กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์

     การจัดส่งรายงาน รอบ 2 หรือ รอบนำเสนอผลงาน ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการ YSC 2018 ต้องดำเนินการพัฒนาโครงงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย Upload ไฟล์ในระบบ SIMS ได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยไม่ต้องส่งรูปเล่ม และ CD-ROM

     การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รอบชิงชนะเลิศ ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการ YSC 2018 และได้รับการัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องดำเนินการพัฒนาโครงงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย Upload ไฟล์ในระบบ SIMS ได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims ได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 พร้อมนำรูปเล่ม และ CD บรรจุไฟล์ตาม หัวข้อการเขียนรายงาน รอบ 2 และรายงานฉบับสมบูรณ์ มาส่งด้วยตนเอง ณ จุดส่งรายงานภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17: IT 2018 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ระหว่าง เวลา 17.00 - 19.00 น. และ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 09.00 น. เท่านั้น

    
หัวข้อการเขียนรายงาน รอบ 2 และรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึง คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2007 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง

         

1. การจัดทำรายงาน จำนวน 1 ชุด
     รายงานควรจัดเตรียมควบคู่กับ "สมุดบันทึกข้อมูลโครงงาน" (Log book) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานเป็นส่วนช่วยในการจัดข้อมูลและลำดับความคิด  ดังนั้นรายงานควรประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนดังนี้

1.1) บทคัดย่อ
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
    หลังจากทำโครงงานเสร็จ เขียนบทคัดย่อประมาณ 1 หน้า บทคัดย่อประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ (2) กระบวนการทดลอง (3) ผลการทดลอง (4) การวิเคราะห์ผล (5) สรุปผล (6) การประยุกต์ใช้งาน (ถ้ามี) อาจจะอ้างอิงถึงงานที่ทำมาก่อนหน้านี้ได้ แต่บทคัดย่อควรเน้นงานที่ทำในปัจจุบันและไม่รวมกิตติกรรมประกาศ หรืองานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา

1.2) เนื้อหาในรายงาน ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
    
     1) หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง) 

                  


     2) ข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้านที่สามารถส่งเอกสารไปถึงได้) โทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์บ้าน อีเมล์
     3) สารบัญ
     4) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษ)
     5) วัตถุประสงค์โดยละเอียด
     6) กระบวนการทดลอง บรรยายรายละเอียดกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการสังเกต  รายงานควรละเอียดเพียงพอที่ผู้อื่นสามารถที่จะทำการทดลองซ้ำจากข้อมูลใน รายงานได้  อาจเพิ่มเติมภาพถ่ายหรือภาพวาดของอุปกรณ์ที่ออกแบบเองก็ได้
     7) ผลการทดลอง
     8) การวิเคราะห์ผล เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในรายงาน ผลการทดลองและสรุปผลควรมาจากข้อมูลที่ได้อย่างมีเหตุมีผล  ละเอียดรอบคอบ  แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงลำดับความคิดและรู้ในสิ่งที่ท่านได้ทำ เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้จริงกับค่าทางทฤษฎี ข้อมูลที่มีการตีพิมพ์ ความเชื่อโดยทั่วไป หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อภิปรายถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ข้อมูลมีการผันแปรอย่างไรบ้างในการทดลองที่เหมือนกันหลายๆครั้ง ผลการทดลองจะแตกต่างอย่างไรหากไม่ได้มีการควบคุมตัวแปรบางตัว จะทำการทดลองที่ต่างกันอย่างไรหากสามารถทำโครงงานใหม่อีกครั้ง การทดลองอื่นใดบ้างที่ควรทดสอบเพิ่มเติม
     9) สรุปผล สรุปผลการทดลองโดยย่อ ระบุเฉพาะเจาะจงลงไป ไม่ควรเขียนแบบกว้างจนเกินไป หลีกเลี่ยงการพูดถึงสิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
     10) กิตติกรรมประกาศ ควรให้เกียรติและระบุชื่อผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการทำโครงงาน รวมทั้งบุคคล บริษัท สถานศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทุนสนับสนุนหรือวัสดุที่ได้รับ
ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมการประกวด หรือ ขอรับทุนจากแหล่งอื่น ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
     11) บรรณานุกรม บรรณานุกรมหรือหนังสืออ้างอิง ควรระบุถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ผลงานของตนเอง เช่น หนังสือ บทความในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ อินเทอร์เน็ต โดยใช้การอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ
2. CD-ROM จำนวน 1 ชุด พร้อมกล่องใส่ CD บรรจุข้อมูล ดังนี้
     Document : ไฟล์เอกสารรายงาน จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. Pdf และ 2. LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ประกอบด้วย
         ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
         ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
         รูปภาพแสดงการทดลอง ขั้นตอน หรือกระบวนการของโครงงาน โดยมีขนาดขั้นต่ำที่ 1024x768 พิกเซล/ภาพ
         ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ (ถ้ามี)