กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ YSC 2018

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด

1 20YTBIC00573 ผลของแคลเซียมไอออนและยูเรียในการซ่อมแซมตนเองของคอนกรีตโดยใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis ชีววิทยา กำเนิดวิทย์ นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ
เด็กชายภูริ โพธิ์พรม
นายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล
นางสาวอาจรีย์ ธิราช กลาง ระยอง

2 20YTBIC00598 การพัฒนาชุดคิทตรวจสอบไวรัสตับอักเสบซี ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสวิตา ทวีอมรรัต
นายมงกุฏเพชร โคตรสาขา
นางสาวนวรัตน์ ทองสุข
นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง กลาง นครปฐม

3 20YTBIC00611 การศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่และการศึกษาการประยุกต์ใช้ไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์
นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัย
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ กลาง นครปฐม

4 20YTBIC00783 การพัฒนา Transferrin Receptor Aptamer ต่อกับ Magnetic Bead เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์พลอย งามสอาด
นางสาววิภาวรรณ เสรีพิทักษ์กุล
นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
นายชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
กลาง นครปฐม

5 20YTBII00569 คุณภาพและปริมาณของน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืชตระกูลถั่ว ที่มีผลต่อการกำจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและผลกระทบต่อด้วงเต่าลายหยักในนาข้าว ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
(มอดินแดง)
นางสาวกนกกร ทังสมบัติ
นางสาวณัฐวดี ศรีธรณ์
นายพีรวิชญ์ มาตย์นอก
นางสาวกุลธิดา ทองนำ
นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น

6 20YTBIN00096 การพัฒนาถ้วยน้ำผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง ชีววิทยา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายวิรชัช ศรีปุริ
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู
นายบุณยกร สอนขยัน
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว เหนือ เชียงราย

7 20YTBIS00220 ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า ด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อนและสารสกัดจากปลีกล้วย ชีววิทยา ตากใบ นางสาวอัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ
นางสาวฟาราฮ์ เง๊าะสือนิ
นางสาวอลิศรา มะ
นายจินดา คงเจริญ ใต้ นราธิวาส

8 20YTBIU01204 การยืดอายุเยลลี่หมากเม่าโดยการใช้สารสกัดจากฝาง ชีววิทยา สกลราชวิทยานุกูล นางสาวปพิชญา เจียมไพเราะ
นางสาวปริณดา ชินโน
นางสาวญาณิศา เพชรสังข์
นายเมฆา ดีสงคราม
นางสาวชลฤชา คะสาราช
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร

9 20YICHC00486 การศึกษากลไกปฏิกิริยาการเกิด pincer palladacycle: คำนวณด้วยวิธี DFT เคเมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิริวรรธน์ จิระอานนท์ นายสาโรจน์ บุญเส็ง กลาง นครปฐม

10 20YTCHC00526 การใช้กากแครอทผงแทนที่เนยขาวในบราวนี่ เคเมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพิชญาสินี ขจรเศรษฐการ
นางสาวสันต์ฤทัย อริยะบารนีกุล
นางสาวธนภรณ์ แคมงคลสุข
นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม กลาง ปทุมธานี

11 20YTCHC00725 การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษสำหรับการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำ เคเมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบวรทัต บุญรักษ์
นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ
นางสาวเก็จสิรี สุปิตา
นางสาวอุษา จีนเจนกิจ กลาง นครปฐม

12 20YTCHI00676 การเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกด้วยยางพาราและซิลิกาจากเถ้าแกลบ เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เลย
นางสาวอภิญญา โชติสนธ์
นางสาวอินธิรา สมศรีโย
นางสาวกัญธิชา พลเสนา
นายสุรศักดิ์ บุญธิมา ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลย

13 20YTCHN00119 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูล เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธัญพิชชา สิงห์โนนตาด
นางสาวแพรวา มากมี
นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ เหนือ พิษณุโลก

14 20YTCHN00675 การพัฒนาเม็ดบีทจากยางมะกอกป่าเพื่อควบคุมการปลดปล่อย สารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชทางการเกษตร เคมี ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวกุลณัฐน์ จักรใจวงศ์
นางสาวรุ่งรวี อินต๊ะวงค์
นางสาวเกวลิน เขื่อนแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เหนือ เชียงราย

15 20YTCHU00120 ฟิล์ม CMC ลดภาวะโลกร้อนจากวัชพืช เคมี อนุกูลนารี นางสาวธิดารัตน์ โยธาฤทธิ์
นายยุทธพงษ์ ศรีตระการ
นางสาวปนัดดา ปรีพูล
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาฬสินธุ์

16 20YICSC00068 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล คอมพิวเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายศุภวิชญ์ ผึ้งแดง นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายวุฒิชาติ แสวงผล
กลาง นครปฐม

17 20YICSC00709 การทำนายผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ กำเนิดวิทย์ นายวรเวธน์ อัศวลายทอง นางสาวอาจรีย์ ธิราช กลาง กรุงเทพ

18 20YTCSS00505 โปรแกรมคำนวนเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย คอมพิวเตอร์ พิมานพิทยาสรรค์ นายณภัทร ดลภาวิจิต
นายทวีสิน แสงดี
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
นางสาวฐรินดา สังยาหยา
ใต้ สตูล

19 20YTENC00300 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา วิศวกรรมศาสตร์ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นายพงศธร ทัพธานี
นายปฏิภาณ ยะถาเทศ
นายณัฐวุฒิ เข็มลา
นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลาง กรุงเทพ

20 20YTENC00402 โครงงานหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว วิศวกรรมศาสตร์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นายชยุต ศรีสำอางค์
นางสาวมนลภัส ช่างสุพรรณ
นางสาวพณิชา ชัยวิชยานันท์
นายแม็ทธิว วิชัยดิษฐ์ กลาง นนทบุรี

21 20YTENS00257 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง วิศวกรรมศาสตร์ พิมานพิทยาสรรค์ นายนันทวัฒน์ ชำนิธุระการ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ ใต้ สตูล

22 20YTENU00268 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน วิศวกรรมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์
นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง
นายศิลปกรณ์ จันทไชย
นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นครพนม

23 20YTEVC00493 การปรับปรุงวิธีบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การตรึงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กำเนิดวิทย์ นายธนกฤต วงษ์สถิตย์
นายจิรเมธ คิญชกวัฒน์
นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ
นางสาวกรองกาญจน์ จันต๊ะ
กลาง ระยอง

24 20YTEVC00500 การเร่งปฏิกิริยาการกำจัดฟีนอลโดยเอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว
นางสาวปิยมน ทรงพานิช
นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน์
นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ กลาง นครปฐม

25 20YTEVI00641 การคัดแยกและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วมกับวัสดุดุดซับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
กัลยาณวัตร นางสาวปนัดดา ก้อมมังกร
นางสาวอัญชุลี มณีโชติ
นางสาวญาดา ปฐมบุตร
นายวีรยุทธ ทองแดง ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น

26 20YTEVN00494 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับคอมโพสิตจากเส้นใยเซลลูโลสเพื่อการดูดซับคราบน้ำมัน วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงวิมลณัฐ ลาภอุดม
นางสาวพีรดา ชัยจิตติประเสริฐ
เด็กหญิงกรกนก ลิ้มประเสริฐ
นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น
นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู
เหนือ พิษณุโลก

27 20YTEVS00971 นวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สุราษฎร์พิทยา นายกษิดิ์เดช สุขไกว
นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ใต้ สุราษฎร์ธานี

28 20YTEVU00524 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม สมเด็จพิทยาคม เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ป้องกัน
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญไชโย
เด็กหญิงสุนันทา แดนดงเมือง
นางณิชากร สงวนกลิ่น ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาฬสินธุ์

29 20YTMAC00291 การศึกษาการสลับตำแหน่งของไพ่ตัวเลขจากการจัดเรียง คณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายปณิธิ วนศิริกุล
นายนฤปชัย ไพรระหงกุล
นายชัยพัฒนา จันทรพรหมเดช
นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ กลาง นครปฐม

30 20YTMAC01137 การแพร่สัญญาณในกราฟคลุมเครือ คณิตศาสตร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นายพีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล
นางสาวอริสา ไหลสุพรรณวงค์
นางสาวณัฐธิดา อินทร์พรหม
นางสาวสวรรยา ศกุนตะเสฐียร
นางสาวภาสวรรณ นพแก้ว
กลาง นครปฐม

31 20YTMAN00867 การประยุกต์ใช้การหาปริมาตร เพื่อสร้างเครื่องแยกเหรียญ คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี นางสาวธนบดี ศรีสุวภัค
นางสาวณัฐนารินทร์ เปี้ยสาย
นางสาวลินลกาญจน์ ชาติสืบ
นายบรรเจิด สระปัญญา เหนือ ลำปาง

32 20YTMAS01055 จุดสัมผัสของทรงกลมบนระนาบในภาคตัดทรงกระบอกสามมิติ คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวพิชญา บัวสวัสดิ์
นางสาวศิริกาญจน์ ธนพันธ์พาณิช
นางสาวพริมา ภคเมธาวี
นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ใต้ ภูเก็ต

33 20YTMSC00014 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกจากน้ำยางพาราผสมเส้นใยผักตบชวาและแป้งจากกากถั่วเหลืองเพื่อการผลิตถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล
นายตติยะ บุญเลิศ
นายขุนทอง คล้ายทอง กลาง ปทุมธานี

34 20YTMSC00029 การประดิษฐ์เครื่องมือวัดความหนาแน่นของไม้โดยวัดค่าความเร็วเสียงที่ผ่านในไม้ที่มีชีวิตด้วยปรากฏการณ์เปียโซอิเล็กทริก วัสดุศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร
นางสาวภิรมณ เพิ่มศิลป์
นายณัฐชนน จริยานุรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุดใจ กลาง นครปฐม

35 20YTMSC00371 สารเคลือบผิวจากไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานสำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของมะนาว วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวกชมน สุขารมณ์
นางสาวอินธิรา สร้อยนาค
นายสฤษฏพงศ์ ขันทอง
นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม กลาง ปทุมธานี

36 20YTMSI00655 การพัฒนาวัสดุมุงหลังคาโดยซิลิกาที่มีรูพรุนจากเถ้าชานอ้อย วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง
นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์
นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บุรีรัมย์

37 20YTMSI01087 วัสดุจากส่วนผสมของขยะพลาสติกประเภท PET(พอลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต) กับซิลิกา
เเอโรเจลที่สกัดซิลิกาจากเถ้าเเกลบ
วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายโชติพงศ์ จอดนอก
นายเรวัฒน์ สิงห์วงค์
นายคณาวิน ยอดไฟอินทร์
นางสาวนภาพร เทียมทะนง
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุรีรัมย์

38 20YTMSN00065 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศและดูดซับกลิ่นจากเยื่อเปลือกทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียน วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายชวรัตน์ รัตนเสถียร
นางสาวพิจิตรา ทับชม
นางปิยะมาศ เจริญชัย เหนือ พิษณุโลก

39 20YTMSN00832 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางสาวจินตนารี สุบานงาม
นางสาวชุติมา ราชคมน์
นางสาวศุภวรรณ การงาน
นางสาวนารีรัตน์ พิริยพันธุ์สกุล เหนือ เชียงราย

40 20YTMSU00588 การผลิตฟองน้ำจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการปลูกพืชแทนดิน วัสดุศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล นางสาวกมลชนก ตรีรัตน์
นางสาวพิสิฏฐา พรหมขันธ์
นางสาวมนัญชยา สังหมื่นเหม้า
นายเมฆา ดีสงคราม ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร

41 20YIPEC00087 เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จากความหนืดของน้ำมันทอดซ้ำ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สตรีวิทยา นางสาวณิชาภัทร์ บรรเลงจิต นายโกเมน ปาปะโถ
นายปราโมทย์ น้ำยาง
กลาง กรุงเทพ

42 20YTPEC00266 ชุดตรวจปริมาณบิลิรูบินในทารกแรกเกิดแบบกระดาษที่อ่านค่าความเข้มด้วยหลักการดูดกลืนแสง ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจิดาภา เจิมจรุง
นางสาวชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ
นางปราณี ดิษรัฐกิจ กลาง นครปฐม

43 20YTPES00535 อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ ป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวมนัสนันท์ บุญญานุวัตร์
นางสาวปวันรัตน์ ขณะรัตน์
นางสาวชลธิรา แสงสุบัน ใต้ พัทลุง

44 20YTPEU00531 การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตามชนบท ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล นางสาวสิริกาญจน์ ทองระอา
นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์
นางสาวปัณณธร คุ้มหล้า
นางเสาวรจนี จันทวงศ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร