กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

Poster Template

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018"

ขนาดของ Poster: 1. ชิ้นด้านซ้ายขนาด 30x100 cm จำนวน 1 ชิ้น
                          2. ชิ้นกลางขนาด 80x100 cm จำนวน 1 ชิ้น
                          3. ชิ้นด้านขวาขนาด 30x100 cm จำนวน 1 ชิ้น
รายละเอียดตามภาพตัวอย่าง

ชิ้นด้านซ้ายและขวา     

      ชิ้นกลาง              

รายละเอียดและเนื้อหาของโปสเตอร์