กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ข้อกำหนดหลักของการประกวด YSC 2018

ข้อกำหนดหลัก
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)ข้อห้าม
     เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดเยาวชนได้เข้าใจถึงความปลอดภัยในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้พัฒนาโครงงาน YSC 2018  จึงขอประกาศข้อห้ามสำหรับโครงการที่ลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ ดังนี้
     ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่ต้องใช้ biosafety level BSL-3 หรือ BSL-4 โดยใช้หลักการ biosafety level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ
     ห้ามงานที่ก่อให้เกิดเชื้อต้านยาเพิ่มขึ้น (เช่นเพิ่มการต้านยาจาก 1 ตัวยาเป็น 2 ตัวยา)
     ห้ามงานที่ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์เพื่อการกิน หรือ ยาเสพติดร้ายแรง
     ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพที่สามารถใช้ทำเป็นอาวุธได้ (biological agents)
     ห้ามการทดลองที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความเจ็บปวดกับคน
     ห้ามงานที่ผิดกฏหมาย
     ห้ามโครงงานที่มีการฆ่าสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง
     ห้ามโครงการที่ทดลองกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร    
     ห้ามโครงงานที่ใช้เลือดมนุษย์ประกอบการทดลอง หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร    
     ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับระเบิดและดินปืน (explosive materials) อาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมาย
     งานที่ใช้สารกัมมันตรังสี หรืออาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director  เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมาย

ข้อควรปฏิบัติ
     สำหรับผู้พัฒนาที่พัฒนาโครงงานต่อเนื่อง คือ โครงงานที่มีการพัฒนาต่อยอดจากผลงานเดิมที่ตนเองเคยทำ หรือโครงงานที่มีการพัฒนาต่อยอดจากโครงงานของ
รุ่นพี่ เพื่อน หรือบุคคลอื่น
     ให้ผู้พัฒนาแจ้งข้อมูลแก่โครงการ YSC และคณะกรรมการตัดสินผลงาน ทราบด้วย หากโครงการตรวจสอบพบภายหลังจะถูกตัดสิทธิการแข่งขัน
     โดยการให้ข้อมูลนั้น ผู้พัฒนาสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ในระบบ SIMS โดยผู้พัฒนาต้องทำการเช็ค box ในระบบ ดังนี้
         1. โครงการนี้ ต่อเนื่องจากโครงการอื่นหรือไม่ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง โปรดระบุ ชื่อโครงการเดิมพอสังเขป
         2. โครงการนี้ เคยได้รับรางวัลมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุชื่อ รางวัล และโครงการที่เข้าร่วมการแข่งขัน
         ซึ่งข้อความดังกล่าวจะไปปรากฏที่หน้าปกข้อเสนอโครงงานด้วย

หมายเหตุ:
     การทำซ้ำงานของการทดลองในโครงงานก่อนหน้านี้ ด้วยวิธีการและสมมติฐานเดียวกัน แม้จะมีขนาดเล็กก็ถือเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งควรนำมารายงานและชี้แจงให้ชัดเจน
     เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง หากโครงงานของท่านมีลักษณะดังกล่าว ขอให้ผู้พัฒนาเตรียมข้อมูลชี้แจงในข้อเสนอให้ชัดเจนว่า โครงงานที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดหรือความแตกต่างจากงานเดิมอย่างไร   

โครงงานที่ถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมการประกวด
     1. โครงงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติตามที่ระบุไว้
     2. โครงงานที่ไม่ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน และไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ SIMS ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
     3. โครงงานที่ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน และไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ไม่เรียบร้อย ตัวอย่างเช่น ส่งแต่ไฟล์หน้าปก ส่งผลงให้คณะกรรมการตรวจประเมินไม่ได้
     หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการ Upload ไฟล์ด้วยตัวท่านเอง ศูนย์ประสานงานการจัดประกวด ไม่มีหน้าที่ในการ Upload รายงานฉบับสมบูรณ์ให้ท่าน