กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 















การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ผ่านได้รับทุนรอบสองและเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 โครงงาน ผ่านได้รับทุนรอบสอง จำนวน 8 โครงงาน รวม 13 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา จังหวัด ผลการพิจารณา

1 Y19TENU081 การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ นครพนม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y19TENU103 เครื่องปอกเปลือกหมาก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวจุฬารัตน์ แหยมสุขสวัสดิ์ นางสาววัลย์ลิกา พันธุ์โพธิ์
ศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y19TCHU019 อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยต้านการเกิดฝ้าบนแผ่นฟิล์ม เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายกิติธัช กำจรศุภมิตร นายปกรณ์ ร่มไทรทอง นายอรรถวุฒิ ถุงสุวรรณ มุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y19TPLU089 ผลของการสกัดใบมังคุดต่อการเปลี่ยนแปลงเพศยุงลาย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายเมฆา ดีสงคราม นางสาวนภสร เกตุคล้าย นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ นางสาวเกล็ดดาว ปัตพี สกลนคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y19TEVU099 เศษขนสัตว์ดูดซับก๊าซพิษและควันบุหรี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางเสาวรจนี จันทวงค์ นายนันทวัฒน์ เตชะนินทร์ นายธรรมรงค์ ตาลประดิษฐ์ นายศุภณัฐ เดชภูมี สกลนคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y19TCSU007 การศึกษาระบบเครือข่ายเซนเซอร์สื่อสารไร้สาย เพื่อการแจ้งเตือนไฟป่าและการลักลอบตัดไม้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายญาณภัทร นิคมรักษ์ นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์
มุกดาหาร ได้รับทุนรอบสอง

7 Y19TEGU077 การศึกษาค่าพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งให้พลังงานสูงโดยการใช้ผงถ่าน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายรัฐพล แสนมิตร นายวีระพล บัวใหญ่ นายศรัณย์ภัทร คงกระพันธ์ นางสาวกุลจิรา โคคร มหาสารคาม ได้รับทุนรอบสอง

8 Y19TPAU005 ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วปลายของลูกยางและกฏการอนุรักษ์พลังงานลูกยางอย่างง่าย ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายนิวัฒน์ วรสาร นางสาวสิดารัศมิ์ คำภักดี นางสาวขนิษฐา โพธิลา นางสาวทิพประภา สิงห์ครุป มุกดาหาร ได้รับทุนรอบสอง

9 Y19TCHU024 การศึกษาคุณภาพเส้นใยกล้วยเพื่อใช้ประดิษฐ์วิกผม เคมี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายธงชัย แซวจันทึก ด.ญ.วรัญญา ยศบุรี ด.ญ.พิราอร สงวนทรัพย์ ยอเกียรติ ทำทอง ยโสธร ได้รับทุนรอบสอง

10 Y19IPLU037 ศึกษาการเพาะต้นทานตะวันงอกแบบประหยัดน้ำด้วยระบบน้ำซึม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีเเสน นายชนาธิป กมลนัด

กาฬสินธุ์ ได้รับทุนรอบสอง

11 Y19TPLU017 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกมังคุดและสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีผลต่อการแข็งตัวและลดกลิ่นของยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นางสาวพัชนิดา เจริญตา นางสาวชลิดา อุปัญญ์ นางสาวชลธิชา นาฤทธิ์ มหาสารคาม ได้รับทุนรอบสอง

12 Y19TPLU055 ผลของพืชสมุนไพรในแป้งเหล้าต่อการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิดและสมบัติของเหล้าอุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าผู้ไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นางสาวภัทรา พลเหี้ยมหาญ นางสาวสุทธิดา ธุราวรรณ นายเสถียรพงศ์ โพธิสาขา นครพนม ได้รับทุนรอบสอง

13 Y19TEVU074 ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธูปฤาษี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมเด็จพิทยาคม นางธันยพร ป้องกัน นางสาวกัลยาณี อุทุมทอง นางสาวกัญญารัตน์ เปลือยหนองแข้ นายปณิธาน เกลี้ยงไธสง กาฬสินธุ์ ได้รับทุนรอบสอง