กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ (ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ผ่านได้รับทุนรอบสองและเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน ผ่านได้รับทุนรอบสอง จำนวน 7 โครงงาน รวม 15 โครงงาน

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลพิจารณา

1 Y19TENS053 หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรก-คราบน้ำมันบนผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง นางสาวไมตรี สุดเรือง นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ นายอนุรักษ์ ขาววัต นายมานพ คงศักดิ์ ภาคใต้ พัทลุง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y19TENS079 การพัฒนาอิฐดินเชิงประกอบโดยใช้น้ำยางอิพอกไซด์ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นตัวประสาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายชนัตว์ ชามทอง นายธนจักร กรุงไกรจักร์ นายภูริณัฐ รัตนพฤกษ์ขจร
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y19TENS097 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวทรินันท์ คงนคร นางสาวปัณฑิตา เจริญผล นายวิศิษฏ์ ริมเขต ภาคใต้ ตรัง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y19TPLS036 เมล็ดเทียม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว

ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y19TPLS083 แผ่นกันกระแทกจากก้านใบธูปฤาษีพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการจุ่มโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและดอกหญ้าขจรจบ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวกฤติกานต์ โพธิประสาท นางสาวมัชณิมา ชูเพ็ชร นางสาวพิมพ์ลภัส อธิษฐ์โภคิน ภาคใต้ กระบี่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y19TEVS033 อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศเลียนแบบธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y19TENS022 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดตัวเองของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เจือเงินบนเซรามิกพรุนสำหรับเครื่องกรองน้ำ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว. ม.ทักษิณ) นางสาวกรกนก อุบลชลเขต นายสิทธิเกียรติ สวัสดิโรจน์ นางสาวอภิษฎา แก้วสม นางสาวสุพิชญา เกลี้ยงสง ภาคใต้ พัทลุง ได้รับทุนรอบสอง

8 Y19TEGS040 การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบเม็ดสีผสม พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวสุภัชชา แสงศรี นางสาวบุรัสกร ไพเมือง นายเสรี วนานิยกุล ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ได้รับทุนรอบสอง

9 Y19TMAS006 ไขปริศนาสามเหลี่ยมพีระมิด คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายอภินพ พรหมทรัพย์ นายคมสัน เเดงเเย้ม นายวัชรินทร์ กะโนนแสง ภาคใต้ สตูล ได้รับทุนรอบสอง

10 Y19TMAS100 การเปลี่ยนแปลงเหลี่ยมมุมของผลกล้วยน้ำว้าไส้แดงต่อระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย นางสาวชินานาง พรหมแก้ว นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ค้าง
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง

11 Y19TCHS031 แผ่นดูดซับกลิ่นเท้าจากเส้นใยธูปฤาษี กากกาแฟ และ ผิวมะกรูด เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว ด.ญ.ศิริภัสสร ผอมเซ่ง ด.ญ.ทิพยนารี ศรีสุวรรณ์ ด.ญ.วริศรา ศรีรักษา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง

12 Y19TCHS071 การสกัดเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าว เคมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางมนฑกาน อรรถสงเคราะห์ ด.ญ.อภิสรา ไชยสวัสดิ์ นางสาวณัฐกฤตา ทิพย์เพ็ง ด.ญ.อรอนงค์ อรุณรัตนวงศ์ ภาคใต้ ปัตตานี ได้รับทุนรอบสอง

13 Y19TPLS077 การศึกษาประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือและพัฒนาเป็นแผ่นห้ามเลือด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายเสกสรรค์ ดาราจร นางสาวพชรดา พูลพิพัฒน์ นางสาวพรสินี อู่แก้ว
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง

14 Y19TPLS108 ศึกษาการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าของลองกองด้วยสารสกัดจากพืชและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวเบญจวรรณ พูนขะโร นางสาวกฤติยาภรณ์ วิปุลากร นายกันตพงศ์ หีบเพ็ชร ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง

15 Y19IEVS080 ผลของชนิดอาหารต่อการเพิ่มปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในตัวด้วงสาคู วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวโสวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ

ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง