
ภาคกลาง (กทม. นครปฐม)400 บาท1,200 บาท


 
การรับเงินรางวัล คลิกที่นี่เพื่ออ่าน


     โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัล ดังนี้
        รางวัลชนะเลิศ    มูลค่า  60,000.- บาท
        รางวัลรองชนะเลิศ    มูลค่า  30,000.- บาท
        รางวัลพิเศษ   เป็นไปตามผู้ให้การสนับสนุนกำหนด

     สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

     การเบิกจ่ายเงินรางวัล โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของหัวหน้า โครงการ (80% ของเงินรางวัล) และอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล ของศูนย์ฯ สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีที่ลงนามสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

     โครงการ YSC 2017
     งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
     112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
     ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

     ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขัน ทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ พร้อมทั้ง หนังสือมอบอำนาจ แก่หัวหน้าโครงการด้วย

  ที่พัก
     ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดหาที่พักเอง โดยทางศูนย์ฯ จะประสานงานในเบื้องต้นเรื่องสถานที่พัก ราคาห้องพัก และเบอร์โทรศัพท์ ควรดำเนินการจองแต่เนิ่นๆ เพราะทางสถานที่พักแต่ละแห่ง มีห้องพักจำนวนจำกัด ดังต่อไปนี้

วีว่า เรสซิเดนซ์
ที่ตั้ง: 90,90/9 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์ติดต่อ: 0 2946 4599, 091 768 8000  Fax : 0 2946 4688
FB: vivaresidence71
IG: viv_residence
เว็บไซต์:  www.viva-residence.com
การเดินทาง: รถสองแถวมีนบุรี (เข้าแฟชั่น)
จุดสังเกตุ: อยู่ติดกับสถานีบริการน้ำมันบางจาก และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถนนคู้บอน ซอย 11

Grow Apartment
ที่ตั้ง: 765 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์ติดต่อ: 0 2540 4230-32, 0 2540 4478-9  Fax : 0 2540 4229
เว็บไซต์:  www.growresidences.com
ราคา:  ห้อง Studio 1,300 บาท สำหรับ 2 ท่าน  (ราคานี้รวมอาหารเช้า)
         ห้อง Studio 1,800 บาท สำหรับ 3 ท่าน  (ราคานี้รวมอาหารเช้า)
         ห้อง 2 Bedroom Suites 2,500 บาท สำหรับ 3-4 ท่าน (ราคานี้รวมอาหารเช้า)
การเดินทาง: ห่างจากแฟชั่นไอส์แลนด์ประมาณ 5 นาที สามารถเดินได้ ประมาณ 500 เมตร
จุดสังเกตุ: ทางเข้าอยู่ติดกับสถานีบริการน้ำมันปตท.


  หาก ท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ YSC 2017 เนคเทค หรือ ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัดอยู่ ในวันและเวลาราชการ