กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

หลักเกณฑ์การตัดสิน

    คณะกรรมการตัดสินและเน้นในเรื่องต่อไปนี้
    1. สิ่งที่ผู้พัฒนาได้ทำในปีนี้ หรือมีพัฒนาการต่อยอดจากโครงงานเดิม
    2. ผู้พัฒนาได้ทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีเพียงใด
    3. รายละเอียดและความถูกต้องของงานวิจัยตามที่บันทึกในสมุดบันทึกข้อมูลโครงงาน
    4. ขั้นตอนในการทดลองใช้วิธีการที่ดีหรือไม่
    คณะกรรมการพยายามคัดเลือกโครงงานที่คิดค้นอย่างดี มีความสำคัญและผล กระทบในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจนความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้พัฒนาที่สามารถพูดถึงผลงานของตนได้อย่างมั่นใจ เต็มที่ ไม่ควรท่องจำบทพูด เราควรแสดงให้คณะกรรมการเห็นถึงความเข้าใจในโครงงานของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ คณะกรรมการอาจสอบถามเพื่อทดสอบความรู้ซึ้งในโครงงาน เช่น บทบาทของแต่ละคนในการทำโครงงาน สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ งานที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เป็นต้น

เกณฑ์ในการตัดสินรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
    1) เทคนิค (Technical)  40 คะแนน
    แนวคิด การกำหนดปัญหาและเป้าหมายชัดเจน มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ/พัฒนาต้นแบบ/ทดสอบการใช้งานจริง การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการและน่าเชื่อถือ


    กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง มีแนวทางพิจารณาจากระดับปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้
    1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหาชัดเจน
    2. สมมติฐาน/แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมาย มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ
    3. วางแผนออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรอย่างถูกต้อง
    4. เทคนิคที่จะใช้ประมวล/วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ และมีความน่าเชื่อถือ


    กรณีเป็นโครงงานประเภทประดิษฐ์ มีแนวทางพิจารณาจากระดับของปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้
    1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหา/เป้าหมายชัดเจน
    2. มีแผนการออกแบบและกรรมวิธีไปสู่การสร้างต้นแบบที่ประดิษฐ์ได้จริง
    3. มีการวางแผนในการทดสอบการใช้งานจริง
    4. มีการคาดการณ์ปัญหาและมีแผนการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้น


    2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  40 คะแนน
    เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
    ความน่าสนใจ
    1. ชี้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มของการเสนอโครงงานได้
    2. บอกเหตุผลว่า โครงงานที่ต้องการทำสอดคล้องกับปัญหาได้
    3. บอกเหตุผลว่า วิธีการที่ใช้เหมาะกับการแก้ปัญหาได้
    ความคิดริเริ่ม
    มีความใหม่ทั้งในหัวข้อโครงงาน วิธีการ และการออกแบบการทดลอง
    นวัตกรรม
    เป็นโครงงานใหม่ที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/สร้างสรรค์นวัตกรรมได้


    3) การจัดทำข้อเสนอโครงงาน  20 คะแนน
    ข้อเสนอโครงงานมีเนื้อหาและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
    1. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ค่อนข้างครบ อ่านแล้วต้องทำความเข้าใจ แต่สามารถคาดเดาได้ว่าต้องการจะทำอะไร
    2. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ครบ อ่านแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องการอะไร
    3. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีจำนวนเหมาะสม

เกณฑ์ในการตัดสินรอบนำเสนอผลงาน (รองชนะเลิศ) และรอบชิงชนะเลิศ

เกณฑ์ในการตัดสินรอบนำเสนอผลงาน (รองชนะเลิศ) และรอบชิงชนะเลิศ 
หลักเกณฑ์โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิศวกรรมศาสตร์
โจทย์หรือปัญหาในการทำโครงงาน (Research Question)
10 คะแนน
- วัตถุประสงค์มีความชัดเจน
- ระบุสิ่งที่จะช่วยเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่ศึกษา
- สามารถทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
- ระบุถึงความต้องการหรือปัญหาที่จะแก้ไข
- มีการนิยามเงื่อนไขของคำตอบหรือสิ่งที่แก้ปัญหา
- มีการอธิบายถึงข้อจำกัด
การออกแบบและกระบวนการทดลอง (Design and Methodology)
15 คะแนน
- มีการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ดี
- มีการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ที่เหมาะสมและสมบูรณ์
- มีการสำรวจทางเลือกต่างๆ เพื่อจะตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหา
- ระบุคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา
- การพัฒนาต้นแบบ
การทดลองและประดิษฐ์ (Execution)
20 คะแนน
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- ผลการทดลองสามารถทำซ้ำใหม่ได้
- ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเหมาะสม
- รวบรวมข้อมูลได้เพียงพอที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์และสรุปผล
- ต้นแบบต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามที่ออกแบบ
- ต้นแบบต้องมีการทดสอบในเงื่อนไขที่หลากหลายและเพียงพอ
- ต้นแบบต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะทางวิศวกรรมและความสมบูรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
20 คะแนน
- โครงงานแสดงให้เห็นถึงจินตนาการและการประดิษฐ์สิ่งใหม่
- นำเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งนำไปสู่วิธีการหรือทางเลือกใหม่ๆ โดยเน้นที่ผลการทดลอง
การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation)
10 คะแนน
- การจัดเรียงและนำเสนอโปสเตอร์เป็นไปตามลำดับและเข้าใจง่าย
- รูปภาพ กราฟ คำอธิบายประกอบที่ชัดเจน
- มีเอกสารประกอบจัดแสดงด้วย
การนำเสนอปากเปล่า (Interview)
บุคคล 25 คะแนน, กลุ่ม 20 คะแนน
- ตอบคำถามได้กระชับ ชัดเจน และช่างคิด
- เข้าใจหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- เข้าใจการแปลผล และข้อจำกัดของผลการทดลองและการสรุปผล
- ระดับขั้นของการทำโครงงานที่เป็นอิสระด้วยตนเอง
- ตระหนักถึงศักยภาพหรือผลกระทบต่อวงการวิทยาศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ
- มีความคิดในการทำวิจัยต่อยอด
การทำงานเป็นทีม (Team Work)
กลุ่ม 5 คะแนน
- สมาชิกทุกคนในทีมสามารถตอบคำถามได้กระชับ ชัดเจน
- การมีส่วนร่วมและความเข้าใจในโครงงานของสมาชิกทุกคนในทีม