กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

รายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ YSC 2017

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ ทาง eMail:   เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)
รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 44 โครงงาน


ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา 2 ผู้พัฒนา 3 ภาค จังหวัด

1 Y19ICSC326 โปรแกรมรู้จำใบหน้า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภูดิศ ดาวเวียง

ภาคกลาง นครปฐม

2 Y19TCSC328 การศึกษาผลของ Window function ต่อความแม่นยำในการจำแนกเสียงเครื่องดนตรีด้วย FFT และ K-NN Classifier โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายอภินันท์ เงินมูล นายเขมรัฐ บุณยะผลึก นายจิตรภาณุ อัศวพิชญโชติ นายพุฒิพัฒน์ สิริเศรษฐภักดี ภาคกลาง กรุงเทพฯ

3 Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
(โครงการ วมว. มธ.-สกร.)
นายวสิศ ลิ้มประเสริฐ
นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย์
นายโศธนะ วิชาเรือง

ภาคกลาง ปทุมธานี

4 Y19TENS053 หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรก-คราบน้ำมันบนผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนสตรีพัทลุง นางสาวไมตรี สุดเรือง นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ นายอนุรักษ์ ขาววัต นายมานพ คงศักดิ์ ภาคใต้ พัทลุง

5 Y19TENS097 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวทรินันท์ คงนคร นางสาวปัณฑิตา เจริญผล นายวิศิษฏ์ ริมเขต ภาคใต้ ตรัง

6 Y19TENU081 การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
นครพนม

7 Y19TENU103 เครื่องปอกเปลือกหมาก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวจุฬารัตน์ แหยมสุขสวัสดิ์ นางสาววัลย์ลิกา พันธุ์โพธิ์
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ

8 Y19TEVS033 อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศเลียนแบบธรรมชาติ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

9 Y19TPAC046 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพชีวภาพสำหรับการตรวจวัดเชื้อพิเธียม อินซิดิโอซั่ม
ด้วยโครงสร้างแกนเปลือกอนุภาคนาโนแม่เหล็ก-ทองแบบดาวโดยกล้องจุลทรรศน์พื้นหลังมืด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายพงศ์ภรณ์ รังสฤษติกุล นายชยพัทธ์ ชูแก้ว นายธนพล อิทธิพรไพศาล ภาคกลาง นครปฐม

10 Y19TCHC276 การตรวจวัดปริมาณคีโตนด้วยแก๊สเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์สู่การตรวจลมหายใจสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์
นางสาวสุมนา กลัดสมบูรณ์
นางสาวณัฏฐ์ปวีณ์ งามปิยะกุล นายภัคกร เมธาเพิ่มสุข นางสาวปัญญดา คิ้วฮก ภาคกลาง นครปฐม

11 Y19TENC205 การศึกษาประสิทธิภาพในการ ผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเลด้วยระบบ MHD generator โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์ มาศกสิน นางสาวทิพย์สุดา เนินริมหนอง นางสาวภัทรวรรณ โถรัตน์ ภาคกลาง จันทบุรี

12 Y19TPAC198 การพัฒนาความคมชัดของกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ทฤษฎีการแทรกสอดของแสงที่มีความอาพันธ์ต่ำ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายน้ำมนต์ ตัณฑ์ไพบูลย์ นายศตยุ ปริณายก นายชยุตม์ สุระสังวาลย์ ภาคกลาง นครปฐม

13 Y19ICSC108 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการกระจายของบริจาคอย่างเท่าเทียมโดยใช้ฟังก์ชันลงโทษ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายวรเมธ จินต์จุฑากุล

ภาคกลาง นครปฐม

14 Y19TMAC128 การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา นายอดิศร ขันทอง ภาคกลาง เพชรบุรี

15 Y19TMAI047 การศึกษาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
นายสุทัศน์ นามบันลือ นายกฤตพล บุบผาสุข
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์

16 Y19TMAN075 การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่ารำวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน
นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา
นางสาวมนัสชนก ชาประเสริฐ นางสาวปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์ นางสาวยศพร มีปาน ภาคเหนือ พิษณุโลก

17 Y19TCHC223 ความเข้มข้นของสารละลายนาโนซิลเวอร์ที่เหมาะสมในการเคลือบผ้าไหมเพื่อป้องกันเชื้อรา Aspergillus japonicus โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ
นางสาวอารีย์ ลักยิ้ม
นางสาวปาลิดา วาณิชย์เจริญชัย นายณฐนนท์ เทพตะขบ นางสาวศุภิสรา ทองเหล็ง ภาคกลาง นครปฐม

18 Y19TCHI070 การศึกษาประสิทธิภาพของไอออนจากดินในการดูดซับสีย้อมจากธรรมชาติบนเส้นใยฝ้าย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ นางสาวพีรดา สุดสะอาด นายเดชนุชา ทุมคำ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น

19 Y19TCHU019 อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยต้านการเกิดฝ้าบนแผ่นฟิล์ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
นายสุรศักดิ์ มีศิริ
นายกิติธัช กำจรศุภมิตร นายปกรณ์ ร่มไทรทอง นายอรรถวุฒิ ถุงสุวรรณ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
มุกดาหาร

20 Y19TCHC003 การพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นายสุขทวี ศรีสร้อย นายฐปนัท รัตนศรี นายวรวงค์ เลิศอำนวยพร ภาคกลาง นครปฐม

21 Y19TCHC222 การศึกษาอัตราการปล่อยยาซิโพรฟอกซาซินจากแผ่นแปะยางพาราเพื่อควบคุมการออกฤทธิของยา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นางสาวจันทกาญจน์ เนตรแสงทิพย์ นางสาวปัณฑ์ชนิต ชูวาณิชย์ นางสาวบุญระวี สันติธำรงวิทย์ ภาคกลาง ระยอง

22 Y19ICHC310 เซนเซอร์ ตรวจ วัณโรคดื้อยา แบบ รวดเร็ว โดยใช้ Electrochemical Immunosensor บน Screen Printed Carbon electrodes และ เครื่อง potentiostat แบบพกพาได้ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา
(RIS)
นางสาวพรรษมณฑ์ ริจิรวนิช
นายวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
นายภานุวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ภาคกลาง กรุงเทพฯ

23 Y19TEVC115 ศึกษาการแก้ปัญหาของมดเพื่อเข้าถึงอาหารเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
นายรัชพงศ์ เนตรศรีทอง
นางสาวศุภรัสมิ์ เย็นดี นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล ภาคกลาง เพชรบุรี

24 Y19TEVC301 ผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหมอีรี่และคุณภาพเส้นใยไหม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ นายกรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ นางสาวธัญชนก ศิริผลหลาย นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ์ ภาคกลาง นครปฐม

25 Y19TEVI080 การศึกษารูปแบบการสร้างรังใต้ดินและประสิทธิภาพการย่อยสลายมูลของด้วงมูลสัตว์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวธิติมา กาวไธสง นางสาวปรารถนา พันธ์พิมพ์ นางสาวชมนภา
จงตระการสมบัติ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์

26 Y19TEVN029 การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์
นายมารุต เจือตระกูล
นางสาวนุชวรา มูลแก้ว นางสาวจิตรานุช ไชยราช
ภาคเหนือ ลำปาง

27 Y19TPLU089 ผลของการสกัดใบมังคุดต่อการเปลี่ยนแปลงเพศยุงลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายเมฆา ดีสงคราม นางสาวนภสร เกตุคล้าย นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ นางสาวเกล็ดดาว ปัตพี ภาคตะวันตก สกลนคร

28 Y19TEVN010 การพัฒนาสารดูดซับยิ่งยวดจากธรรมชาติเพื่อใช้ในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวธิดาพร ธิยะคำ นางสาวนัทธมน ภัยราช นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย ภาคเหนือ เชียงราย

29 Y19TPAC268 เซลล์แสงโวลตาอิกแบบชีวะอย่างง่ายจากไซยาโนแบคทีเรียทนร้อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
นางสาววรินญา โนด้วง นางสาวสโรชา นวลพุ่ม นางสาวพิมพ์รพี สิงห์ชุมพร ภาคกลาง เพชรบุรี

