กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน ผ่านได้รับทุนรอบสอง จำนวน 7 โครงงาน รวม 13 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 Y19TMAN075 การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่ารำวงมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมเดสมอส คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน นางสาวมนัสชนก ชาประเสริฐ นางสาวปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์ นางสาวยศพร มีปาน ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y19TCHN051 พลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวนันท์นภัส ธนะสัมบัน นางสาวไอรดา สีขำ
ภาคเหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y19TPLN020 การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปิยะ ไชยอ้าย นายนาวินธิติ จารุประทัย นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง นายกฤษฏพงศ์ เดชศร ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y19TPLN042 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze.) ต่อการยับยั้งเชื้อก่อสิวและลดการอักเสบ เพื่อการพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์รักษาสิวอักเสบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางบุศรา ปาระมี นางสาวณัฐนรี ใจดี นางสาวชุติมณฑน์ ศรีชนะ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y19TEVN010 การพัฒนาสารดูดซับยิ่งยวดจากธรรมชาติเพื่อใช้ในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นางสาวธิดาพร ธิยะคำ นางสาวนัทธมน ภัยราช นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย ภาคเหนือ เชียงราย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y19TEVN029 การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวนุชวรา มูลแก้ว นางสาวจิตรานุช ไชยราช
ภาคเหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y19TENN105 การพัฒนาวัสดุแอคทีฟกันช้ำและยืดอายุการเก็บรักษาจากเศษกระดาษลูกฟูกร่วมกับเยื่อจากต้นธูปฤาษีเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิรีรักษิณ์ เดชพงษ์ นางสาวสมิตานัน สุนันทวนิช นางสาวภัคจิรา ภาแยง ภาคเหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

8 Y19TMAN022 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ฟิล์มสบู่และความยาวด้านของรูปทรงเรขาคณิต คณิตศาสตร์ โรงเรียยนลำปางกัลยาณี นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวปิยาพัชร กระแสร์ภาค นางสาวสโรชา วงศ์ศิริ นางสาวชลณิชา ชมภูชัย ภาคเหนือ ลำปาง ได้รับทุนรอบสอง

9 Y19TCHN059 ศึกษาสภาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากมะเขือยาวและการนำไปประยุกษ์ใช้ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร นางสาวปฏิมา วงศ์วิเศษ นางสาวจรรยารัตน์ ปานสมบูรณ์ นางสาวแพรวา มากมี ภาคเหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

10 Y19IPLN103 การเพิ่มผลผลิตและเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือที่เพาะใน
ถุงพลาสติกโดยใช้ดินมาร์ลผสม
ขี้เลื่อยไม้เมืองหนาว
วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวพิมพ์ชนก เลายะ

ภาคเหนือ เชียงราย ได้รับทุนรอบสอง

11 Y19TPLN019 ชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อการออกหาอาหารของผึ้งในสกุล Apis วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนตะพานหิน นางสาวทัศนีย์ นารี นางสาวภิญญดา เกิดผล นางสาวอาภรณ์ พินึกรัมย์
ภาคเหนือ พิจิตร ได้รับทุนรอบสอง

12 Y19TPLN076 การพัฒนาคุณสมบัติของเยื่อไมยราบยักษ์ในการขึ้นรูปเป็น
บรรจุภัณฑ์ต่อการเก็บรักษามะม่วง
วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเซนต์นิโกลาส นางอรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย เด็กชายชญานนท์ ไชยเพชร เด็กหญิงทัศนียวรรณ ยศปัญญา เด็กชายวัชระพงษ์ รอดพงษ์ ภาคเหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

13 Y19TEVN112 ผลการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนบรรจุภัณฑ์ไม้อัดสักด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัส และสะระแหน่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น เด็กหญิงพีรดา ชัยจิตติประเสริฐ เด็กหญิงกรกนก ลิ้มประเสริฐ เด็กหญิงวีรินทร์ธีตา
วงศ์ใหญ่
ภาคเหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง