กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ภาคกลาง จำนวน 105 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 Y19ICSC108 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการกระจายของบริจาคอย่างเท่าเทียมโดยใช้ฟังก์ชันลงโทษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายวรเมธ จินต์จุฑากุล

ภาคกลาง

2 Y19ICSC178 เครื่องบีบกระป๋อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวกนกวรรณ กรมถิน นางสาวเจนณิส์ตา ดวงเว้า นางสาวปาณิศา เฉยพงษ์ นางสาวกุลสินี ยุทธนาพงศ์กิตติ ภาคกลาง

3 Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต(วมว มธ-สกร) นายวสิศ ลิ้มประเสริฐ นายโศธนะ วิชาเรือง

ภาคกลาง

4 Y19ICSC326 โปรแกรมรู้จำใบหน้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภูดิศ ดาวเวียง

ภาคกลาง

5 Y19TCSC124 สื่อการจำลองผลึกของของแข็งด้วยภาพโฮโลแกรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายอดิเรก สาระยาม นายรัชชานนท์ วงษ์แหยม นายเกียรติคุณ ยิ่งดี
ภาคกลาง

6 Y19TCSC240 สื่อการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางอดิเรก สัญญะเขื่อน นายเธียรวิชญ์ ม่วงน้อยเจริญ นายชาติยะ อาจชน
ภาคกลาง

7 Y19TCSC318 การยืนยันเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยสัญญาณคลื่นสมอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศักย์ศรณ์ จุฑากิตติ นายภัทรปราณ สาราลักษณ์ นายเมธิชัย เดชดี ภาคกลาง

8 Y19TCSC328 การศึกษาผลของ Window function ต่อความแม่นยำในการจำแนกเสียงเครื่องดนตรีด้วย FFT และ K-NN Classifier วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายอภินันท์ เงินมูล นายเขมรัฐ บุณยะผลึก นายจิตรภาณุ อัศวพิชญโชติ นายพุฒิพัฒน์ สิริเศรษฐภักดี ภาคกลาง

9 Y19TCSC371 โครงงานพัฒนาระบบคัดลอกเสียงคนเสมือนจริง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา นายRobert Golding นายทศทิศ ทีรฆาภิบาล นายณภัทร คงสวัสดิ์
ภาคกลาง

10 Y19IENC147 สวิตซ์โพลิเมอร์ควบคุมทางเดินไฟฟ้าด้วยความร้อน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ นายสราวุฒิ สิรโฆษิต

ภาคกลาง

11 Y19TENC163 การเตรียมยางนำไฟฟ้าด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการเติมผงนาโนคาร์บอนและเซลลูโลส วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นางสาวปิยะธิดา พฤกษ์สุริยา นางสาวจิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล นายวรรธนัย เหล่าอรรคะ ภาคกลาง

12 Y19TENC205 การศึกษาประสิทธิภาพในการ ผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเลด้วยระบบ MHD generator วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวแพรวา บุญญาธิการ นางสาวโมทนา นุ้ยศรี นางสาววรรษมน ตระกูลศิริศักดิ์ ภาคกลาง

13 Y19TENC214 การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไมโครคอกคัส ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของน้ำนมสดในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวพริมประภา เพชรจุล นางสาวจนิสตา สมอาษา นางสาวสุชัญญา บุญโญประการ ภาคกลาง

14 Y19TENC221 การศึกษา ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อ จุลินทรีย์ในอากาศ ด้วยสารไททาเนียมไดออกไซด์ เคลือบลงบนหลอดฟลูออเรสเซนต์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวณัฐพร อาภาศรีทองสกุล นางสาวชุตินันท์ บำเพ็ญผล นางสาวสิตางศุ์ ดิษฐขจร ภาคกลาง

15 Y19TENC224 อุปกรณ์ในการตรวจวัดแก็สพิษในอากาศโดยเซ็นเซอร์ จากอนุภาคนาโนคาร์บอนด์แบลคที่สังเคราะห์ด้วยกากกาแฟ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นายพงศธร เพ็ชรแสง นายอิศราวุฒิ อยู่สุข
ภาคกลาง

16 Y19TENC236 การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มสารกึ่งตัวนำเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TEG และ ATEG วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายอดิศวร์ เกตุอุบล นายพงศ์ภาคิณ ล้ำเลิศลักษณชัย นายอัศวยุช ขุนมธุรส นายวงศ์วัฒน์ วัฒนอมรเกียรติ ภาคกลาง

17 Y19TENC247 ประสิทธิภาพไม้เท้าค้ำพยุงที่ส่งผลต่อการลดอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่าเสื่อมจากการวิเคราะห์แบบจำลอง Motion Capture Image Processing วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายวัฒนะ รัมมะเอ็ด นายปพนพัฒน์ ไชยมโน นายวศิน อิ่มสมัย นายวุฒิชัย ตันมธุสรชัย ภาคกลาง

18 Y19TENC382 วัสดุกันกระแทกจากต้นธูปฤาษี วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว นางสาวธัญวรัตม์ พุฒกลั่น นางสาวพัชริดา นิมนรดี นายทัศน์ไชย หิรัญชัยสกุล ภาคกลาง

19 Y19IEGC375 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อนที่ทำงานโดยใช้ผลต่างความเข้มข้นของสารละลาย พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายณฤพล วีระวงศ์พรมหม นายสิขเรศ มหาศวิน

ภาคกลาง

20 Y19TEGC050 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากฟิลเตอร์เค้ก พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย นางสาวอาภาภรณ์ อาจแสน นางสาวศิรินภรณ์ คล้ายทอง นางสาวนฤมล ประกายแสงส่อง ภาคกลาง

21 Y19TEGC130 มอเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร นายบัณฑิต พิบูลย์ นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ นางสาวสรวงสรา นันจันที ภาคกลาง

22 Y19TEGC161 การผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสกล วารินทราพร นางสาวนภัสสร ไกรวิศิษฐ์กุล นางสาวกันตา เสรีกิจเจริญ นางสาวกอข้าว จิตรนิรัตน์ ภาคกลาง

23 Y19TEGC226 การศึกษาการใช้อนุพันธ์ของโลหะเหล็กบนอนุภาคนาโนคาร์บอนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยกระบวนการพลาสมาในของเหลวบนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อพลังงานปลอดมลภาวะและยั่งยืน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นายไกรภูมิ เกิดทิพย์ นายสุรยุทธ พฤกษาวัฒนชัย
ภาคกลาง

24 Y19TEGC227 การศึกษาการใช้อนุพันธ์ของโลหะนิกเกิลบนอนุภาคนาโนคาร์บอนจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้กระบวนการพลาสมาในของเหลวบนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อ แลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อพลังงานปลอดมลภาวะและยั่งยืน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นายณธรรศ สังวรวงพนา นายกันต์ ปันสุวรรณ์
ภาคกลาง

25 Y19TEGC348 การลดแรงต้านของน้ำด้วยฟองอากาศตามหลักการของซุปเปอร์คาวิเทชั้นเพื่อเพิ่มอัตราเร็วในการเคลื่อนที่บนผิวน้ำของเรือ ด้วย "ชุดแผ่นฟองอากาศ" พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายปิติภุมิ น้ำแก้ว นายจิรภัทร หิรัญอุทก นางสาวนันท์นภัสร์ อนันต์เศรษฐการ นายวรภาส ลือกาญจนวงศ์ ภาคกลาง

26 Y19TPAC046 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพชีวภาพสำหรับการตรวจวัดเชื้อพิเธียม อินซิดิโอซั่มด้วยโครงสร้างแกนเปลือกอนุภาคนาโนแม่เหล็ก-ทองแบบดาวโดยกล้องจุลทรรศน์พื้นหลังมืด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายพงศ์ภรณ์ รังสฤษติกุล นายชยพัทธ์ ชูแก้ว นายธนพล อิทธิพรไพศาล ภาคกลาง

27 Y19TPAC198 การพัฒนาความคมชัดของกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ทฤษฎีการแทรกสอดของแสงที่มีความอาพันธ์ต่ำ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายน้ำมนต์ ตัณฑ์ไพบูลย์ นายศตยุ ปริณายก นายชยุตม์ สุระสังวาลย์ ภาคกลาง

28 Y19TPAC213 วิธีการตรวจสอบระดับการสุกของทุเรียน ด้วยเครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ โดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวนริศรา โพธิ์ลาภด้วง นางสาวชวรัตน์ โชคลาภศิริ นางสาวพัชริดา ศรีสง่า ภาคกลาง

29 Y19TPAC250 การหาความคลาดเคลื่อนของปฏิทินจันทรคติในปัจจุบันโดยการสังเกตพื้นที่ส่วน สว่างของดวงจันทร์ การหาความคลาดเคลื่อนของปฏิทินจันทรคติในปัจจุบันโดยการสังเกตพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพัชรี ด่านนอก นางสาวแพรวฟ้า สันทิฐิกวงศ์ นางสาวอธิชนัน สุขสมใจสมาน นางสาวอุทัยวรรณ เตชะอัศวกุล ภาคกลาง

30 Y19TPAC268 เซลล์แสงโวลตาอิกแบบชีวะอย่างง่ายจากไซยาโนแบคทีเรียทนร้อน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาววรินญา โนด้วง นางสาวสโรชา นวลพุ่ม นางสาวพิมพ์รพี สิงห์ชุมพร ภาคกลาง

31 Y19TPAC273 การทับซ้อนของคลื่นเสียงในสองมิติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ นางสาวณาฏฐิพร มลิวรรณ นายจารุพันธ์ ปราบนคร
ภาคกลาง

32 Y19TPAC289 การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของปลาตีนในธรรมชาติเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติและสมการการเคลื่อนที่บนของไหลนอน-นิวโตเนียน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสาสน์ นายศุภวิชญ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร นายกฤษฏิ์ เส็งตากแดด นายวงศพัทธ์ กุลกิจกำจร ภาคกลาง

33 Y19TPAC299 การวัดความยาวโคฮีเร้นของแสงสีขาวด้วยชุดการทดลองการแทรกสอด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายวศิน คีรีวัลย์ นายปพณ ศุภชัยศิริกุล
ภาคกลาง

34 Y19TPAC307 ผลของความเครียดในสองแนวแกนของแผ่น Ti2C ต่อการเก็บแก๊สไฮโดรเจน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคมศิลป์ โคตมูล นางสาวแพรพิไล วิจักขณ์พันธ์ นางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์ นางสาวพิรดา พงศ์อภิรักษกุล ภาคกลาง

35 Y19TPAC313 การศึกษาประสิทธิภาพของต้นไม้ริมรั้วแต่ละชนิดที่มีผลในการดักจับฝุ่นละอองในอากาศอันเนื่องมาจากมลภาวะทางอากาศ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นางสาววิลาสินี คุปต์นิรัติศัยกุล นางสาวกชพรรณ ใต้บวรพิทักษ์ นางสาวสิรภัทร ปิยนันท์จรัสศรี ภาคกลาง

36 Y19TPAC337 ศึกษาการเคลื่อนไหวของเมล็ด Pterocymbium tinctorium ที่กำลังตก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายมิญช์ เมธีสุวกุล เมธีสุวกุล นายเปมกิตติ ปุกทะเล นายธีธัช วงษ์วานิช
ภาคกลาง

37 Y19TPAC357 ระบบตรวจวัดสารอาหารในพืชแบบแสดงค่าตามเวลาจริงอย่างง่ายโดยใช้เทคนิคสเปกโตรโพโตเมตรี ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายรัฐวิทย์ รัฐวิวรรธน์ นายศรัณย์ภัทร วัชราเรืองวิทย์ นายพลณพงศ์ ศรีสุรินทร์ ภาคกลาง

38 Y19TPAC365 การตรวจสอบเชื้อเลปโตสไปราในแหล่งน้ำโดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปราหุ้มด้วยอนุภาคแกนเปลือกแม่เหล็กทองนาโนแบบดาว ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายภูมิ มีประเสริฐสกุล นายปุณณัตถ์ พวงไพโรจน์ นายฐานิตบูรณ์ ถาวรธนนันท์ ภาคกลาง

39 Y19TMAC051 การศึกษาพื้นที่เรขาคณิตที่เกิดจากการเชื่อมจุดสำคัญของแม่ไม้มวยไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำไปใช้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ นายกิตติภพ พงศ์พิสิฏฐ์ นายทวิศักดิ์ โอนรัมย์
ภาคกลาง

40 Y19TMAC128 การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา นายอดิศร ขันทอง ภาคกลาง

41 Y19TMAC131 การสร้างใบพัดกังหันลมที่มีรูปแบบเป็นอัตราส่วนทองคำ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นางสาวพรธิรา ทวีปรีชาชาติ นายปราการ กาฬภักดี นายวัชรพันธ์ อินทรโยธา ภาคกลาง

42 Y19TMAC151 การศึกษาเสียงของคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟีโบนักชี คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ นายเทียนธรรม ไขยหทัยบุตร นางสาวสีลาวดี หมอดี นางสาวธัญญวรรณ ทรัพย์อุปถัมภ์ ภาคกลาง

43 Y19TMAC288 การส่งข้อมูลที่มีความยาวจำกัดโดยใช้ความสัมพันธ์สมมูลบนเซตของ {0, 1, 2}* คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นางสาวขวัญจิรา พุ่มพิศ นางสาวภรัณ รูปประดิษฐ์ นางสาววรนุช จิตภักดีบดินทร์ ภาคกลาง

44 Y19TMAC352 การนำทฤษฎีกราฟมาประยุกต์ใช้ในการจัดการจราจร คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นายอรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ นายพงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ นายชานน มานะเสถียร นายศุภฤกษ์ วัชรเสถียร ภาคกลาง

45 Y19TMAC355 ศึกษาและนิยามความสัมพันธ์และอัตราส่วนความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นำมาสร้างเป็น perfect ell ที่สามารถสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์ นางสาวณัฐมน เปี่ยมฉวีวงศ์ นางสาวอาทิตติยา สมสกุล
ภาคกลาง

46 Y19TMAC362 เเบบจำลองทางคณิตศาสตร์การควบคุมปริมาณยุงลายด้วยยุงลายที่พัฒนาแล้ว คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ นายกันติทัต จันทร์ศิริ นายณัฐภัทร สุขุมาลไพบูลย์ นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ ภาคกลาง

47 Y19ICHC220 มุมของวัสดุที่เป็นฐานสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลที่ส่งผลต่อโครงสร้างนาโน เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ นายอันดามัน เลขวัต

ภาคกลาง

48 Y19ICHC310 วิธีตรวจ วัณโรค ดื้อยา แบบ รวดเร็ว โดยใช้ Electrochemical Immunosensor และ Application โทรศัพท์มือถือ เคมี โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา นางสาวพรรษมณฑ์ ริจิรวนิช นายภานุวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ภาคกลาง

49 Y19TCHC003 การพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นายสุขทวี ศรีสร้อย นายฐปนัท รัตนศรี นายวรวงค์ เลิศอำนวยพร ภาคกลาง

50 Y19TCHC127 การจำลองโครงสร้างและการจับกันของ โปรติเอส จากซิการ์ไวรัส กับตัวยับยั้ง เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี นางสาวภคพร อิสระ นางสาวธัญรดา โพธิ์พระรส นางสาวพรรณภัทร เหมือนสังข์ นางสาวจิรัชญา ประหา ภาคกลาง

51 Y19TCHC143 พัฒนาประสิทธิภาพของสเปรย์กำจัดไรฝุ่นโดยบรรจุในตัวนำส่งขนาดนาโน Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ นางสาวธมลวรรณ จุฑาสันติกุล นางสาวณิชประกานต์ สังขจันทร์ นางสาวหนึ่งฤทัย หนูยิ้มซ้าย ภาคกลาง

52 Y19TCHC148 การสังเคราะห์ TiO2/ZnO นาโนคอมโพสิตสำหรับ เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โดยพลาสม่าในสารละลาย เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นายอัคนิฏฐ์ ภรภัทร์ธนะดุล นายพิสิษฐ์ กุศลสวัสดิ์ นางสาวพิชญาภา ไพรพนาพงศ์ ภาคกลาง

53 Y19TCHC173 การแยกสารอิแนนทิโอเมอร์ของ α-N, N-dimethylaminophenylacetonitrile ด้วยกรดทาร์ทาริกหรือกรดแมนเดลิค เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสกล วารินทราพร นางสาวอริสา เวทย์วิหารธรรม นางสาวนภัสสร ตันวิยะ
ภาคกลาง

54 Y19TCHC202 การเพิ่มประสิทธิภาพของนาโนคอมโพสิตที่ผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการแยกเกลือจากน้ำทะเล เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นางสาวธนัญญา เจริญภัทราวุฒิ นายมิลินท์ โคตรหนองบัว
ภาคกลาง

55 Y19TCHC212 วัสดุรักษาตัวเองจากคาร์บ็อกซีเมทิลเซลลูโลสโดยการใช้วิธีการดัดแปลงทางไอออนิก เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายอาจารย์สกล วารินทราพร นายณภัทร ออมทรัพย์สิน นายนนทกร เฉลิมชัยชวลิต นายศรุตยากร แก้วสุวรรณ ภาคกลาง

56 Y19TCHC222 การศึกษาอัตราการปล่อยยาซิโพรฟอกซาซินจากแผ่นแปะยางพาราเพื่อควบคุมการออกฤทธิของยา เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นางสาวจันทกาญจน์ เนตรแสงทิพย์ นางสาวปัณฑ์ชนิต ชูวาณิชย์ นางสาวบุญระวี สันติธำรงวิทย์ ภาคกลาง

57 Y19TCHC223 ความเข้มข้นของสารละลายนาโนซิลเวอร์ที่เหมาะสมในการเคลือบผ้าไหมเพื่อป้องกันเชื้อรา Aspergillus japonicus เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ นางสาวปาลิดา วาณิชย์เจริญชัย นายณฐนนท์ เทพตะขบ นางสาวศุภิสรา ทองเหล็ง ภาคกลาง

58 Y19TCHC248 การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนพื้นผิวซิลิโคนเพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ นางสาวณิชกานต์ หนูทอง นางสาวขันเงิน สุริยบุตร นางสาวแพรวพันธุ์ ตันศิริ ภาคกลาง

59 Y19TCHC266 การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลจากเกล็ดปลาทับทิมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายฐิติพงศ์ โลหะเวช นายธนกร จำปาวัลย์ นายพันธพัฒน์ เหมือนนิล ภาคกลาง

60 Y19TCHC267 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ด้วยสารสกัดโพลีฟีนอลจากพืชตระกูลถั่ว เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวทิชากร สัตย์จริง นางสาวสุปรียา ดำรงวิริยะสิทธิ์ นางสาวอติยา จินตนุกูล นางสาวปราณปรียา สังฆพรหม ภาคกลาง

61 Y19TCHC276 การตรวจวัดปริมาณคีโตนด้วยแก๊สเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์สู่การตรวจลมหายใจสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นางสาวณัฏฐ์ปวีณ์ งามปิยะกุล นายภัคกร เมธาเพิ่มสุข นางสาวปัญญดา คิ้วฮก ภาคกลาง

62 Y19TCHC278 การวิเคราะห์ระดับความเผ็ดด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นางสาวณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์ นางสาวกฤตยพร น้าเจริญ นางสาวนิญา พิมพ์พรรค์ ภาคกลาง

63 Y19TCHC305 การสังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์ของ geraniol โดยใช้เอนไซม์ไลเปสเร่งปฏิกิริยาเอสเตอร์ริฟิเคชั่น เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวีรวุฒิ เทียนขาว นางสาวนรินท์ธิญา ลิ้มศิริวัลลภ นางสาวรมิตา เทียนกิ่งแก้ว นางสาวพิมพ์นิยม นันตยุ ภาคกลาง

64 Y19TCHC312 การศึกษาสมบัติไฮโดรโฟบิกและการเคลือบกันน้ำของวัตถุเคลือบผิวจากผงชัน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นายณัฐวัฒน์ วิทยาคุณสกุลชัย นางสาวกชกร ธีระสุต นายเตชัส ตั้งเจริญไพศาล ภาคกลาง

65 Y19TCHC317 การวิเคราะห์ชนิดของยางสังเคราะห์โดยการใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของชิ้นส่วนยางในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพยางเชิงอุตสาหกรรม เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นายณฐพล ดวงพัตตรา นายชวากร ทรงตั้งสันติกุล นายภูสิทธิ์ เอื้อนันตา ภาคกลาง

66 Y19TCHC332 การสังเคราะห์ฟิล์มบางโปร่งใส PVC /SiO2 และ CMC /SiO2 เพื่อเป็นฉนวนความร้อนในโซลาร์เซลล์ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวจิรวดี แซ่ลิ่ว นางสาวปรียารัชฎ์ หง นายกรกฎ ลีลาธนากร ภาคกลาง

67 Y19TCHC336 การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยเม็ดซิลิกาที่มีคุณสมบัติพิเศษ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวณุตตรา สัพโส นางสาวณพิชญา เจ้าพิทักษ์วงศ์ นางสาวปณาลี คิวเจริญ ภาคกลาง

68 Y19TCHC339 การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยโพลิเมอร์ฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูงและมี Cu2+ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายปฐวี เอกอารีชัย นายพงศธร จิรภาสสกุลชัย นายพลกฤษณ์ ศรีวุฒิชาญ ภาคกลาง

69 Y19TPLC111 ศึกษาจุลินทรีย์ในลูกแป้งที่สามารถย่อยRebaudioside A ในใบหญ้าหวานได้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นายพงศธร จงวัฒนา นายอานนท์ บุญเกิด นางสาวพรไพลิน จันทนะสุต ภาคกลาง

70 Y19TPLC175 การยืดอายุการเก็บเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยใช้สารสกัดฝาง (Caesalpinia sappan Linn.) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอารีย์ สักยิ้ม นางสาวอัญธิกา เกษมสุขภักดี นางสาวเพียงชีวา จันทวงศ์
ภาคกลาง

71 Y19TPLC228 ผลของไคโตซานต่อผลผลิตและการสะสมโซเดียมไอออนในใบธงของข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกในดินเค็ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาวหทัยภัทร ลาภพรศิริกุล นางสาวณัฐพริศ โรจนวิไลกุล นายอารีฟีล รักสนิท ภาคกลาง

72 Y19TPLC253 การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อ Streptomyces spp. ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก ในระดับห้องทดลอง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง นางสาวจิตติมา ญานะมงคล นางสาวพลอยศิริ ศรีภูมาตย์ นางสาวเปมิกา สุขสมบัติ ภาคกลาง

73 Y19TPLC274 การเคลือบโพลีแลคติกแอซิดเพื่อรักษาคุณภาพของมะเขือเทศราชินี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสกล วารินทราพร นายสภารัฐ บุญประเสริฐ นายสิรภพ นิไทรโยค นางสาวปิยธิดา แสงอ่อน ภาคกลาง

74 Y19TPLC284 การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และการต้านทานการกลายพันธุ์ของสารสกัดหยาบจากโลดทะนงแดงโดยใช้แมลงหวี่ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสาวจิดาภา ทรงเงินดี ณิชกานต์ ทวนชีพ นางสาวณิชารีย์ กิจการเจริญสิน ภาคกลาง

75 Y19TPLC291 การศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อองค์ประกอบของเส้นใยพืชจากมูลช้าง และ สมบัติของเซลลูโลสบริสุทธิ์สกัด เพื่อพัฒนาเป็นชีววัสดุโครงร่างเลี้ยงเซลล์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายสันติภาพ รุ่งเรืองบางชัน นายณัฐวัฒน์ กว้านสกุล
ภาคกลาง

76 Y19TPLC294 ชนิดของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นายยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ นางสาวณัฐชนน สนหลักสี่ ภาคกลาง

77 Y19TPLC300 การศึกษาการผลิตน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กจากแหล่งน้ำบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสาวณิชารีย์ เดชอนันต์ นางสาวภัทรียา วิทยานานันท์ นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์ ภาคกลาง

