กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ภาคเหนือ จำนวน 29 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 Y19IENN091 การศึกษารูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับสร้างตาข่ายดักน้ำในอากาศ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ นายณัฐวัตร คำมาตา

ภาคเหนือ

2 Y19TENN011 เสื่อลดอุณหภูมิสำหรับคลายร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงจากเจลยางมะกอกป่า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวสุพัตรา พรมตัน นางสาวกชพร คำแขก นางสาวสิริยากร เกี่ยวบ้านหัน ภาคเหนือ

3 Y19TENN013 การพัฒนาสมบัติของปูนปั้นตามภูมิปัญญาล้านนาด้วยยางชันโรง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวรวิพร อภิวงค์งาม นางสาวนิรัชพร อินต๊ะมอย นายยศกร เลิศรัตนคาม ภาคเหนือ

4 Y19TENN105 การพัฒนาวัสดุแอคทีฟกันช้ำและยืดอายุการเก็บรักษาจากเศษกระดาษลูกฟูกร่วมกับเยื่อจากต้นธูปฤาษีเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิรีรักษิณ์ เดชพงษ์ นางสาวสมิตานัน สุนันทวนิช นางสาวภัคจิรา ภาแยง ภาคเหนือ

5 Y19TEGN026 แก๊สชีวภาพจากลำต้นกล้วย พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางณัฐวรา ดอนดี นายดิถดนัย สง่ารักษ์ นางสาวสุรัตน์นารี อูปทอง นายบุรานนท์ โชคมาก ภาคเหนือ

6 Y19TPAN048 ศึกษาดัชนีหักเหของน้ำมันพืชกับการประยุกต์ใช้ในกล้องจุลทรรศน์ชนิดหักเหแสง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายดุษฎี ศรีทรงราช นางสาววัชรี มะโนราช นางสาวชุติกาญจน์ มหายศนันท์ นางสาวนภสร ดอนดง ภาคเหนือ

7 Y19TMAN022 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ฟิล์มสบู่และความยาวด้านของรูปทรงเรขาคณิต คณิตศาสตร์ โรงเรียยนลำปางกัลยาณี นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวปิยาพัชร กระแสร์ภาค นางสาวสโรชา วงศ์ศิริ นางสาวชลณิชา ชมภูชัย ภาคเหนือ

8 Y19TMAN075 การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่ารำวงมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมเดสมอส คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน นางสาวมนัสชนก ชาประเสริฐ นางสาวปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์ นางสาวยศพร มีปาน ภาคเหนือ

9 Y19TCHN014 การพัฒนาใช้สารยาแยวกันรั่วซึมจากยางไม้ในท้องถิ่น เคมี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวศิริพร ฟองแก้ว นางสาวชลากร บั้งเงิน นายพีรวิชญ์ กาน้อย ภาคเหนือ

10 Y19TCHN051 พลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวนันท์นภัส ธนะสัมบัน นางสาวไอรดา สีขำ
ภาคเหนือ

11 Y19TCHN059 ศึกษาสภาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากมะเขือยาวและการนำไปประยุกษ์ใช้ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร นางสาวปฏิมา วงศ์วิเศษ นางสาวจรรยารัตน์ ปานสมบูรณ์ นางสาวแพรวา มากมี ภาคเหนือ

12 Y19IPLN082 การศึกษาผลของการรมควันด้วยไม้มียางในท้องถิ่นต่อการป้องกันการเจาะทำลายเมล้ดพันธุ์ของด้วงถั่วเหลือง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสังวาลย์วิทยา นางสร้อยฟ้า ขยันงาน ด.ญ.ชฎารัตน์ ศิลธรรม

ภาคเหนือ

13 Y19IPLN099 ประสิทธิภาพของสาร zeatin ที่สกัดจากไหลสตรอว์เบอร์รีในการเร่งการแตกตาขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวปิยะฉัตร แซ่ย่าง

ภาคเหนือ

14 Y19IPLN103 การเพิ่มผลผลิตและเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือที่เพาะในถุงพลาสติกโดยใช้ดินมาร์ลผสมขี้เลื่อยไม้เมืองหนาว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวพิมพ์ชนก เลายะ

ภาคเหนือ

15 Y19IPLN110 การป้องกันหนอนเจาะลำต้นกาแฟโดยใช้น้ำมันสน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวมลฤดี มอโป๊ะ

ภาคเหนือ

16 Y19TPLN019 ชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อการออกหาอาหารของผึ้งในสกุล Apis วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนตะพานหิน นางสาวทัศนีย์ นารี นางสาวภิญญดา เกิดผล นางสาวอาภรณ์ พินึกรัมย์
ภาคเหนือ

17 Y19TPLN020 การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย นายนาวินธิติ จารุประทัย นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง นายกฤษฏพงศ์ เดชศร ภาคเหนือ

18 Y19TPLN042 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze.) ต่อการยับยั้งเชื้อก่อสิวและลดการอักเสบ เพื่อการพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์รักษาสิวอักเสบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางบุศรา ปาระมี นางสาวณัฐนรี ใจดี นางสาวชุติมณฑน์ ศรีชนะ
ภาคเหนือ

19 Y19TPLN055 ผลของการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวรับประทานด้วยใช้สารสกัด Polysaccharide gel จากเปลือกทุเรียนร่วมกับไคโตซานเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางนัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวพรทิพย์ จีนขวั้น นางสาวมานิตา ไทยเรือง นางสาวอินทิรา อัมพุช ภาคเหนือ

20 Y19TPLN076 การพัฒนาคุณสมบัติของเยื่อไมยราบในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่อการเก็บรักษาสาลี่ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเซนต์นิโลกาส นางอรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย ด.ช.ชญานนท์ ไชยเพชร ด.ญ.ทัศนียวรรณ ยศปัญญา ด.ช.วัชระพงษ์ รอดพงษ์ ภาคเหนือ

21 Y19TEVN010 การพัฒนาสารดูดซับยิ่งยวดจากธรรมชาติเพื่อใช้ในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวธิดาพร ธิยะคำ นางสาวนัทธมน ภัยราช นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย ภาคเหนือ

22 Y19TEVN015 การพัฒนาเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวศรัญญา อินต๊ะวงค์ นางสาวธนาภา แก้ววงค์ นางสาวกนกวรรณ ดินดำ ภาคเหนือ

23 Y19TEVN029 การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวนุชวรา มูลแก้ว นางสาวจิตรานุช ไชยราช
ภาคเหนือ

24 Y19TEVN041 การลดระดับความเค็มของน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน โดยตัวลดระดับความเค็มจากลีโอนาร์ไดท์ ดินเบา และบิสกิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวนางสาวรวิศรา เพ็งศิริ นางสาวกฤษณา สุนทรครุธ นางสาวภัทรวดี สันชุมภู ภาคเหนือ

25 Y19TEVN060 การศึกษาความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ในอากาศของวัสดุดินเหนียวเผาในท้องถิ่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายดุษฎี ศรีทรงราช นางสาวณัฎฐณิชา บุญเลิศ นางสาวณิชชยา เนตรตระกูล
ภาคเหนือ

26 Y19TEVN071 การประยุกต์ใช้ไข่น้ำเป็นดัชนีทางชีวภาพตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำทิ้งจากครัวเรือน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงสิริ นายชินดนัย ธรรมขันธา นายชูชัย ปินตา นายพงศธร สวยงาม ภาคเหนือ

27 Y19TEVN078 ผลกระทบของสารกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวที่มีผลต่อแบคทีเรีย Anabaena azollae วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงสิริ นางสาวกัลยากร จันทะนาม นายตินดิกร กันทะ นางสาววัลย์นภัสร์ ชิษณุธัญโชติ ภาคเหนือ

28 Y19TEVN101 ผลของสารสกัดจากใบชะพลูในการขจัดคราบเลือด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น ด.ญ.รสกร พึ่งประดิษฐ์ ด.ญ.ปาลิตา เกิดทวี ด.ญ.กนกภรณ์ อุปรัง ภาคเหนือ

29 Y19TEVN112 ผลการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนบรรจุภัณฑ์ไม้อัดสักด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัส และสะระแหน่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น ด.ญ.พีรดา ชัยจิตติประเสริฐ ด.ญ.กรกนก ลิ้มประเสริฐ ด.ญ.วีรินทร์ธีตา วงศ์ใหญ่ ภาคเหนือ