กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี) จำนวน 31 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา 2 ผู้พัฒนา 3 ภาค

1 Y19TENI016 การศึกษาพัฒนาสมบัติบางประการของเสื่อกกจันทบูรด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์และสารเคลือบจากธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายวีรยุทธ ทองแดง นายจติไกร ฤาชา นางสาวบุญญาภรณ์ วันดี นางสาวพัชริตรา เพ็งคำศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

2 Y19TEGI007 การเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากแกนข้าวโพดพันธุ์สวีทไวโอเล็ทและแกนข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวเขมรินทร์ เลินไธสง นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี นางสาวณิรพร บัวหอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

3 Y19TEGI071 เครื่องส่งน้ำพลังลม พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนพิมายวิทยา นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญ นายไทยศิลป์ แซ่แต้ นางสาวดวงฤดี งามพิมาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

4 Y19TPAI060 เซลล์ไฟฟ้าจากไดเร็ก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวรวิวรรณ กองมาศ นายชลาธิป ขุมทอง นายทัศน์พล ทองเจริญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

5 Y19TMAI047 การศึกษาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล นายสุทัศน์ นามบันลือ นายกฤตพล บุบผาสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

6 Y19TCHI014 การดูดซับสารละลายเมทิลพาราไธออนจากผงถ่านไม้ไผ่ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายธิติ เพียรโคตร นางสาววิลาสินี เวทไธสง นายชัยภัทร เหลาแตว นางสาวฟีบี โคกแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

7 Y19TCHI030 การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารโดยการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์ เคมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นางวารินทร์ เสาร์ทอง นางสาวเกวลิน วิเศษรัมย์ นางสาวทินารมภ์ ศรนารายณ์ นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

8 Y19TCHI043 การผลิตแอลกอฮอล์จากหญ้า โดยใช้ Saccharomyces cervisiae เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางโนรฮีดายะห์ กาโฮง นายชนินทร์ แสนมณี นางสาววิภาพร วันยะโส นางสาวปาริตา รุ่งรพีพรพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

9 Y19TCHI045 กระดาษเคอร์คูมินสูงทดสอบสารบอแรกซ์ เคมี โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต นางสาวพิมพ์มาตา เจริญรัตน์ นางสาวนงนภัส ยอดพรหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

10 Y19TCHI052 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักฝักคูนในการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย เคมี โรงเรียนบัวใหญ่ นายมงคล เปลี่ยนเอก ด.ช.บุญญฤทธิ์ บุญค้ำ ด.ญ.กุสุมา เพชรสุวรรณ ด.ญ.ปิยะมล พุทธรักษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

11 Y19TCHI063 การเตรียมไฮโดรเจลจากเปลือกส้มและยางธรรมชาติสำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง เคมี โรงเรียนชุมแพศึกษา นางสาวกิตติพร อาพา นางสาวณัฐพร ยะรินทร์ นางสาวจุฑาทิพย์ ตู้บุดดา นางสาวพัชรี สนธิสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

12 Y19TCHI065 การเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายกรดจากพืชในท้องถิ่นที่มีผลต่อการจับตัวของน้ำยางพารา เคมี โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวชลลดา โอรสรัมย์ นางสาวธนาภา วีรผาติวัฒน์ นางสาวเกศราภรณ์ เอ็นดู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

13 Y19TCHI070 การศึกษาประสิทธิภาพของไอออนจากดินในการดูดซับสีย้อมจากธรรมชาติบนเส้นใยฝ้าย เคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ นางสาวพีรดา สุดสะอาด นายเดชนุชา ทุมคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

14 Y19TPLI011 การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงจิ้งหรีด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวสิรินนา สืบสิมมา นางสาวกัญญ์วรา ปาระเขียว นางสาวทิพยรัตน์ ฉิมมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

15 Y19TPLI017 การศึกษาระดับความเข้มข้น ระยะเวลาการสลบและชนิดของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการสลบลูกปลานิลพันธุ์จิตรลดา และระดับความเข้มของสารสกัดที่ทำให้ปลาตาย 50% วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกัลยาณวัตร นายวีรยุทธ ทองแดง นางสาวหัสรียา ศรีมงคล นางสาวพลอยเรียง พลตรี นางสาวกชพร สีหะคลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

16 Y19TPLI018 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของจิ้งหรีดทองดำ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกัลยาณวัตร นายวีรยุทธ ทองแดง นายวรเชษฐ์ ภูชมศรี นางสาวผกามาศ ชินโฮง นางสาวจารุวรรณ ทองอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

17 Y19TPLI031 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นางสาวทิฆัมพร วงษ์วาสน์ นางสาวสินีกานติ์ เจริญโสภารัตน์ นางสาวอริสา รัตนวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

18 Y19TPLI034 การเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของน้ำนมข้าวโพดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเนื่อกุหลาบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร นางสาวชลดา ศรีบุญเพ็ง นางสาวเจนธีรา นาคนชม นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

19 Y19TPLI038 ผลของออกซินต่อการเร่งรากและการรอดชีวิตของกิ่งตอนส้มโอ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ นายเอกศิลป์ มณีรัตน์ นายจิรภัทร พลเดชา นางสาวธีรกานต์ พงษ์สระพัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

20 Y19TPLI059 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกต้นเพกาในการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาววัชราภรณ์ แสนนา นางสาวศรัญญา ศรีสุธรรม นางสาวชนรดี พรหมรัตน์ นางสาววราภรณ์ สะอาดเอี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

21 Y19TEVI002 น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ นางสาวศศิธร เจนขบวน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

22 Y19TEVI009 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระดูกไก่ในการดูดซับสารตะกั่วในน้ำเสีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ นายภูมินทร์ หลงสมบูรณ์ นายสิรภพ บุตรสมบัติ นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

23 Y19TEVI013 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากรากผักตบชวาในการดูดซับตะกั่วในสีย้อมผ้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนระฮีดายะห์ กาโฮง นางสาววิภาดา สุขแสนศรี นางสาวกัญญ์วรา ปัดไธสง นางสาวอารียา จานชิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

24 Y19TEVI015 การศึกษาประสิทธิภาพของฟางข้าวในการดูดซับคราบน้ำมันเบนซินและคราบน้ำมันดีเซล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวธณิดา วงค์พุฒ นางสาวมาลินวิษา ไชยงาม นางสาวนงลักษณ์ สีคำ นางสาวรจนา แผ้วพลสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

25 Y19TEVI022 การบำบัดน้ำเสียจากตู้เลี้ยงปลาโดยการกรองด้วยหินภูเขาไฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นางวารินทร์ เสาร์ทอง นายอานนท์ แก้วยก นางสาวสุนทรา ชัยศรี นางสาวมิลาน คมไธสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

26 Y19TEVI033 การหลอมละลายโฟมโดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสเพื่อมาทำเป็นกาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ นางสาวกันยารัตน์ ปักการะถา นางสาวพัชริดา ปัญญาธิวุฒิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

27 Y19TEVI050 อ่างบำบัดน้ำทิ้ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่ นางสาวอรเกษม ศรีเวียง ด.ช.ณัฐวุฒิ อบมาลี ด.ช.ศติกุล สวาทนา ด.ญ.ทิพยดา ทองภูธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

28 Y19TEVI055 การตรวจวัดปริมาณต่ำสุดของโลหะหนักที่เจือปนในน้ำอย่างง่าย โดยใช้การแปลงสภาพโปรตีนจากถั่วเหลือง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นายธนภัทร หงษ์อินทร์ นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะไกรสิน นางสาวพิรัลรัตน์ พาศิริศศิธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

29 Y19TEVI057 โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วด้วยน้ำสกัดจากสมุนไพร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาววัชราภรณ์ แสนนา นางสาวญาดา แสนคะ นายนายตะวัน คะเลารัมย์ นางสาวอภิญญา สิทธานนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

30 Y19TEVI080 การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการสร้างรังใต้ดินของด้วงมูลสัตว์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวธิติมา กาวไธสง นางสาวปรารถนา พันธ์พิมพ์ นางสาวชมนภา จงตระการสมบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)

31 Y19TEVI090 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตชีวมวลจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่มีทิศทางการไหลต่างรูปแบบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี นายสหัสวรรษ กิตติเมธาวงศ์ นางสาวนริศรา จันทร์เปล่ง นางสาวมนทิรา คุณพรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)