78 Y19TPLC320 การประเมินคุณค่าการต้านอนุมูลอิสระของใบไม้ห่ออาหารโดยการใช้รูปแบบองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสุชาดา สุขหร่อง นางสาวณัชชา สุโนภักดิ์ นางสาวผุสชา ขุนทิพย์ทอง นายณัฐนนท์ สาธิตธรรมพร ภาคกลาง

79 Y19TPLC345 การศึกษาปรสิทธิภาพของสารแทนนินจากพังกาหัวสุมดอกขาวในการฟอกหนัง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสมุทรปราการ นายรัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล นางสาวพิยาดา จงเจริญ นายศุภวัทน์ เมืองรมย์ ภาคกลาง

80 Y19TPLC354 การสกัดซิลิกาจากแกลบเพื่อพัฒนาเป็นผงขัดฟัน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสมฤทัย แก้วบุญ นายสิรภพ ลือพัฒนสุข นายภูมิ ภักดีกิจเจริญ นายสุชาครีย์ เสนารักษ์ ภาคกลาง

81 Y19TPLC358 การผลิตแถบสีเพื่อวัดปริมาณค่า คลอโรฟีลล์ แคโรทีนอยด์ แอนติออกซิแดนท์ ความเปรี้ยว และ ความหวาน จากสีของเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสมฤทัย แก้วบุญ นายธนวินท์ ผิวขาว นายพีรวิชญ์ ตั้งธนานุสนธิ์ นายตรัย อาวุโสสกุล ภาคกลาง

82 Y19TPLC369 การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดงาดำ (Sesamum indicum L.) ในการเพิ่มความสามารถการทนแสงของเชื้อรา (Beauveria bassiana) ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นายศตคุณ พ่อลิละ นายชวณัฐ งามวิวัฒน์ธรรม นายภวัต สุนทรจิรกาล ภาคกลาง

83 Y19TPLC379 การควบคุมการเกิดขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมทองด้วยสารสกัดหยาบจากว่านหางจระเข้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม นางสาวพัชรพร นาคเอี่ยม นางสาวศศิธร หอมจันทร์ นางสาวสริตา แก้วไพโรจน์ ภาคกลาง

84 Y19IEVC189 ศึกษาและควบคุมการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินโดยประยุกต์ใช้คลื่นเสียงในเชิงกสิกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายDan-Erik Sigurd Lindberg นางสาววิภาสิณี สิรินทรโสภณ

ภาคกลาง

85 Y19TEVC002 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเมล็ดและเปลือกเงาะในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นายธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์ นายกรธวัช ตันชวลิต นายรัชพล อัมพวา ภาคกลาง

86 Y19TEVC018 ศึกษาและเปรียบเทียบสีย้อมเส้นไหมจาก Halobacteria ในนาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นางสาวพีรญา ทองใบ นายพีรพัฒน์ แดงแตง นายพรเทพ ช่อกระทุ่ม ภาคกลาง

87 Y19TEVC060 การทำฟิล์มจากว่านหางจระเข้ที่สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวศุลีพร สลุงอยู่ นางสาวปิยวรรณ เจริญสลุง นางสาวเบญจวรรณ สลุงอยู่ ภาคกลาง

88 Y19TEVC063 การศึกษาการบวมน้ำของฟิล์มที่ทำจากพืชรุกราน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวภาวรินทร์ บลทอง

ภาคกลาง

89 Y19TEVC082 การออกเเบบสร้างชุดจำลองการเกิดไฟป่าด้วยทฤษฎีการขยายตัวเอนโทรปี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางวิภาวี ศรีหานนท์ นายปภังกร สุขเพ็ญ นางสาวทัศนีย์ เเก้วกระจ่าง นายกษิเดช ทองประพิชกุล ภาคกลาง

90 Y19TEVC115 ศึกษาการแก้ปัญหาของมดเพื่อเข้าถึงอาหารเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นางสาวศุภรัสมิ์ เย็นดี นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล ภาคกลาง

91 Y19TEVC153 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชนิดLDPEจากตัวอย่างดินของกองขยะ จังหวัดนนทบุรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นางกิตติมา ธีรสรเดช นางสาวธนสรวง ผกาแก้ว นางสาวศศิกานต์ จันทรานุวัฒน์กูล นางสาวปรมา ธีรสรเดช ภาคกลาง

