กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา

ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา
      1. ผู้เสนอโครงงานจัดทำข้อเสนอโครงงาน  จำนวน 1 ชุด  พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อเสนอโครงงาน”) เสนอมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย
      2. พิจารณาข้อเสนอโครงงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      3. ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ysc/ และมอบเงินทุนงวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท
      4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน พร้อมบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่นที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
          4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
          4.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์)
          4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
          4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
          โดยต้องส่งผลงานดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/YSC/ ด้วย รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
       5. พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท รวม 9,000 บาท
       6. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา