กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน ผลงาน ผ่านได้รับทุนรอบสอง จำนวน 8 โครงงาน รวม 14 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 Y19TMAI047 การศึกษาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล นายสุทัศน์ นามบันลือ นายกฤตพล บุบผาสุข
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y19TCHI070 การศึกษาประสิทธิภาพของไอออนจากดินในการดูดซับสีย้อมจากธรรมชาติบนเส้นใยฝ้าย เคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ นางสาวพีรดา สุดสะอาด นายเดชนุชา ทุมคำ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y19TPLI031 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นางสาวทิฆัมพร วงษ์วาสน์ นางสาวสินีกานติ์
เจริญโสภารัตน์
นางสาวอริสา รัตนวัน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y19TPLI038 ผลของออกซินต่อการเร่งรากและการรอดชีวิตของ
กิ่งตอนส้มโอ
วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ นายเอกศิลป์ มณีรัตน์ นายจิรภัทร พลเดชา นางสาวธีรกานต์ พงษ์สระพัง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ชัยภูมิ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y19TEVI002 น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ นางสาวศศิธร เจนขบวน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรินทร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y19TEVI080 การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการสร้างรังใต้ดินของด้วงมูลสัตว์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวธิติมา กาวไธสง นางสาวปรารถนา พันธ์พิมพ์ นางสาวชมนภา
จงตระการสมบัติ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y19TEGI007 การเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากแกนข้าวโพดพันธุ์สวีทไวโอเล็ทและแกนข้าวโพด
พันธุ์ไฮบริกซ์
พลังงานและวิศวกรรม
การขนส่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง นางสาวเขมรินทร์ เลินไธสง นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี นางสาวณิรพร บัวหอม ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์ ได้รับทุนรอบสอง

8 Y19TCHI052 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักฝักคูนในการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย เคมี โรงเรียนบัวใหญ่ นายมงคล เปลี่ยนเอก เด็กชายบุญญฤทธิ์ บุญค้ำ เด็กหญิงกุสุมา เพชรสุวรรณ เด็กหญิงปิยะมล พุทธรักษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
นครราชสีมา ได้รับทุนรอบสอง

9 Y19TPLI017 การศึกษาระดับความเข้มข้น ระยะเวลาการสลบและชนิดของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการสลบลูกปลานิลพันธุ์จิตรลดา และระดับความเข้มของสารสกัดที่ทำให้ปลาตาย 50% วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกัลยาณวัตร นายวีรยุทธ ทองแดง นางสาวหัสรียา ศรีมงคล นางสาวพลอยเรียง พลตรี นางสาวกชพร สีหะคลัง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

10 Y19TPLI018 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของจิ้งหรีดทองดำ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนกัลยาณวัตร นายวีรยุทธ ทองแดง นายวรเชษฐ์ ภูชมศรี นางสาวผกามาศ ชินโฮง นางสาวจารุวรรณ ทองอินทร์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

11 Y19TEVI009 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระดูกไก่ในการดูดซับสารตะกั่วในน้ำเสีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ นายภูมินทร์ หลงสมบูรณ์ นายสิรภพ บุตรสมบัติ นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน นางสาวเกศวริญญา
วงษ์กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
นครราชสีมา ได้รับทุนรอบสอง

12 Y19TEVI013 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากรากผักตบชวาในการดูดซับตะกั่วในสีย้อมผ้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางสาวโนระฮีดายะห์ กาโฮง นางสาววิภาดา สุขแสนศรี นางสาวกัญญ์วรา ปัดไธสง นางสาวอารียา จานชิน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์ ได้รับทุนรอบสอง

13 Y19TEVI033 การศึกษาประสิทธิภาพในการละลายโฟมโดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ นางสาวกันยารัตน์
ปักการะถา
นางสาวพัชริดา ปัญญาธิวุฒิ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
บุรีรัมย์ ได้รับทุนรอบสอง

14 Y19TEVI055 การตรวจวัดปริมาณต่ำสุดของโลหะหนักที่เจือปนในน้ำอย่างง่าย โดยใช้การแปลงสภาพโปรตีนจากถั่วเหลือง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นายธนภัทร หงษ์อินทร์ นางสาวเสาวลักษณ์
รัตนะไกรสิน
นางสาวพิรัลรัตน์ พาศิริศศิธร ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรินทร์ ได้รับทุนรอบสอง