92 Y19TEVC156 การบูรณาการถังสูบน้ำสุญญากาศกับตะบันน้ำในการสูบน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายเรวัตต์ นกสว่าง นายปิยพงศ์ จันทร์สุข นางสาววราภรณ์ พรมพลเมือง นายภาณุพงศ์ เชาว์ไวย์ ภาคกลาง

93 Y19TEVC188 การย่อยสลายเม็ดไมโครบีทจากแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นางกิตติมา ธีรสรเดช นางสาวเจนจิรา ยอดประดิษฐ์ นายณัฐดนัย อาหรับ นายสุภัฏฐ์กรณ์ เพียรการนา ภาคกลาง

94 Y19TEVC204 ระบบบำบัดไอออนโลหะหนัก ด้วย สารดูดซับแมกนีไทต์ ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวภัคชนันท์ ตั๋นบี๊ นางสาวชวิศา ใช้ความเพียร นางสาวอิงขวัญ ไชยนุวัฒน์ ภาคกลาง

95 Y19TEVC208 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพจากต้นข้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร นางสาววรัญญา วรจิตร นางสาวกมลวรรณ จันทวงษ์ นายสุวิทย์ ทองระอา ภาคกลาง

96 Y19TEVC209 การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียในน้ำของเส้นใย cellulose acetate/zeolite และ polyacrylonitrite/zeolite เพื่อทำตาข่ายดูดซับแอมโมเนียในน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นางสาววชิราภรณ์ อ่อนไทย นางสาวพิมพ์นิภา ธรรมใจอุต นายณภัทร สุขแสงพนมรุ้ง ภาคกลาง

97 Y19TEVC233 การพัฒนาไบโอฟิลเตอร์จากเถ้าแกลบและการนำไปใช้เป็นวัสดุรักษาสภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งเครฟิช (Procambarus clarkii) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายอิทธิพันธ์ มั่นคง นายสุวิจักขณ์ มูลเชื้อ นายณัฐวุฒิ แถมเงิน ภาคกลาง

98 Y19TEVC280 การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อแว๊กซ์ (Galleria mellonella) และพัฒนาสูตรอาหารสำหรับหนอนแว๊กซ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายธนสภณ อัศวเศรษฐกุล นายฐิติพงษ์ ลีวัจนกุล นายพิทวัส เล็กเจริญ ภาคกลาง

99 Y19TEVC292 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์จากจาวปลวก เพื่อลดปัญหาจากการเผาตอซังข้าว และประยุกต์ใช้เพื่อเร่งอัตราการย่อยสลายขยะชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร ด.ช.วศิน เธียรวุฒิ ด.ช.อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ ภาคกลาง

100 Y19TEVC301 ผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหมอีรี่และคุณภาพเส้นใยไหม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ นายกรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ นางสาวธัญชนก ศิริผลหลาย นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ์ ภาคกลาง

101 Y19TEVC338 การห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมลงในฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดเพื่อคุณสมบัติป้องกันแมลง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นายชิราวุฒิ เพชรเย็น นายพศิณ อินทรขาว นายจีรเมธ กล่อมสิงห์ นายวชิเรศ กล่อมสิงห์ ภาคกลาง

102 Y19TEVC344 การพัฒนาจานกระดาษดูดซับน้ำมันจากอาหารที่ผลิตจากพืช 5 ชนิด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวร้อยตะวัน ศรีตระกูล นายภาคภูมิ รัศมิทัต นางสาวภาวิดา มาป้อง ภาคกลาง

103 Y19TEVC346 อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียโดยใช้ชานอ้อยที่ถูกแปรรูปด้วยยูเรียเพื่อประยุกต์ใช้ในการดูดซับโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นายนราวิชญ์ ใจตรง นายศตพรรษ ประสานพันธ์ นางสาวขวัญชนก โรจน์พลาเสถียร ภาคกลาง

104 Y19TEVC351 การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นางสุเปญญา จิตตพันธ์ นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายพงศกร น้อยชุมแพ นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร ภาคกลาง

105 Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง ภาคกลาง