กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
(The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 16.00 - 20.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ดแสดงผลงาน
อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
เวลา 17.00 - 20.00 น.ส่งมอบบูธแสดงผลงาน พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD บรรจุไฟล์ผลงาน ณ จุดรับภายในฮอลล์ของการจัดงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 07.30 - 08.30 น.ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 - 10.00 น. เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00 - 19.00 น.เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2018 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17*
เวลา 13.00 - 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 13.30 - 19.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 14.00 - 16.00 น.พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00 - 19.00 น.ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2018*
เวลา 09.00 - 09.30 น.คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินจากวันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.30 - 12.00 น.คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 17.00 น.คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน พร้อมประชุมสรุปผลการตัดสิน
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 - 10.00 น.เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00 - 15.30 น.แสดงผลงาน YSC 2018*
เวลา 15.30 - 19.00 น.การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน