กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง (ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 21 โครงงาน ผลงาน ผ่านได้รับทุนรอบสอง จำนวน 25 โครงงาน รวม 46 โครงงาน

No. รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา จังหวัด ผลการพิจารณา

1 Y19ICSC108 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการกระจายของบริจาคอย่างเท่าเทียมโดยใช้ฟังก์ชันลงโทษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายวรเมธ จินต์จุฑากุล

นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
(วมว มธ-สกร)
นายวสิศ ลิ้มประเสริฐ นายโศธนะ วิชาเรือง

ปทุมธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y19ICSC326 โปรแกรมรู้จำใบหน้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภูดิศ ดาวเวียง

นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y19TCSC328 การศึกษาผลของ Window function ต่อความแม่นยำในการจำแนกเสียงเครื่องดนตรีด้วย FFT และ K-NN Classifier วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายอภินันท์ เงินมูล นายเขมรัฐ บุณยะผลึก นายจิตรภาณุ อัศวพิชญโชติ นายพุฒิพัฒน์ สิริเศรษฐภักดี กรุงเทพฯ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y19TENC163 การเตรียมยางนำไฟฟ้าด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการเติมผงนาโนคาร์บอนและเซลลูโลส วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นางสาวปิยะธิดา พฤกษ์สุริยา นางสาวจิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล นายวรรธนัย เหล่าอรรคะ นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y19TENC205 การศึกษาประสิทธิภาพในการ ผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเลด้วยระบบ MHD generator วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์ มาศกสิน นางสาวทิพย์สุดา เนินริมหนอง นางสาวภัทรวรรณ โถรัตน์ จันทบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y19TENC236 การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มสารกึ่งตัวนำเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TEG และ ATEG วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายอดิศวร์ เกตุอุบล นายพงศ์ภาคิณ ล้ำเลิศลักษณชัย นายอัศวยุช ขุนมธุรส นายวงศ์วัฒน์ วัฒนอมรเกียรติ ระยอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 Y19TEGC226 การศึกษาการใช้อนุพันธ์ของโลหะเหล็กบนอนุภาคนาโนคาร์บอนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยกระบวนการพลาสมาในของเหลวบนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อพลังงานปลอดมลภาวะและยั่งยืน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นายไกรภูมิ เกิดทิพย์ นายสุรยุทธ พฤกษาวัฒนชัย
ระยอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 Y19TPAC046 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพชีวภาพสำหรับการตรวจวัดเชื้อพิเธียม อินซิดิโอซั่มด้วยโครงสร้างแกนเปลือกอนุภาคนาโนแม่เหล็ก-ทองแบบดาวโดยกล้องจุลทรรศน์พื้นหลังมืด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายพงศ์ภรณ์ รังสฤษติกุล นายชยพัทธ์ ชูแก้ว นายธนพล อิทธิพรไพศาล นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y19TPAC198 การพัฒนาความคมชัดของกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ทฤษฎีการแทรกสอดของแสงที่มีความอาพันธ์ต่ำ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายน้ำมนต์ ตัณฑ์ไพบูลย์ นายศตยุ ปริณายก นายชยุตม์ สุระสังวาลย์ นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y19TPAC268 เซลล์แสงโวลตาอิกแบบชีวะอย่างง่ายจากไซยาโนแบคทีเรียทนร้อน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาววรินญา โนด้วง นางสาวสโรชา นวลพุ่ม นางสาวพิมพ์รพี สิงห์ชุมพร เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 Y19TMAC128 การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา นายอดิศร ขันทอง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 Y19ICHC310 เซนเซอร์ ตรวจ วัณโรคดื้อยา แบบ รวดเร็ว โดยใช้ Electrochemical Immunosensor บน Screen Printed Carbon electrodes และ เครื่อง potentiostat แบบพกพาได้ เคมี โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา นางสาวพรรษมณฑ์ ริจิรวนิช นายภานุวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

กรุงเทพฯ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 Y19TCHC003 การพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นายสุขทวี ศรีสร้อย นายฐปนัท รัตนศรี นายวรวงค์ เลิศอำนวยพร นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 Y19TCHC222 การศึกษาอัตราการปล่อยยาซิโพรฟอกซาซินจากแผ่นแปะยางพาราเพื่อควบคุมการออกฤทธิของยา เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นางสาวจันทกาญจน์ เนตรแสงทิพย์ นางสาวปัณฑ์ชนิต ชูวาณิชย์ นางสาวบุญระวี สันติธำรงวิทย์ ระยอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 Y19TCHC223 ความเข้มข้นของสารละลายนาโนซิลเวอร์ที่เหมาะสมในการเคลือบผ้าไหมเพื่อป้องกันเชื้อรา Aspergillus japonicus เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ นางสาวปาลิดา วาณิชย์เจริญชัย นายณฐนนท์ เทพตะขบ นางสาวศุภิสรา ทองเหล็ง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 Y19TCHC276 การตรวจวัดปริมาณคีโตนด้วยแก๊สเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์สู่การตรวจลมหายใจสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นางสาวณัฏฐ์ปวีณ์ งามปิยะกุล นายภัคกร เมธาเพิ่มสุข นางสาวปัญญดา คิ้วฮก นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 Y19TEVC115 ศึกษาการแก้ปัญหาของมดเพื่อเข้าถึงอาหารเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นางสาวศุภรัสมิ์ เย็นดี นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 Y19TEVC292 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์จากจอมเเละจาวปลวก สกุล Microtermes
เพื่อลดปัญหาจากการเผาตอซังข้าว เเละประยุกต์ใช้เพื่อเร่งอัตราการย่อยสลายขยะชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร ด.ช.วศิน เธียรวุฒิ ด.ช.อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ กรุงเทพฯ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

20 Y19TEVC301 ผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการ
เจริญเติบโตของหนอนไหมอีรี่และคุณภาพเส้นใยไหม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ นายกรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ นางสาวธัญชนก ศิริผลหลาย นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ์ นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง ปทุมธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

22 Y19TCSC124 สื่อการจำลองผลึกของของแข็งด้วย
ภาพโฮโลแกรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายอดิเรก สาระยาม นายรัชชานนท์ วงษ์แหยม นายเกียรติคุณ ยิ่งดี
ลพบุรี ได้รับทุนรอบสอง

23 Y19TCSC318 การยืนยันเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยสัญญาณคลื่นสมอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศักย์ศรณ์ จุฑากิตติ นายภัทรปราณ สาราลักษณ์ นายเมธิชัย เดชดี นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

24 Y19IENC147 สวิตซ์โพลิเมอร์ควบคุมทางเดินไฟฟ้าด้วยความร้อน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ นายสราวุฒิ สิรโฆษิต

ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

25 Y19TENC247 ประสิทธิภาพไม้เท้าค้ำพยุงที่ส่งผลต่อการลดอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่าเสื่อมจากการวิเคราะห์แบบจำลอง Motion Capture Image Processing วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายวัฒนะ รัมมะเอ็ด นายปพนพัฒน์ ไชยมโน นายวศิน อิ่มสมัย นายวุฒิชัย ตันมธุสรชัย ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

26 Y19IEGC375 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อนที่ทำงานโดยใช้ผลต่างความเข้มข้นของสารละลาย พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายณฤพล วีระวงศ์พรมหม นายสิขเรศ มหาศวิน

นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

27 Y19TPAC250 การหาความคลาดเคลื่อนของปฏิทินจันทรคติในปัจจุบันโดยการสังเกตพื้นที่ส่วน สว่างของดวงจันทร์ การหาความคลาดเคลื่อนของปฏิทินจันทรคติในปัจจุบันโดยการสังเกตพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวทิชากร สัตย์จริง นางสาวแพรวฟ้า สันทิฐิกวงศ์ นางสาวอธิชนัน สุขสมใจสมาน นางสาวอุทัยวรรณ เตชะอัศวกุล ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

28 Y19TPAC273 การทับซ้อนของคลื่นเสียงในสองมิติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ นางสาวณาฏฐิพร มลิวรรณ นายจารุพันธ์ ปราบนคร
ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

29 Y19TPAC365 การตรวจสอบเชื้อเลปโตสไปราในแหล่งน้ำโดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปราหุ้มด้วยอนุภาคแกนเปลือกแม่เหล็กทองนาโนแบบดาว ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายภูมิ มีประเสริฐสกุล นายปุณณัตถ์ พวงไพโรจน์ นายฐานิตบูรณ์ ถาวรธนนันท์ นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

30 Y19TMAC151 การศึกษาเสียงของคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟีโบนักชี คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ นายเทียนธรรม ไขยหทัยบุตร นางสาวสีลาวดี หมอดี นางสาวธัญญวรรณ ทรัพย์อุปถัมภ์ เพชรบุรี ได้รับทุนรอบสอง

31 Y19TMAC288 การส่งข้อมูลที่มีความยาวจำกัดโดยใช้ความสัมพันธ์สมมูลบนเซตของ {0, 1, 2}* คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นางสาวขวัญจิรา พุ่มพิศ นางสาวภรัณ รูปประดิษฐ์ นางสาววรนุช จิตภักดีบดินทร์ นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

32 Y19ICHC220 มุมของวัสดุที่เป็นฐานสำหรับกระบวนการ
สังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลที่ส่งผลต่อโครงสร้างนาโน
เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ นายอันดามัน เลขวัต

ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

33 Y19TCHC143 พัฒนาประสิทธิภาพของสเปรย์กำจัดไรฝุ่นโดยบรรจุในตัวนำส่งขนาดนาโน Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ นางสาวธมลวรรณ จุฑาสันติกุล นางสาวณิชประกานต์ สังขจันทร์ นางสาวหนึ่งฤทัย หนูยิ้มซ้าย ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

34 Y19TCHC173 การแยกสารอิแนนทิโอเมอร์ของ α-N, N-dimethylaminophenylacetonitrile ด้วยกรดทาร์ทาริกหรือกรดแมนเดลิค เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสกล วารินทราพร นางสาวอริสา เวทย์วิหารธรรม นางสาวนภัสสร ตันวิยะ
ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

35 Y19TCHC202 การเพิ่มประสิทธิภาพของนาโนคอมโพสิตที่ผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการแยกเกลือจากน้ำทะเล เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง นางสาวธนัญญา เจริญภัทราวุฒิ นายมิลินท์ โคตรหนองบัว
ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

36 Y19TCHC212 วัสดุรักษาตัวเองจากคาร์บ็อกซีเมทิลเซลลูโลสโดยการใช้วิธีการดัดแปลงทางไอออนิก เคมี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสกล วารินทราพร นายณภัทร ออมทรัพย์สิน นายนนทกร เฉลิมชัยชวลิต นายศรุตยากร แก้วสุวรรณ ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

37 Y19TCHC278 การวิเคราะห์ระดับความเผ็ดด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ นางสาวณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์ นางสาวกฤตยพร น้าเจริญ นางสาวนิญา พิมพ์พรรค์ นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

38 Y19TCHC336 การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยเม็ดซิลิกาที่มีคุณสมบัติพิเศษ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวณุตตรา สัพโส นางสาวณพิชญา เจ้าพิทักษ์วงศ์ นางสาวปณาลี คิวเจริญ นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

39 Y19TPLC228 ผลของไคโตซานต่อผลผลิตและการสะสมโซเดียมไอออนในใบธงของข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกในดินเค็ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรน์ นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาวหทัยภัทร ลาภพรศิริกุล นางสาวณัฐพริศ โรจนวิไลกุล นายอารีฟีล รักสนิท นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

40 Y19TPLC291 การศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อองค์ประกอบของเส้นใยพืชจากมูลช้าง และ สมบัติของเซลลูโลสบริสุทธิ์สกัด เพื่อพัฒนาเป็นชีววัสดุโครงร่างเลี้ยงเซลล์ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายสันติภาพ รุ่งเรืองบางชัน นายณัฐวัฒน์ กว้านสกุล
กรุงเทพฯ ได้รับทุนรอบสอง

41 Y19TPLC294 ชนิดของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นายยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ นางสาวณัฐชนน สนหลักสี่ ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

42 Y19TPLC345 การศึกษาปรสิทธิภาพของสารแทนนินจากพังกาหัวสุมดอกขาวในการฟอกหนัง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสมุทรปราการ นายรัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล นางสาวพิยาดา จงเจริญ นายศุภวัทน์ เมืองรมย์ สมุทรปรากร ได้รับทุนรอบสอง

43 Y19TEVC018 ศึกษาและเปรียบเทียบสีย้อมเส้นไหมจาก Halobacteria ในนาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นางสาวพีรญา ทองใบ นายพีรพัฒน์ แดงแตง นายพรเทพ ช่อกระทุ่ม เพชรบุรี ได้รับทุนรอบสอง

44 Y19TEVC204 ระบบบำบัดไอออนโลหะหนัก ด้วย สารดูดซับแมกนีไทต์ ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวนวนันท์ ศรีนันทพันธ์ นางสาวอภิชญา เหล่าศรีวิจิตร นางสาวธนัชพร ศิริมะณีวัฒนา จันทบุรี ได้รับทุนรอบสอง

45 Y19TEVC346 อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียโดยใช้ชานอ้อยที่ถูกแปรรูปด้วยยูเรียเพื่อประยุกต์ใช้ในการดูดซับโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศราวุทธ แสงอุไร นายนราวิชญ์ ใจตรง นายศตพรรษ ประสานพันธ์ นางสาวขวัญชนก โรจน์พลาเสถียร นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

46 Y19TEVC351 การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นางสุเปญญา จิตตพันธ์ นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายพงศกร น้อยชุมแพ นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง