กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเข้าร่วมโครงการ YSC 2018

ทุนสนับสนุน
โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ  12,000 บาท แบ่งเป็น
     1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 3,000 บาท
     2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท
         (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท) พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัล
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค โดยมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
     รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการ YSC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
     รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การติดต่อขอรับทุนสนับสนุนและรางวัล
     1. เงินทุนสนับสนุน: สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวด และเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จากศูนย์ประสานงานภูมิภาค โครงการ YSC ที่ท่านสังกัด
     2. การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่เนคเทค เท่านั้น
     หมายเหตุ: พนักงาน สวทช. ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ มีสิทธิรับเงินรางวัล

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC 2018
     นักเรียนที่ข้อเสนอโครงงานผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายเพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทางโครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม
     นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
               มหาวิทยาลัยนเรศวร
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
               มหาวิทยาลัยบูรพา
               มหาวิทยาลัยศิลปากร
               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
     ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือทีฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)