กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จำนวน 28 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 Y19TCSU007 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ในการแจ้งเตือนเหตุไฟป่า และการตัดไม้ในพื้นที่ป่าผ่านระบบเครือข่าย digi mesh 2.4 GHz วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายญาณภัทร นิคมรักษ์ นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

2 Y19TCSU080 เครื่องป้องกันภัยภายในรถ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายเมฆา ดีสงคราม นายธีรภัทร วงศรีลา นางสาวศิรินันท์ ก้อนแพง นางสาวสุทธิดา คำพัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

3 Y19TENU025 เครื่องเก็บข้าวตากลาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต นายวรเลิศ อินนันทะ นางสาวเรือนฤทัย สมชอบ นางสาวภัทรสุดา พสุรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

4 Y19TENU081 การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

5 Y19TENU103 เครื่องปอกเปลือกหมาก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวจุฬารัตน์ แหยมสุขสวัสดิ์ นางสาววัลย์ลิกา พันธุ์โพธิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

6 Y19TEGU077 การศึกษาค่าพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งให้พลังงานสูงโดยการใช้ผงถ่าน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายรัฐพล แสนมิตร นายวีระพล บัวใหญ่ นายศรัณย์ภัทร คงกระพันธ์ นางสาวกุลจิรา โคคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

7 Y19TEGU078 โรงไฟฟ้าพลังงานพืช พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายเมฆา ดีสงคราม นายเกื้อวรกุล จันทราสา นายรชต ศรีนา นางสาวนฤมล บุณรังศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

8 Y19TPAU005 ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วปลายของลูกยางและกฏการอนุรักษ์พลังงานลูกยางอย่างง่าย ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายนิวัฒน์ วรสาร นางสาวสิดารัศมิ์ คำภักดี นางสาวขนิษฐา โพธิลา นางสาวทิพประภา สิงห์ครุป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

9 Y19TPAU040 การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์เรซิ่น ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม นายชนะ ศิริวารินทร์ นายนิรวิทย์ ศิริโท นางสาวธีรนาฏ พรมภักดี นางสาวดรินทร์ธร ชนะสินสิริโชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

10 Y19TCHU019 อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยต้านการเกิดฝ้าบนแผ่นฟิล์ม เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายกิติธัช กำจรศุภมิตร นายปกรณ์ ร่มไทรทอง นายอรรถวุฒิ ถุงสุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

11 Y19TCHU024 วิกผมจากเส้นใยกล้วย เคมี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายธงชัย แซวจันทึก ด.ญ.วรัญญา ยศบุรี ด.ญ.พิราอร สงวนทรัพย์ ยอเกียรติ ทำทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

12 Y19TCHU043 ประสิทธิภาพการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยสารสกัดหยาบจากข้าวเหนียวดำพันธ์พื้นเมืองร้อยเอ็ด เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร นางสาวนิลวรรณ ก้านจันทร์ นางสาวณัฐฑริยา ศรีประสาร นางสาวณัฐธิดา วงศ์พัฒนาวุฒิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

13 Y19TCHU067 สารสกัดหยาบแทนนินจากใบมันสำปะหลังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเน่าในกล้วย เคมี โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นายวีระพล ภาระเวช นางสาวปรียฉัตร โสภารัตน์ นางสาวญาณิสา สีทอง นางสาวชนกสุดา อู่นอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

14 Y19TCHU083 ผลฃองเปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน เปลือกกล้วย เปลือกเงาะ และเปลือกส้มโอต่อการดูดซับตะกั่วในน้ำสีย้อม เคมี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นางสาวปราณี วงเวียน นางสาวกรวรรณ ทองชัย ด.ญ.นฤมล แซ่ลี้ นายปรเมศวร์ ไร่ฃ้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

15 Y19IPLU037 ศึกษาการเพาะต้นทานตะวันงอกแบบประหยัดน้ำด้วยระบบน้ำซึม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีเเสน นายชนาธิป กมลนัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

16 Y19TPLU014 ผลของสารสกัดพืชสมุนไพรต่อการยังยั้งเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวณัฐกชนันท์ ทองคำ นายณัฐพัชร์ สุวรรณไตรย์ นายธีดนัย วัยอุดมวุฒิ นายวิริยา พรรณุวงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

17 Y19TPLU017 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกมังคุดและสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีผลต่อการแข็งตัวและลดกลิ่นของยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นางสาวพัชนิดา เจริญตา นางสาวชลิดา อุปัญญ์ นางสาวชลธิชา นาฤทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

18 Y19TPLU031 โปรตีนเกษตรจากต้นอ่อนทานตะวัน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายกองพล ชำนาญ นางสาววรรณศิกานต์ กำประโคน นางสาวขวัญชนก เกื้อทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

19 Y19TPLU042 เปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย3ชนิดคือPseudomonas aeruginosa Stapphylococcus aereus Stapphylococus epidermidis ด้วยสารสกัดหยาบจากหัวไพล วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพัชราภรณ์ วิาสาร นางสาวชนาพร ตั้งตรงมิตร นางสาวธนพัตพร บุญทะแสง นางสาวอรจิรา เชื่อนานนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

20 Y19TPLU055 ผลของพืชสมุนไพรในแป้งเหล้าต่อการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิดและสมบัติของเหล้าอุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าผู้ไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นางสาวภัทรา พลเหี้ยมหาญ นางสาวสุทธิดา ธุราวรรณ นายเสถียรพงศ์ โพธิสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

21 Y19TPLU089 ผลของการสกัดใบมังคุดต่อการเปลี่ยนแปลงเพศยุงลาย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายเมฆา ดีสงคราม นางสาวนภสร เกตุคล้าย นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ นางสาวเกล็ดดาว ปัตพี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

22 Y19TPLU097 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากผงกลอยผสมสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากผงกลอยผสมสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวกมลรัตน์ จันทร์คำลอย นางสาวกฤติยาณี เกษี นางสาวปิยะฉัตร ภูดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

23 Y19TEVU015 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีละสังกะสีในน้ำทิ้งสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบ กะลามะพร้าว และเปลือกมังคุด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นางสาววิชุดา จันทร์ชนะ นางสาวเกศมณี จินดาพรรณ นางสาวศุภิสรา กุลหินตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

24 Y19TEVU033 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเส้นใยธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายประสิทธิ์ ภูหัวไร่ นางสาวชรินรัตน์ สิทธิรัตน์ นางสาวอิงบุญ สุระเสียง นายกฤษณะ คณาจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

25 Y19TEVU047 การพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสจากวัชพืชในท้องถิ่นเพื่อทดแทนเส้นใยไหม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นางสาวปุณยาพร ผิวขำ นางสาวบุษกร สุวรรณพันธ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

26 Y19TEVU074 ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธูปฤาษี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางธันยพร ป้องกัน นางสาวกัลยาณี อุทุมทอง นางสาวกัญญารัตน์ เปลือยหนองแข้ นายปณิธาน เกลี้ยงไธสงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

27 Y19TEVU088 การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่ผลิตจากมูลสัตว์ต่างชนิดกันและการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวอรทัย แก้วบุญใส นางวโรชา ยอดเกตุ นายแสงเพชร กมลเรือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

28 Y19TEVU099 เศษขนสัตว์ดูดซับก๊าซพิษและควันบุหรี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางเสาวรจนี จันทวงค์ นายนันทวัฒน์ เตชะนินทร์ นายธรรมรงค์ ตาลประดิษฐ์ นายศุภณัฐ เดชภูมี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)