กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

คู่มือการเข้าแข่งขัน YSC 2018 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) รอบชิงชนะเลิศ
         จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่าง วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบข้อมูล
         ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตัวสะกดชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ตามประกาศรายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ ทาง eMail:   เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

การติดตั้งและจัดแสดงผลงาน

          กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงานวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลงทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงาน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                   1. ขอให้ผู้พัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำการพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด พร้อมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Upload ขึ้นระบบ sims ได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims/ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดหัวข้อในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่
FinalReport ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้รายงานฉบับเดิมซึ่งใช้ประกอบการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ขอให้ท่านทำการ Upload ไฟล์เข้าระบบใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นเช่นกัน
                   2. นำผลงานที่จะจัดแสดง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและแสดงผลงาน (โปสเตอร์ที่นำมาแสดงต้องเป็นไปตาม Template ที่ศูนย์ฯ กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ PosterTemplate)
                   3. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD บรรจุผลงาน จำนวน 1 ชุด  ณ เคาเตอร์ส่งรายงาน NSC/YSC  ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้
                          2.1 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม (สามารถดูรายละเอียดและหัวข้อของรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ FinalReport)
                          2.2 ส่งมอบแผ่น CD บรรจุไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์โปสเตอร์ ทั้งที่เป็น .doc และ .pdf รวมทั้งหมด 6 ไฟล์ หรือมากกว่า) จำนวน 1 แผ่น ทำการติดตั้งและแสดงผลงานให้เสร็จ และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นโปรแกรมผลงานดังกล่าว (โดยบนแผ่นCD ต้องระบุชื่อโครงการและ รหัสโครงการ ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหาย) ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
     
          บูธ แสดงผลงานมีขนาดประมาณ กว้าง 1.8 * ลึก 1.5 * สูง 2.3 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ (กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก จะจัดพื้นที่ให้ตามความจำเป็น) ศึกษาภาพประกอบได้ที่ บูธการแข่งขัน YSC2018 โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานมาร่วมจัดแสดงเองในขนาด (Template) ตามที่ศูนย์ฯ ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ PosterTemplate และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้
     
          สำหรับ เนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ การทดลอง ผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
     
          เมื่อ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน
     
          ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

การลงทะเบียน
     
          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 และ 19.00 น. โดยศูนย์ฯ จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน

การเฝ้าประจำบูธ
     
          ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

การแต่งกาย
     
          เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้
          วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561
              - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์มโรงเรียน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน
              - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา
          วันที่ 16 มีนาคม 2561
              - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561)
              - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561)
 

 การจ่ายเงินทุน และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ
   
          1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุน 9,000 บาท โดยแบ่งจ่ายสำหรับผู้พัฒนาจำนวน 7,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2,000 บาท  โดยผู้พัฒนาสามารถติดต่อรับเงินทุนที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ YSC 2018 ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงิน

             
     
              ภาคเหนือ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              ภาคใต้ – ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
              ภาคกลาง – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   
          2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับ ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกวัน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวภายหลังงาน เสร็จสิ้น โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินตามระเบียบของแต่ละศูนย์ประสานงาน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

ภูมิภาคอัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่อวัน)อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่องาน 3 วัน)
ภาคเหนือ800 บาท2,400 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ800 บาท2,400 บาท
ภาคใต้800 บาท2,400 บาท
ภาคกลาง (เพชรบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ระยอง)500 บาท1,500 บาท
ภาคกลาง (กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม)400 บาท1,200 บาท


การรับเงินรางวัล     คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

          โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัล ดังนี้
                รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 60,000.- บาท
                รางวัลรองชนะเลิศ  มูลค่า 30,000.- บาท
                รางวัลพิเศษ เป็นไปตามผู้ให้การสนับสนุนกำหนด

          สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
          การเบิกจ่ายเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงไทยของหัวหน้า โครงการ (80% ของเงินรางวัล) และอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล ของศูนย์ฯ สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีที่ลงนามสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

               โครงการ YSC 2018
               งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
               112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
               ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

          ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขัน ทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ พร้อมทั้ง หนังสือมอบอำนาจ แก่หัวหน้าโครงการด้วย

 

 ที่พัก

          ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดหาที่พักเอง โดยทางศูนย์ฯ จะประสานงานในเบื้องต้นเรื่องสถานที่พัก ราคาห้องพัก และเบอร์โทรศัพท์ ควรดำเนินการจองแต่เนิ่นๆ เพราะทางสถานที่พักแต่ละแห่ง มีห้องพักจำนวนจำกัด ดังต่อไปนี้

          วีว่า เรสซิเดนซ์
          ที่ตั้ง: 90,90/9 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
          เบอร์ติดต่อ: 0 2946 4599, 091 768 8000  Fax : 0 2946 4688
          FB: vivaresidence71
          IG: viv_residence
          เว็บไซต์:  www.viva-residence.com
          การเดินทาง: รถสองแถวมีนบุรี (เข้าแฟชั่น)
          จุดสังเกตุ: อยู่ติดกับสถานีบริการน้ำมันบางจาก และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถนนคู้บอน ซอย 11

          Grow Apartment
          ที่ตั้ง: 765 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
          เบอร์ติดต่อ: 0 2540 4230-32, 0 2540 4478-9  Fax : 0 2540 4229
          เว็บไซต์:  www.growresidences.com
          ราคา:  ห้อง Studio 1,300 บาท สำหรับ 2 ท่าน  (ราคานี้รวมอาหารเช้า)
                   ห้อง Studio 1,800 บาท สำหรับ 3 ท่าน  (ราคานี้รวมอาหารเช้า)
                   ห้อง 2 Bedroom Suites 2,500 บาท สำหรับ 3-4 ท่าน (ราคานี้รวมอาหารเช้า)
          การเดินทาง: ห่างจากแฟชั่นไอส์แลนด์ประมาณ 5 นาที สามารถเดินได้ ประมาณ 500 เมตร
          จุดสังเกตุ: ทางเข้าอยู่ติดกับสถานีบริการน้ำมันปตท.


หาก ท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ YSC 2018 เนคเทค หรือ ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัดอยู่ ในวันและเวลาราชการ