กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค

สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปขอให้ส่งมอบผลงานรอบสองผ่านระบบ GENA โดยอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน "วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 24.00 น." ณ ขณะนี้ GENA เปิดระบบให้สามารถอัพโหลดไฟล์ได้แล้ว

กำหนดการตรวจผลงานรอบนำเสนอผลงานของแต่ละศูนย์ประสานงาน ดังนี้

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค/สถานที่จัดนำเสนอผลงานวันที่
1) ภาคเหนือ ม.นเรศวร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
2) ภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ณ The Mall โคราชวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลราชธานี ณ คณะวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
5) ภาคใต้ ณ ม.วลัยลักษณ์ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

 
กำหนดประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ:

1. ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองตามกำหนดการของแต่ละภูมิภาค มิฉะนั้นจะถูกเรียกทุนสนับสนุนรอบแรกคืน

2. ผู้พัฒนาต้องส่งมอบผลงานตามที่กำหนด ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่นที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
    2.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
    2.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อรายงานฉบับสมบูรณ์ตามคู่มือการแข่งขันในหน้าเว็บไซต์ของโครงการ YSC )
    2.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
    2.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
โดยต้องส่งผลงานดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตามที่ท่านสังกัดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลในระบบ GENA หรือเข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

3. เกณฑ์การพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ดังนี้
    3.1 โจทย์หรือปัญหาในการทำโครงงาน 10 คะแนน
    3.2 การออกแบบและกระบวนการทดลอง 15 คะแนน
    3.3 การทดลองและประดิษฐ์ 20 คะแนน
    3.4 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
    3.5 การนำเสนอโปสเตอร์ 10 คะแนน
    3.6 การนำเสนอปากเปล่า 25 คะแนน
โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนารอบสองต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน พร้อมทั้งได้มีการจัดทำเอกสารสัญญาการรับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว