กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายละเอียดข้อเสนอโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

     การเขียนข้อเสนอโครงงาน กำหนดให้ใช้โปรแกรม LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2007 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง

           

     ผู้เสนอโครงงานจะต้องจัดส่งข้อเสนอโครงงานไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่สังกัด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย ข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงงาน และข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน และ ส่วนที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้    

ส่วนที่ 1
     1.1  หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
             ชื่อโครงงาน  ภาษาไทยและอังกฤษ
            สาขาโครงงานที่เข้าประกวด
            ข้อความ ชี้แจงว่าเป็นโครงงานต่อเนื่องหรือไม่ มีความต้องการพัฒนาต่อยอดผลงานหรือไม่ และเป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนหรือไม่
            ผู้พัฒนาโครงงาน (ในกรณีประเภททีม ให้ระบุหัวหน้าทีม) คำนำหน้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
            และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใดข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงาน ให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา” พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายมือชื่อหัวหน้าสถาบันการศึกษารับรอง
            หมายเหตุ: ระบบ SIMS จะทำการ Generate หน้าปกโครงงานให้โดยอัตโนมัติ เมื่อทำการกรอกข้อมูลโครงงานเรียบร้อยแล้ว

     1.2  เนื้อหา ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
            บทนำ เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงเหตุผลในการทำโครงงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
            ในกรณีที่เป็นโครงงานต่อเนื่อง ให้ระบุความแตกต่างระหว่างงานเดิมและงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
            ปัญหา (Problem or Question being addressed)
            สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)
            กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)
            การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือ แผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา
            ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
            บรรณานุกรม (Bibliography-Library and Internet Research) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 5 แห่ง จากหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือประกอบการเรียนการสอนปกติ) บทความวิชาการ วารสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ อินเทอร์เน็ต

     1.3 ประวัติของผู้พัฒนา (นักเรียน) และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมการประกวด หรือ ขอรับทุนจากแหล่งอื่น ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย พร้อมแนบ หลักฐานประกอบ
     1.4 ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา
     1.5 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้พัฒนาผลงานทุกคนในทีม คนละ 1 ฉบับ

ส่วนที่ 2
     2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
     2.2 ประวัติ และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญ ของที่ปรึกษา
     2.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ 
     1. ที่ปรึกษา หมายถึง  ครู/อาจารย์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่เป็นข้าราชการ และพนักงานองค์กรของรัฐ
     2. ที่ปรึกษาของแต่ละโครงงาน สามารถมีมากกว่า 1 ท่านได้ แต่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละท่านเป็นที่ปรึกษาด้านใด และท่านใดเป็นที่ปรึกษาหลักของโครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด