กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ภาคใต้ จำนวน 33 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 Y19TENS001 เครื่องมือเก็บเศษยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายฟารุส สุขพันธ์เยี่ยม นายกริช อาหมัน นายตอริก หมั่นสัน ภาคใต้

2 Y19TENS013 เครื่องบิดขวด วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายวรุตม์ หอประยูร นายวศิน สุขเกษม นายทินภัทร รอเกตุ ภาคใต้

3 Y19TENS022 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดตัวเองของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เจือเงินบนเซรามิกพรุนสำหรับเครื่องกรองน้ำ วิศวกรรมศาสตร์ โครงการวมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวกรกนก อุบลชลเขต นายสิทธิเกียรติ สวัสดิโรจน์ นางสาวอภิษฎา แก้วสม นางสาวสุพิชญา เกลี้ยงสง ภาคใต้

4 Y19TENS047 จักรยานถูพื้น วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายตฤณ สุขฤกษ์ นายธนิน อัศวเลิสสกุล นายพงพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ นายจิรายุ ลิขิตคำจร ภาคใต้

5 Y19TENS053 หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรก-คราบน้ำมันบนผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง นางสาวไมตรี สุดเรือง นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ นายอนุรักษ์ ขาววัต นายมานพ คงศักดิ์ ภาคใต้

6 Y19TENS067 เครื่องกลั่นไอน้ำจากวัสดุเหลือใช้ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง นางสาวภัทราวดี เลขวิจิตร นางสาวกัญญาณัฐ แก้วทิพย์ นายศราวุฒิ สุขมี ภาคใต้

7 Y19TENS079 การพัฒนาอิฐดินเชิงประกอบโดยใช้น้ำยางอิพอกไซด์ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นตัวประสาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายชนัตว์ ชามทอง นายธนจักร กรุงไกรจักร์ นายภูริณัฐ รัตนพฤกษ์ขจร
ภาคใต้

8 Y19TENS097 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวทรินันท์ คงนคร นางสาวปัณฑิตา เจริญผล นายวิศิษฏ์ ริมเขต ภาคใต้

9 Y19TENS102 เครื่องแยกเหรียญ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ด.ญ.พรรษนันท์ ทุ่งปรือ ด.ญ.ศุภธิดา เพชรชนะ
ภาคใต้

10 Y19TENS105 ถ้วยไบโอย่อยสลายได้ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวชนาพร วรรณโสภณ นางสาวญาณิศา ปักเข็ม นางสาวกฤษณลักษณ์ ทองกัน ภาคใต้

11 Y19TEGS040 การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบเม็ดสีผสม พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุภัชชา แสงศรี นางสาวบุรัสกร ไพเมือง นายเสรี วนานิยกุล ภาคใต้

12 Y19TEGS087 การสกัดน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสทิงพระ นายทวี มุสิกะ นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ นายพชร ศรีนวลขาว นายภาณุมาศ ศรีสุวรรณ์ ภาคใต้

13 Y19TPAS076 การศึกษาเชิงฟิสิกส์ของเซนเซอร์สำหรับงาน IoT ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ด.ช.รุ่งฤทธิ์ รัตนพันธ์ นายอภิวัฒน์ พราหมชู นายกฤษฎา สุทธิ ภาคใต้

14 Y19TPAS078 การศึกษาเชิงฟิสิกส์ของท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์เพื่อการปรับแต่ง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ด.ช.ณัฐชนน ริยาพันธ์ ด.ช.กตัญญู ประเสริฐ ด.ช.ศุภกฤต ศรีหมอกเมฆ ภาคใต้

15 Y19IMAS049 การพยากรณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาวสุพานี ฉิมพลี นายเกียรติยศ พิบูลย์

ภาคใต้

16 Y19TMAS006 ไขปริศนาสามเหลี่ยมพีระมิด คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายอภินพ พรหมทรัพย์ นายคมสัน เเดงเเย้ม นายวัชรินทร์ กะโนนแสง ภาคใต้

17 Y19TMAS100 การเปลี่ยนแปลงเหลี่ยมมุมของผลกล้วยน้ำว้าไส้แดงต่อระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย นางสาวชินานาง พรหมแก้ว นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ค้าง
ภาคใต้

18 Y19TCHS031 แผ่นดูดซับกลิ่นเท้าจากเส้นใยธูปฤาษี กากกาแฟ และ ผิวมะกรูด เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว ด.ญ.ศิริภัสสร ผอมเซ่ง ด.ญ.ทิพยนารี ศรีสุวรรณ์ ด.ญ.วริศรา ศรีรักษา ภาคใต้

19 Y19TCHS035 องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และการกำจัดศัตรูพืชของมะม่วงหิมพานต์ เคมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นางสาววาทินี เสล่ราษฎร์ ด.ญ.สุวภัทร ฉิมเรือง ด.ญ.ลาติณ คุณชล
ภาคใต้

20 Y19TCHS048 ศึกษาการดูดซับโลหะหนักด้วยซิลิกาเจลที่สังเคราะห์ได้จากแกลบข้าว เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นายอัมรินทร์ อุดมผล นายชลสิทธิ์ กาญจนธัญลักษณ์
ภาคใต้

21 Y19TCHS071 การสกัดเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าว เคมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางมนฑกาน อรรถสงเคราะห์ ด.ญ.อภิสรา ไชยสวัสดิ์ นางสาวณัฐกฤตา ทิพย์เพ็ง ด.ญ.อรอนงค์ อรุณรัตนวงศ์ ภาคใต้

22 Y19IPLS056 การศึกษาประสิทธิภาพของหางไหลแดงที่มีผลต่อการกำจัดปลานิลและหอยขี้นก วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวชุติมณฑน์ ประทุมมณี

ภาคใต้

23 Y19TPLS027 คุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดหยาบจากอะเซโรลาเชอร์รี่ ( Malpighia glabra L.) วิทยาศาสตร์พืช โครงการวมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล นางสาวอริสา อินทระสังขา นายณรงค์พล สมาธิ นายจิรวัฒน์ จันทร์เกตุ ภาคใต้

24 Y19TPLS033 อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศเลียนแบบธรรมชาติ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้

25 Y19TPLS036 เมล็ดเทียม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายภัทรพล ทองสุวรรณ์ นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว นางสาววริศรา ขำเผือก ภาคใต้

26 Y19TPLS045 วัสดุเพาะจากหยวกกล้วยเสริมธาตุไนโตรเจนจากแบคทีเรียลเซลลูโลส วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว ด.ช.กรีฑา ชนะกาญจน์ ด.ช.ภูมิ ณ นรงค์ ด.ญ.ศลิษา ภู่ขวัญทอง ภาคใต้

27 Y19TPLS077 การศึกษาประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือและพัฒนาเป็นแผ่นห้ามเลือด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายเสกสรรค์ ดาราจร นางสาวพชรดา พูลพิพัฒน์ นางสาวพรสินี อู่แก้ว
ภาคใต้

28 Y19TPLS083 แผ่นกันกระแทกจากก้านใบธูปฤาษีพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการจุ่มโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและดอกหญ้าขจรจบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวกฤติกานต์ โพธิประสาท นางสาวมัชณิมา ชูเพ็ชร นางสาวพิมพ์ลภัส อธิษฐ์โภคิน ภาคใต้

29 Y19TPLS085 สารสกัดจากมันสำปะหลังป้องกันการวางไข่ของยุง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสทิงพระวิทยา นายไชยา รัชนีย์ นางสาวนภัสกร ทิพย์มณเฑียร นายสรสิช พรหมสุวรรณ
ภาคใต้

30 Y19TPLS108 ศึกษาการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าของลองกองด้วยสารสกัดจากพืชและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวเบญจวรรณ พูนขะโร นางสาวกฤติยาภรณ์ วิปุลากร นายกันตพงศ์ หีบเพ็ชร ภาคใต้

31 Y19IEVS080 ผลของชนิดอาหารต่อการเพิ่มปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในตัวด้วงสาคู วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวโสวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ

ภาคใต้

32 Y19TEVS023 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ขยะโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการวมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นายจอมภพ เเววศักดิ์ นางสาวศุภวรรณ เกลี้ยงจุ้ย นางสาวสิริลักษณ์ ศิริบุญ นางสาวกนกวรรณ ชูดำ ภาคใต้

33 Y19TEVS026 การกำจัดสารไดออกซินจากกระบวนการเผาไหม้พลาสติกด้วยซีโอไลต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการวมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวนิรมล จันทรชาติ นายธนาวิทย์ ชูกูล นางสาวศิวพร ศิรินุพงศ์ นางสาวบุษกร ภู่สุวรรณ ภาคใต้