30 Y19TPLI031 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นางสาวทิฆัมพร วงษ์วาสน์ นางสาวสินีกานติ์ เจริญโสภารัตน์ นางสาวอริสา รัตนวัน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น

31 Y19TPLN020 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดแผล
ไฮโดรเจล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย
นายคณารัฐ ณ ลำปาง
นายนาวินธิติ จารุประทัย นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง
ภาคเหนือ เชียงใหม่

32 Y19TPLN042 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze.) ต่อการยับยั้งเชื้อก่อสิวและลดการอักเสบ เพื่อการพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์รักษาสิวอักเสบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางบุศรา ปาระมี
นายว่าน วิริยา
นางสาวณัฐนรี ใจดี นางสาวชุติมณฑน์ ศรีชนะ
ภาคเหนือ เชียงใหม่

33 Y19TPLI038 ผลของออกซินต่อการเร่งรากและการรอดชีวิตของกิ่งตอนส้มโอ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ นายเอกศิลป์ มณีรัตน์ นายจิรภัทร พลเดชา นางสาวธีรกานต์ พงษ์สระพัง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ชัยภูมิ

34 Y19TPLS036 เมล็ดเทียม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว

ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

35 Y19TEVC292 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์จากจอมเเละจาวปลวก สกุล Microtermes เพื่อลดปัญหาจากการเผาตอซังข้าว เเละประยุกต์ใช้เพื่อเร่งอัตราการย่อยสลายขยะชีวภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร ด.ช.วศิน เธียรวุฒิ ด.ช.อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ ภาคกลาง กรุงเทพฯ

36 Y19TCHN051 พลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวนันท์นภัส ธนะสัมบัน นางสาวไอรดา สีขำ
ภาคเหนือ พิษณุโลก

37 Y19TEGC226 การศึกษาการใช้อนุพันธ์ของโลหะเหล็กบนอนุภาคนาโนคาร์บอนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยกระบวนการพลาสมาในของเหลวบนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อพลังงานปลอดมลภาวะและยั่งยืน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นายไกรภูมิ เกิดทิพย์ นายสุรยุทธ พฤกษาวัฒนชัย
ภาคกลาง ระยอง

38 Y19TENC163 การเตรียมยางนำไฟฟ้าด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการเติมผงนาโนคาร์บอนและเซลลูโลส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นางสาวปิยะธิดา พฤกษ์สุริยา นางสาวจิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล นายวรรธนัย เหล่าอรรคะ ภาคกลาง นครปฐม

39 Y19TENC236 การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มสารกึ่งตัวนำเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TEG และ ATEG โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายอดิศวร์ เกตุอุบล นายพงศ์ภาคิณ ล้ำเลิศลักษณชัย นายอัศวยุช ขุนมธุรส นายวงศ์วัฒน์ วัฒนอมรเกียรติ ภาคกลาง ระยอง

40 Y19TENS079 การพัฒนาอิฐดินเชิงประกอบโดยใช้น้ำยางอิพอกไซด์ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นตัวประสาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายชนัตว์ ชามทอง นายธนจักร กรุงไกรจักร์ นายภูริณัฐ รัตนพฤกษ์ขจร
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

41 Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
(โครงการ วมว. มธ.-สกร.)
นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี
นายชิราวุฒิ เพชรเย็น
นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง ภาคกลาง ปทุมธานี

42 Y19TEVU099 เศษขนสัตว์ดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางเสาวรจนี จันทวงค์ นายนันทวัฒน์ เตชะนินทร์ นายธรรมรงค์ ตาลประดิษฐ์ นายศุภณัฐ เดชภูมี ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สกลนคร

43 Y19TPLS083 แผ่นกันกระแทกจากก้านใบธูปฤาษีพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการจุ่มโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและดอกหญ้าขจรจบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา
นางสาวนวรัตน์ ริยาพันธ์
นางสาวกฤติกานต์ โพธิประสาท นางสาวมัชณิมา ชูเพ็ชร นางสาวพิมพ์ลภัส อธิษฐ์โภคิน ภาคใต้ กระบี่

44 Y19TEVI002 น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ นางสาวศศิธร เจนขบวน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรินทร์