กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

No, รหัสโครงการ โครงงาน สาขา สถาบันการศึกษา ผู้พัมนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค จังหวัด ผล หมายเหตุ

1 20YICSC00709 การทำนายผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายวรเวธน์ อัศวลายทอง นางสาวอาจรีย์ ธิราช กลาง กรุงเทพ รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

2 20YTBIN00096 การพัฒนาถ้วยน้ำผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง ชีววิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายวิรชัช ศรีปุริ
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู
นายบุณยกร สอนขยัน
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว เหนือ เชียงราย รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

3 20YTEVS00971 นวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายกษิดิ์เดช สุขไกว
นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ใต้ สุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

4 20YICSC00068 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศุภวิชญ์ ผึ้งแดง นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายวุฒิชาติ แสวงผล
กลาง นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

5 20YTCHU00120 ฟิล์ม CMC ลดภาวะโลกร้อนจากวัชพืช เคมี โรงเรียนอนุกูลนารี นางสาวธิดารัตน์ โยธาฤทธิ์
นายยุทธพงษ์ ศรีตระการ
นางสาวปนัดดา ปรีพูล
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

6 20YTCHN00119 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูล เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธัญพิชชา สิงห์โนนตาด
นางสาวแพรวา มากมี
นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ เหนือ พิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

7 20YTCHI00676 การเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกด้วยยางพาราและซิลิกาจากเถ้าแกลบ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เลย
นางสาวอภิญญา โชติสนธ์
นางสาวอินธิรา สมศรีโย
นางสาวกัญธิชา พลเสนา
นายสุรศักดิ์ บุญธิมา ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลย รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2018

8 20YTBIC00598 การพัฒนาชุดคิทตรวจสอบไวรัสตับอักเสบซี ชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสวิตา ทวีอมรรัต
นายมงกุฏเพชร โคตรสาขา
นางสาวนวรัตน์ ทองสุข
นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง กลาง นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ


9 20YTMSC00029 การประดิษฐ์เครื่องมือวัดความหนาแน่นของไม้โดยวัดค่าความเร็วเสียงที่ผ่านในไม้ที่มีชีวิตด้วยปรากฏการณ์เปียโซอิเล็กทริก วัสดุศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร
นางสาวภิรมณ เพิ่มศิลป์
นายณัฐชนน จริยานุรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุดใจ กลาง นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ
ได้รับรางวัลพิเศษ กลุ่มโครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์

10 20YTMAC00291 การศึกษาการสลับตำแหน่งของไพ่ตัวเลขจากการจัดเรียง คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายปณิธิ วนศิริกุล
นายนฤปชัย ไพรระหงกุล
นายชัยพัฒนา จันทรพรหมเดช
นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ กลาง นครปฐม รางวัลพิเศษ กลุ่มโครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาคณิตศาสตร์